Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Metodologia de autorizare a ofițerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor

Metodologia de autorizare a ofițerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naționale/europene a fost recent aprobată şi publicată în Monitorul Oficial.

Aşadar, Decizia nr. 55/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 194/2019, aprobă Metodologia de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene.

Metodologia de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene stabileşte modalitatea de autorizare a personalului care este pregătit în instituţiile de învăţământ acreditate, potrivit legii, în temeiul art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Activitatea de autorizare a persoanelor care desfăşoară activităţi de identificare, desemnare şi protecţie a ICN/ICE este realizată de Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu participarea autorităţilor publice responsabile în domeniile de referinţă.

Procesul de autorizare se desfăşoară în două etape, astfel:
– Etapa I – parcurgerea etapei de preautorizare;
– Etapa a II – a – interviu pe subiecte profesionale.

În vederea autorizării, la nivelul Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, se înfiinţează Comisia de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea ICN/ICE, denumită în continuare comisia de autorizare.

Cererea şi dosarul de autorizare a solicitantului, depuse la Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, sunt repartizate secretarului comisiei de autorizare.

Dosarul de autorizare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cerere de autorizare, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezenta metodologie;
b) copie diplomă studii universitare (conform cu originalul);
c) copie certificat de atestare a competenţelor profesionale obţinut în urma absolvirii cursului de pregătire pentru ocupaţia ofiţer de legătură pentru securitatea ICN/ICE în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în condiţiile legii (conform cu originalul);
d) curriculum vitae;
e) copie autorizaţie preliminară eliberată în urma parcurgerii etapei I a procesului de autorizare.

În situaţia în care dosarul de autorizare este complet, secretarul comisiei de autorizare informează despre aceasta şeful Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice şi propune data de susţinere a interviului cu persoana care a solicitat autorizarea.

Deciziile comisiei de autorizare se adoptă cu majoritate simplă de voturi şi se comunică în aceeaşi zi fiecărui solicitant în parte. În caz de balotaj, votul preşedintelui comisiei este hotărâtor. Fiecare decizie se consemnează într-un proces – verbal de şedinţă, al cărui model este prezentat de prezenta metodologie.

Contestaţia la decizia comisiei de autorizare, adresată Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, se transmite preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, acesta stabilind data repetării interviului, care se comunică solicitantului, prin grija secretarului comisiei.

Menţionăm că perioada de valabilitate a autorizaţiei este de 2 (doi) ani iar comisia de autorizare se întruneşte, de regulă, semestrial.