Categories
Articole Economie

Procedura de cesiune a creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței

Procedura de cesiune a creanțelor bugetare se aplică debitorilor aflați în procedura insolvenței, aceasta poate fi inițiată de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe cu creanțe bugetare, denumit în continuare organ fiscal.

Ca o noutate în domeniu, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 285 din data de 15 aprilie 2019, a fost publicat Ordinul nr.942/2019  pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei.

Fac obiectul cesiunii creanțele bugetare înscrise de organul fiscal în tabelul definitiv de creanțe, rămase nestinse la data încheierii contractului de cesiune.

Cesiunea creanțelor bugetare poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) prețul cesiunii este cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe;
b) plata prețului cesiunii și recuperarea creanțelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune;
c) cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanței;
d) constituirea de garanții, cu excepția situației în care plata se efectuează integral până la data încheierii contractului de cesiune.

Potrivit știrilor juridice, selecția cesionarului se realizează de către organul fiscal, procedură care are următoarele etape: publicarea anunțului anunțul, depunerea ofertelor, emiterea deciziei, încheierea contractului de cesiune.

Procedura încheierii contractului de cesiune este regelementată pe larg la art. 8-13, care cuprind și prevedere de stabilirea unor garanții adecvate.

Procedura privind demararea selecţiei cesionarului se realizează de către organul fiscal, prin serviciul/biroul juridic, prin publicarea unui anunţ privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare, pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

După constituirea garanţiei, organul fiscal încheie cu cesionarul contractul de cesiune, în 5 exemplare, după caz, din care un exemplar se arhivează la organul fiscal, iar celelalte se comunică astfel:
a) un exemplar se înmânează cesionarului;
b) un exemplar se comunică, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestuia, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar;
c) un exemplar se comunică, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestuia, organului fiscal central competent în administrarea creanţelor fiscale datorate de cesionar;
d) un exemplar se comunică, în termen de cel mult 5 zile de la data încheierii acestuia, debitorului ale cărui creanţe bugetare au fost cesionate.

În situaţia în care preţul cesiunii nu este plătit de către cesionar la termenul/termenele de plată prevăzut/prevăzute prin contractul de cesiune sau garanţia nu este reîntregită, contractul de cesiune devine titlu executoriu, iar preţul cesiunii rămas nestins se recuperează potrivit Codului de procedură fiscală.

Menționăm că ori de câte ori se constată erori în conţinutul contractului de cesiune, din oficiu sau la cererea cesionarului, organul fiscal procedează la încheierea unui act adiţional la contractul de cesiune.