Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Persoane juridice. Societăţi Sancţiuni

Cum se sancționează faptele prin care e îngreunată soluționarea cazurilor aflate în analiza Consiliului Concurenței?

Despre concurență un om de afaceri de peste Ocean spunea, cândva, că extrage tot ce este mai bun dintr-un produs, însă scoate și tot ce-i mai rău din ființa umană. Și totuși… ce ne-am face dacă, prin absurd, n-ar mai exista concurență?! Am asista la o stagnare totală, pe toate planurile! Cu o concurență redusă la minimum, oferta de produse și servicii ar fi foarte restrânsă și o puzderie de glasuri nemulțumite s-ar auzi la tot pasul, deplângând slaba calitate a produselor și serviciilor.

Concurența economică trebuie susținută, atâta vreme cât se folosesc mijloace permise de către lege (și morală). Atâta vreme cât concurența este loială. Este doar o chestiune de timp până când societățile care-și majorează profiturile și își îmbunătățesc cota de piață pe seama unor practici ilegale, în detrimentul concurenței, ajung să-și primească binemeritata „răsplată”. Mai exact sancțiunile cuvenite!

După constatarea contravenției, pentru o entitate care a apelat la practici necinstite, ilegale, cea mai bună strategie este să colaboreze pe deplin cu instituțiile competente, pentru a nu-și agrava situația. Dacă practicile anticoncurențiale sunt aspru sancționate, același lucru se poate afirma și despre faptele menite să împiedice sau să stânjenească analiza cazurilor aflate sub investigarea Consiliului Concurenței.

Știri juridice în domeniul concurenței

În „Monitorul Oficial” 57/2020 a fost publicat Ordinul (președintelui Consiliului Concurenței) nr. 59/2019 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute în art. 53-54¹ din Legea concurenței nr. 21/1996.

Potrivit Legii concurenței, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancționării următoarele fapte, dacă sunt săvârșite cu intenție sau din neglijență de către întreprinderi ori asociații de întreprinderi:

-furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare într-o cerere, o confirmare, o notificare sau o completare la aceasta, dacă este vorba despre concentrări economice ce depășesc pragurile valorice arătate în art. 12 din Legea concurenței și trebuie notificate Consiliului concurenței;

-furnizarea unor informații inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la anumite solicitări formulate în realizarea procedurii de examinare preliminară (conform art. 34, alin. 2 din Legea concurenței) sau furnizate cu prilejul procedurilor prin care inspectorii de concurență intervievează persoanele care au consimțit la acest lucru;

-furnizarea de informații, documente, înregistrări și evidențe într-o formă incompletă pe parcursul inspecțiilor, dar și refuzul de a se supune unei inspecții.

Potrivit recentelor știri juridice, pentru contravențiile de mai sus rezultatul final al calculului amenzii nu se poate situa sub pragul de 0,1 procente din cifra de afaceri totală realizată de către contravenient în anul financiar anterior sancționării și nu poate să depășească cuantumul de un procent din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancționării sau, după caz, din cifra de afaceri aferentă anului imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în scopul aplicării sancțiunii, la întreprinderi sau asociații de întreprinderi.

Atunci când aceste contravenții au fost comise de către o întreprindere sau o asociație de întreprinderi înființată de curând, care, în consecință, n-a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, amenda calculată potrivit noilor instrucțiuni nu se poate situa sub 10000 lei și nu poate trece de 1000000 lei.

Dacă nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în sensul aplicării sancțiunii întreprinderea n-a realizat cifră de afaceri, se va ține seama de ultima cifră de afaceri înregistrată de către întreprindere.

La solicitarea Consiliului Concurenței, întreprinderile trebuie să transmită prețurile de vânzare a produselor comercializate de acestea, în vederea realizării de analize, studii de piață sau comparații de preț incluse în platformele online destinate informării consumatorilor. Neîndeplinirea acestei obligații reprezintă o contravenție sancționabilă cu o amendă de la 20000 lei la 50000 lei.

Recentele instrucțiuni au fost elaborate în scopul stabilirii modalităților și a criteriilor de individualizare a sancțiunilor aplicabile în urma comiterii unor contravenții prevăzute de către Legea concurenței, având în vedere gravitatea faptelor, dar și durata acestora.

Dacă, întreprinderea sau asociația de întreprinderi n-a înregistrat cifră de afaceri în anul financiar anterior sancționării, se va ține seama de cea aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociația de întreprinderi a înregistrat cifră de afaceri, pentru calcularea acesteia în scopul aplicării sancțiunii. Se ia în considerație anul imediat anterior anului de referință.

Cum se procedează dacă nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea n-a realizat cifră de afaceri? Se va ține cont de ultima cifră de afaceri înregistrată.

În cazul instituțiilor de credit și-a altor instituții financiare, cifra de afaceri de care se ține seama, în scopul aplicării amenzii, este alcătuită, cumulativ, din elementele de venit ce urmează: venituri privind titlurile (venituri din acțiuni și din alte titluri cu venit variabil, venituri din participații), venituri din dobânzi și venituri asimilate, venituri din comisioane, profitul net din operațiuni financiare. Acestora li se adaugă alte venituri din exploatare, precum și diferite categorii de venituri pe care le prevede legislația incidentă în fiecare materie.

Nivelul de gravitate al faptelor. Cum este evaluat?

Atunci când este evaluată gravitatea încălcării se va ține cont și de natura faptei, mai cu seamă dacă informațiile solicitate puteau avea un impact semnificativ asupra soluționării cazului aflat în analiza Consiliului Concurenței, din pricina naturii, importanței și caracterului lor util.

Pentru fiecare circumstanță agravantă sau atenuantă reținută, în legătură cu săvârșirea contravenției, nivelul de bază al amenzii poate fi majorat sau redus cu un cuantum cuprins între 5 și 10 procente.

Majorarea nivelului de bază poate fi efectuată atunci când există circumstanțe agravante, cum ar fi existența unor măsuri de intimidare asupra unor alte întreprinderi, spre a le face să nu furnizeze datele solicitate de către Consiliul Concurenței sau să le furnizeze de o manieră inexactă ori incompletă.

Diminuarea nivelului de bază al amenzii poate fi aplicată la constatarea că există circumstanțe atenuante, cum ar fi încetarea încălcării din propria voință a făptuitorului sau cooperarea efectivă cu Consiliul Concurenței pe durata procedurilor (dincolo de obligația legală de-a colabora).

Orișice încercare de „mascare” a practicilor incorecte, anticoncurențiale și de ascundere a ilegalităților va complica și mai mult situația celui care a comis fapte prin care s-a încălcat legislația aplicabilă în domeniul concurențial. În schimb, o atitudine cooperantă, prin care contravenientul oferă toate datele necesare în scopul soluționării speței, îi poate reduce considerabil neplăcerile, chiar dacă nu poate înlătura totalmente consecințele încălcării legii. Uneori, reintrarea pe făgașele legalității este șovăitoare, târzie și anevoioasă. Chiar și așa, este de dorit să revii la onestitate decât să perseverezi în greșeală. Infinit mai bine este să te afli tot timpul în legalitate, fără a ceda vreunei „tentații” sau „oportunități”. Pentru că, mai devreme sau mai târziu, totul se (răs)plătește!