Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Financiar bancar

Ce prevede regulamentul aplicabil instituţiilor emitente de monedă electronică?

Ca să obții răspunsurile mult dorite, trebuie să stăpânești arta… formulării întrebărilor! Și, desigur, să știi unde și pe cine să întrebi. În legătură cu emiterea de monedă electronică întrebările sunt numeroase. Și răspunsurile nu excelează la capitolul simplitate. Dimpotrivă, sunt complexe!

Cum se realizează autorizarea instituțiilor emitente de monedă electronică? Cum se poate efectua externalizarea activităților acestor instituții? Care este procedura de notificare pentru desfășurarea activității în alte state membre de către persoanele juridice românești ce au calitatea de instituții emitente de monedă electronică? Care e nivelul minim necesar şi componenţa fondurilor proprii?

Sunt întrebări la care răspunsurile pot fi găsite doar printr-o examinare atentă a prevederilor Legii 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică și a Regulamentului nr. 5/2019 privind instituţiile emitente de monedă electronică.

Noutăți legislative

Regulamentul B.N.R. nr. 5/2019 privind instituţiile emitente de monedă electronică a fost publicat în „Monitorul Oficial” 1021/2019. Acest regulament e aplicabil pentru instituţiile emitente de monedă electronică, care au calitatea de persoane juridice române și sediul în țara noastră.

Prin regulament sunt stabilite cerinţele şi documentaţia ce trebuie furnizate BNR în scopul autorizării instituţiilor emitente de monedă electronică, precum și condițiile referitoare la persoanele care au intenția de-a deține sau ceda participaţii calificate la instituţiile ce emit monedă electronică.

De asemenea, se reglementează cerinţele de aprobare ori informare prealabilă şi de notificare a BNR cu privire la modificările ce survin în situaţia instituţiilor emitente de monedă electronică, dar și metodologia calculării necesarului de fonduri proprii sau cerinţe ce se referă la calculul fondurilor proprii disponibile ale unei instituţii emitente de monedă electronică.

Se arată că volumul mediu al monedei electronice în circulaţie al unei instituţii emitente este o medie aritmetică a obligaţiilor financiare legate de moneda electronică emisă de către instituţia emitentă de monedă electronică şi aflată în circulaţie, la sfârșitul fiecărei zile calendaristice pe durata ultimelor șase luni calendaristice, calculată pentru fiecare lună, în cea dintâi zi calendaristică.

Prin definiție, persoanele ce posedă indirect participaţii la o instituţie emitentă de monedă electronică sunt cele ce deţin o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituţie emitentă de monedă electronică, prin intermediul unei societăţi sau al unei entităţi asupra căreia-și exercită controlul.

Obligațiile solicitantului

Orice persoană juridică română ce are intenția de a emite monedă electronică ca instituţie emitentă de monedă electronică sau de a furniza servicii de plată va solicita autorizarea – la BNR și va trebui să ofere date reale, relevante, complete, actualizate. Informațiile furnizate BNR-ului trebuie să fie probate cu documente adecvate, de actualitate. La rândul său, BNR poate solicita documente în plus ori poate solicita confirmări de la autoritățile autohtone sau de peste hotare.

Orice solicitant va trebui să precizeze ce activități cu monedă electronică dorește să presteze – distribuție, emitere, răscumpărare. Potrivit știrilor juridice, este necesar să reiasă, din planul de afaceri, că solicitantul are capacitatea de a angaja resursele, sistemele, procedurile care să-i îngăduie să atingă obiectivele propuse și să desfășoare, în condiții de prudență, operațiunile cu monedă electronică sau serviciile de plată.

Evaluările

Persoanele care dețin participații calificate sunt evaluate, de către BNR, sub aspecte precum reputația și capacitatea instituției emitente de monedă electronică de a respecta cerințele legale. La evaluare se va ține seama și de eventualele suspiciuni legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului.

 Se va evalua, de către B.N.R., și-n ce măsură persoanele ce asigură conducerea, administrarea activităţii de emitere de monedă electronică sau de prestare de servicii de plată au o reputaţie bună şi dețin expertiza și cunoștințele necesare pentru desfăşurarea activităţii de emitere sau de prestare a serviciilor de plată. În acest scop, se pot organiza interviuri profesionale cu persoanele ce răspund de conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi de prestarea serviciilor de plată.

Fiecare solicitant trebuie să le poată dovedi celor de la BNR că deține resurse și proceduri în vederea asigurării executării tranzacţiilor de plată în derulare şi terminării contractelor existente în cazul încetării activităţii de prestare de servicii de plată, precum și a asigurării continuității activităţii în caz că survin evenimente care ar determina pierderea unor date importante, incapacitatea accesării sediilor sau defecţiuni ale sistemelor informatice importante, fără efecte adverse care să se răsfrângă asupra utilizatorilor de servicii de plată și sistemelor de plată. Emiterea de monedă electronică și prestarea serviciilor de plată se pot realiza, de către instituțiile emitente, numai după ce acestea au obținut autorizația de funcționare de la BNR.

Elemente supuse aprobării sau notificării, în caz de modificare

Modificările în situaţia instituţiilor emitente de monedă electronică ce se referă la înlocuirea persoanelor ce răspund de conducerea şi administrarea activităţii de emitere de monedă electronică şi de prestare de servicii de plată, deschiderea unor sucursale în state terţe şi modificările în situaţia acestora în privința înlocuirii persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor, schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată (altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică) vor fi supuse unei aprobări prealabile a BNR – Direcţia supraveghere.

Tototdată, modificările în situaţia instituţiilor emitente de monedă electronică ce se referă la externalizarea de funcţii operaţionale corespunzătoare activităţii de emitere de monedă electronică ori activităţii de prestare de servicii de plată trebuie să facă obiectul unei informări prealabile a BNR – Direcţia supraveghere.

Modificările în situaţia instituţiilor emitente de monedă electronică ce se referă la sediul social, denumire, deschiderea unor sedii secundare pe teritoriul național, vor fi supuse notificării Băncii Naţionale a României – Direcţia Supraveghere.

La fel și modificările ce privesc situaţia sucursalelor deschise în state terţe, aici fiind incluse și cele ce se referă la deschiderea altor sucursale într-un stat terţ în care instituţia emitentă de monedă electronică are aprobată deschiderea unei sucursale principale ori care privesc identitatea auditorului financiar sau a firmei de audit (atunci când instituţia emitentă de monedă electronică are îndatorirea auditării situaţiilor financiare).

Moneda electronică

În încheiere, pentru eliminarea oricărei idei greșite sau prevenirea oricărei interpretări eronate, ar fi cazul să mai formulăm o întrebare, căreia să-i alăturăm răspunsul potrivit. O întrebare esențială, pentru subiectul discutat până acum: cum poate fi definită moneda electronică?

Legea ne spune că este o valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, care constituie o creanță asupra emitentului, emisă la primirea fondurilor, în scopul efectuării de operațiuni de plată și care este acceptată de către o persoană (diferită de emitentul de monedă electronică). O definiție pe care viitorul o va îmbogăți prin completări necesare într-un context economico-juridic tot mai complex. Pentru că vremea trece și… nimic nu devine mai simplu!