Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Depozitele municipale neconforme vor fi închise!

Depozitele municipale neconforme vor fi închise, iar în acest sens a fost elaborat un Ghid.

În Monitorul Oficial nr. 230/2019 a fost publicat Ordinul 233/2019 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme.

Ghidul de finanţare constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme.

Obiectivul Programului îl reprezintă finanţarea acordată pentru închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme, în aplicarea prevederilor deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Finanţarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Finanţarea în cadrul Programului se acordă în procent de până la 100% din cheltuielile eligibile şi în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Autorităţii.

Prin Program se finanţează proiecte care vizează închiderea depozitelor neconforme, depuse de către solicitanţii care deţin decizia etapei de încadrare sau acordul de mediu pentru realizarea proiectului de închidere a depozitului emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Potrivit ştirilor juridice, în aplicarea şi conform prevederilor prezentului ghid, Autoritatea poate emite, prin dispoziţie a preşedintelui, norme şi instrumente procedurale interne, inclusiv grile de analiză a dosarelor de finanţare, care, după caz, se publică pe pagina de internet a acesteia.

Etapele Programului sunt următoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a ghidului şi a informaţiilor relevante pentru sesiunea de finanţare;
b) depunerea dosarelor de finanţare;
c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului;
d) avizarea dosarelor de finanţare propuse spre aprobare;
e) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare respinse;
f) soluţionarea contestaţiilor şi avizarea contestaţiilor acceptate;
g) aprobarea finanţării proiectelor avizate;
h) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate;
i) încheierea contractelor de finanţare;
j) implementarea proiectului;
k) depunerea raportului de finalizare a proiectului.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele pentru:
a) studiul de fezabilitate, pentru proiectele la care nu au fost demarate lucrările cuprinse în acesta, dacă acesta nu a fost finanţat din alte surse/fonduri decât bugetul local al solicitantului;
b) proiectul tehnic de execuţie, dacă acesta nu a fost finanţat din alte surse/fonduri decât bugetul local al solicitantului;
c) construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, precum şi montajul acestora;
d) lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
e) dirigenţia de şantier;
f) TVA aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;
g) cheltuieli diverse şi neprevăzute, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru decontarea cheltuielilor factura depusă în vederea decontării trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie completată corect;
b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate şi după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepţia facturilor emise pentru servicii de proiectare, care pot fi emise şi anterior;
c) să precizeze data şi numărul contractului conform căruia se emite;
d) să fie însoţită de: situaţii de lucrări prezentate conform reglementărilor în vigoare, tabel centralizator pentru bunurile achiziţionate, proces – verbal privind stadiul fizic al lucrărilor efectuate până la data facturării; certificate de calitate şi garanţie, declaraţie de conformitate aferente echipamentelor achiziţionate, dacă este cazul.

În cazul în care intervin modificări ale soluţiei tehnice faţă de proiectul iniţial, este necesar ca aceste modificări să se realizeze prin dispoziţie de şantier, în care vor fi descrise lucrările în detaliu. Totodată, se va anexa un memoriu justificativ care să evidenţieze necesitatea modificărilor ce au intervenit. Atât dispoziţia de şantier, cât şi memoriul justificativ trebuie să fie însuşite de către proiectant.