Categories
Achiziţii publice Articole

Noi reguli în procedura achiziţiilor publice!

Procedura achiziţiilor publice a suferit recent unele modificări având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local.

În Monitorul Oficial nr. 106/2020 a fost publicată O.U.G. nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice.

Ce aduce nou OUG nr. 23/2020?

Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante

Aceasta poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Însă înainte ca autoritatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant aceasta trebuie să-i acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziţie nu poate denatura concurenţa.

Se modifică termenele până la care autoritatea contractantă este obligată să întocmească raportul procedurii de atribuire.

Prin excepţie în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului autorităţii contractante, această perioadă se poate prelungi o singură dată fără a depăşi perioada de valabilitate a ofertei, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de maximum două zile lucrătoare de la aprobarea de către conducătorul autorităţii contractante a deciziei de prelungire.

În cazul în care drept urmare a unei soluţii emise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor/instanţa de judecată se dispune reevaluarea ofertelor, autoritatea contractantă reface raportul procedurii de atribuire într-un termen care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei.

Se introduce faptul că în termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să o publice în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Se prevede că o modificare a unui contract de achiziţie publică/acord – cadru în perioada de valabilitate a acestuia este considerată modificare substanţială atunci când, prin această modificare, contractul/acordul – cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanţial de cele ale documentului semnat iniţial

Cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind anularea sau nulitatea contractelor se taxează cu 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai mult de 100.000.000 lei.