Categories
Articole Economie Persoane juridice. Societăţi

Cum se atestează laboratoarele de metrologie pentru efectuarea activităților de etalonări?

Măsurătoare perfectă nu există! Dorința de perfecțiune și eforturile asidue de atingere a desăvârșirii sunt contemporane, probabil, cu apariția, pe Terra, a primelor ființe umane înzestrate cu conștiință de sine. Încă din zorii istoriei, oamenii au fost preocupați de conceperea a unor mijloace de măsurare a cantităților, distanțelor sau a altor proprietăți ale materiei, de elaborarea unor unități de măsură, la început mai mult pentru înlesnirea activităților de schimb, de comerț.

Ori de câte ori are loc o operațiune de măsurare, marjele de eroare trebuie să fie cât mai reduse, mai neînsemnate, nu să fie dintr-acelea vizibile de la o poștă. A greși e omenește, dar atunci când se comit „erori” voite, adică se umblă „cu ocaua mică”, ne aflăm deja în sfera imoralității și ilicitului, a conflictului cu legile scrise și nescrise ale interacțiunilor sociale.

În afară de acei negustori ce obișnuiesc să lucreze „cu ocaua mică”, obținând profituri ilegale prin acțiuni de înșelare – aidoma personajului negativ din povestirea „Ocaua lui Cuza” – toată lumea apreciază și susține existența unui sistem de măsurare corect, bine pus la punct, caracterizat de un nivel minim al incertitudinilor.

Există, după cum se știe, o „știință a măsurării” iar numele acesteia este metrologie. Metrologia legală este o știință în care se lucrează cu standarde, etaloane, date de referință. Domeniul metrologiei legale este unul în care științele exacte (fizica, matematica) își dau întâlnire cu dreptul. Țelul final este conceperea și punerea în practică a normelor și procedurilor necesare pentru asigurarea acurateții măsurătorilor.

 

Noutăți legislative în domeniul metrologiei

Ordinul 56/2019 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităților de etalonări, emis de către Biroul Român de Metrologie Legală, a fost publicat în „Monitorul Oficial” 86/2019.

Potrivit știrilor juridice, prin recenta procedură s-au stabilit cerințe referitoare la atestarea laboratoarelor de metrologie ale persoanelor juridice, către Biroul Român de Metrologie Legală. Procedura va fi aplicabilă laboratoarelor de metrologie ale operatorilor economici din România care avansează către Biroul Român de Metrologie Legală solicitări de atestare pentru efectuarea activităților de etalonare ale mijloacelor de măsurare. Va fi aplicabilă, totodată, și în vederea menținerii atestatelor, în perioadele lor de valabilitate – adică cel mult patru ani de la data emiterii în circumstanțele în care certificatul de acreditare rămâne valabil.

Pentru a fi aduse la uniformitate condițiile de acordare sau de menținere a atestatelor s-a fixat o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prevederilor procedurii publicate în „Monitorul Oficial”.

În concret, laboratoarele de metrologie posesoare a unui atestat aflat în termenul de valabilitate, emis de Biroul Român de Metrologie Legală, își pot desfășura activitatea până la expirarea valabilității atestatului, însă nu mai mult de un an de la data intrării în vigoare a prevederilor Procedurii celei noi. De la acea dată laboratoarele vor trebui să facă față noilor exigențe. Laboratoarele nu se vor conforma la timp? Atestatele deținute își vor pierde valabilitatea!

 

Definiții

În actul normativ recent apărut, laboratorul de metrologie este definit drept acea unitate (laborator) în care se efectuează etalonări ale mijloacelor de măsurare, în vreme ce etalonarea este definită ca operațiunea prin care, într-o primă etapă, se stabilește o relație între valorile și incertitudinile de măsurare asociate care sunt furnizate de către etaloane și indicațiile corespunzătoare cu incertitudinile de măsurare asociate iar în cea de-a doua fază este întrebuințată informația (dobândită în faza anterioară) în scopul stabilirii unei relații care să îngăduie obținerea unui rezultat de măsurare pornind de la o indicație. Ambele faze se desfășoară în condiții specificate.

 

Atestarea laboratoarelor de metrologie

Pentru a fi atestat ori pentru a obține o atestare extinsă, operatorul economic doritor va avansa o solicitare către Direcția regională de metrologie legală sau Serviciul județean de metrologie legală în raza căreia sau căruia își are sediul social.

Toate informațiile, datele și documentele cerute în legătură cu solicitarea de atestare sau cu activitatea ca laborator de metrologie atestat trebuie să fie puse la dispoziția Direcției regionale de metrologie legală, de către operatorii economici solicitanți.

În situația în care a fost depusă o documentație ce nu este în conformitate cu cerințele din procedură, solicitantul trebuie să completeze documentația în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data la care i s-au comunicat neconformitățile. Solicitarea va fi considerată nulă de drept, în situația în care n-o va face.

Atunci când conformitatea cu cerințele stabilite în noua procedură a fost dovedită de către operatorul economic solicitant, Direcția regională de metrologie legală va emite atestatul, pentru laboratorul de metrologie.

În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, Direcția regională de metrologie legală hotărăște cu privire la atestarea laboratorului de metrologie sau la respingerea solicitării. Cerințele și condițiile pe care s-a întemeiat hotărârea privind atestarea trebuie să fie satisfăcute în mod permanent, de către laboratorul de metrologie atestat.

 

Pierderea și restrângerea acreditării

Retragerea, restrângerea, suspendarea parțială, suspendarea, expirarea acreditării sau reînnoirea acesteia sunt modificări care trebuie aduse la cunoștința Direcției regionale de metrologie legală, de către laboratoarele de metrologie legală, în termen de trei zile calendaristice (de la data la care au fost cunoscute). Ce măsuri va lua Direcția, în aceste cazuri?

Dacă acreditarea a fost restrânsă, va fi restrâns, într-o egală măsură, și atestatul laboratorului de metrologie. Dacă a survenit suspendarea parțială a acreditării va fi suspendat în parte și atestatul laboratorului; dacă acreditarea a fost suspendată va fi suspendat atestatul. Dacă acreditarea a fost retrasă va fi retras și atestatul, în vreme ce, în cazul în care acreditarea a expirat și n-a mai fost reînnoită, atestatul laboratorului de metrologie va fi retras.

În situația comunicării retragerii certificatului de acreditare de către organismul de acreditare național, Direcția regională de metrologie legală va retrage atestatul laboratorului de metrologie. În ipoteza în care se ivește vreo suspiciune legată de nerespectarea cerințelor care au stat la baza atestării, laboratorul de metrologie atestat are îndatorirea să transmită, la solicitarea Direcției, toate informațiile de trebuință, spre clarificarea situației. De altfel, Direcția poate lua orice alte măsuri pe care le consideră de cuviință, în acest sens. Desigur, numai măsuri din categoria celor îngăduite de către lege!