Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Legea educaţiei a fost modificată. Ce e nou?

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011, sistemul educativ românesc este reglementat de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. Fiecare nivel are propria sa formă de organizare și este subiectul legislației în vigoare. Grădinița este opțională între 3 și 6 ani. Clasa pregătitoare, devenită obligatorie în 2012, începe în general la vârsta de 6 ani; școlarizarea este obligatorie până în clasa a zecea (de obicei, care corespunde cu vârsta de 16 sau 17 ani). Învățământul primar și secundar este împărțit în 12 sau 13 clase. Învățământul superior este aliniat la Spațiul european al învățământului superior.

Încă de la Revoluția română din 1989, sistemul de învățământ românesc a fost într-un continuu proces de reorganizare care a fost atât lăudat cât și criticat.

În afară de sistemul oficial de școlarizare, la care s-a adăugat recent și sistemul privat echivalent, mai există și un sistem de meditații, semi-legal și informal. Meditațiile sunt folosite de cele mai multe ori în timpul liber ca o pregătire pentru diferitele examene, care sunt în mod notoriu dificile. Meditațiile sunt larg răspândite, iar acestea pot fi considerate ca o parte din sistemul de învățământ. Meditațiile existau și chiar prosperau în timpul regimului comunist.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Legea educaţiei a suferit unele modificări.

Aşadar, în Monitorul Oficial nr. 363/2019 a fost publicată Legea nr. 102/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Modificările intervenite:

Art. 99 va avea următorul cuprins: Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale sunt: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, palatele şi cluburile copiilor şi centrele judeţene de excelenţă/Centrul Municipiului Bucureşti de Excelenţă.”

În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează un centru judeţean de excelenţă/Centrul Municipiului Bucureşti de Excelenţă, CEX, ca unitate conexă a Ministerului Educaţiei Naţionale, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de inspectoratul şcolar. Organizarea şi funcţionarea CEX se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

CEX organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează, după caz, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, următoarele activităţi şi servicii educaţionale:
a) elaborarea strategiilor de identificare şi de selecţie a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanţă pe discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice şi tehnice;
b) iniţierea acţiunilor de identificare şi promovare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;
c) asigurarea, anual, constituirea, funcţionarea şi pregătirea grupelor de excelenţă;
d) elaborarea şi asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare educării diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;
e) dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică şi organizarea conferinţelor care au ca temă activităţile specifice centrului de excelenţă;
f) organizarea, anual, a taberelor naţionale de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, pe discipline;
g) poate organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice judeţene/al municipiului Bucureşti.

Pe scurt, centrul de excelență este unitate de învățământ, cu personalitate juridică, înființată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, la solicitarea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București.