Categories
Articole Fiscalitate

Admiterea la stagiul în activitatea de audit financiar!

Auditul financiar precizează coordonatele în care îşi desfăşoară activitatea auditorii financiari, în timp ce profesia de auditor financiar reprezintă cadrul ce asigura desfăşurarea procesului de audit financiar. Raportul de audit financiar întocmit de un auditor financiar, a apărut ca urmare a dezvoltării schimburilor internaţionale pe plan mondial odată cu realizarea unor lucrări contabile foarte complexe ce necesită multe cunoştinţe.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, în Monitorul Oficial nr. 283/2019 a fost publicat Ordinul nr. 201/2019 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu.

Normele stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu în conformitate cu prevederile art. 11, 51 şi 75 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.

Admiterea la stagiul în activitatea de audit financiar se face în urma promovării testului de acces, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii.

În vederea înscrierii şi susţinerii testului de acces, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe educaţionale:
a) să fie licenţiate ale unei instituţii de învăţământ superior; diploma obţinută la absolvirea instituţiei de învăţământ superior trebuie să fie recunoscută/echivalată de către Ministerul Educaţiei Naţionale;
b) să îndeplinească condiţia de bună reputaţie prevăzută de art. 5 din Legea nr. 162/2017 şi în Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018.

Dosarul de înscriere la testul de acces cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere;
b) diploma de licenţă, în original şi copie – pentru dosarele care se depun la sediul ASPAAS şi în copie legalizată – pentru situaţiile în care dosarele se transmit prin poştă sau curier;
c) copia actului de identitate, în termen de valabilitate;
d) certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate;
e) declaraţia privind respectarea criteriilor de bună reputaţie, prevăzută în anexa la Normele privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018;
f) orice alt document solicitat de ASPAAS în procesul de analiză (de exemplu, copie după certificatul de căsătorie, în cazul în care numele candidatului din actul de identitate diferă de numele din diploma de licenţă).

Potrivit ştirilor juridice, testul de acces se desfăşoară pe o perioadă de 3 ore şi constă în verificarea cunoştinţelor teoretice prin susţinerea unei probe care poate conţine subiecte deschise (întrebări de sinteză) şi/sau întrebări tip grilă.

Trebuie să reţinerm că auditul financiar nu este o treabă uşoară, acesta este înainte de toate un proces riguros de identificare a problemelor: corijarea disfuncţionalitatilor, prevenirea  şi blocarea  riscurilor de a se realiza.