Categories
Articole Legislaţie internaţională

Controlul numerarului care tranzitează Uniunea Europeană

Piața internă a fost întotdeauna „copilul cel mai drag” al Uniunii Europene. Acest aspect se traduce în credința că dezideratul liberei circulații a persoanelor, mărfurilor, capitalului și serviciilor devine, progresiv, un pilon sustenabil și eficient.

În acest scop, este necesar un mecanism stabil de prevenție a introducerii produselor ilicite în economie și a spălării banilor și finanțării terorismului, pentru a asigura promovarea dezvoltării armonioase, durabile şi favorabile incluziunii a pieței interne.

Regulamentul nr. 1672/2018 al Parlamenului European și Consiliului UE având drept obiect controlul numerarului care intră și iese din Uniunea Europeană a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. 284/2018 și promovează una dintre cele mai eficiente măsuri de control al dinamicii pieței: controlul numerarului.

Conceptul de „numerar” și „numerar neînsoțit”

Prin numerar, se înțelege:

 • valută
 • instrumente negociabile la purtător
 • mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate
 • carduri preplătite, care intră în spațiul UE sau părăsesc teritoriul UE.

Prin numerar neînsoțit se înțelege numerarul care constituie parte a unui transport ce nu este însoțit de o persoană fizică în sensul Regulamentului.

Obligațiile de declarare și informare

Orice persoană fizică care intră sau iese din Uniune și transportă numerar asupra sa, în bagaje sau în mijloacele lor de transport, denumită purtător, care transportă numerar în valoare de 10.000 EUR sau mai mult declară numerarul respectiv autorităţilor competente din statul membru (autorităţilor vamale ale statelor membre şi oricăror alte autorităţi împuternicite de către statele membre să aplice regulamentul) prin care aceştia intră sau ies din Uniune şi pun numerarul la dispoziţia acestora pentru control.

În cazul în care numerar neînsoţit în valoare de 10.000 EUR sau mai mult intră sau iese din Uniune, autorităţile competente ale statului membru prin care numerarul intră sau iese din Uniune pot să solicite expeditorului sau destinatarului numerarului sau unui reprezentant al acestora, după caz, să facă o declaraţie de informare, în termen de 30 de zile. Autorităţile competente pot reţine numerarul până când expeditorul sau destinatarul ori un reprezentant al acestora face declaraţia de informare.

Obligaţia de declarare, respectiv cea de informare nu se consideră îndeplinite în cazul în care declaraţia nu este făcută până la expirarea termenului, informaţiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau dacă numerarul nu este pus la dispoziţie pentru control.

Atribuţiile autorităţilor competente

Pentru a verifica respectarea obligaţiei de declarare a numerarului însoţit, autorităţile competente au competenţa de a efectua, în conformitate cu condiţiile prevăzute în dreptul intern, controale asupra persoanelor fizice, a bagajelor acestora şi a mijloacelor de transport ale acestora.

În scopul punerii în aplicare a obligaţiei de informare cu privire la numerarul neînsoţit, autorităţile competente au competenţa de a efectua, în conformitate cu condiţiile prevăzute în dreptul intern, controale asupra oricăror transporturi, recipiente sau mijloace de transport care pot conţine numerar neînsoţit.

În cazul în care nu a fost îndeplinită obligaţia de declarare a numerarului însoţit  sau obligaţia de informare cu privire la numerarul neînsoţit, autorităţile competente întocmesc, în scris sau în format electronic, o declaraţie din oficiu.

Controalele sunt menite să analizeze riscurile ce pot surveni și să propună măsuri proporționale în contrapartidă.

Sumele cu valori sub prag suspectate a avea legătură cu activităţi infracţionale

În cazul în care autorităţile competente depistează un purtător cu numerar sub pragul prevăzut sau numerar neînsoțit cu o valoare care nu depășește același prag, dacă există indicii conform cărora numerarul are legătură cu o activitate infracţională, procedează la fel ca în cazul numerarului care depășește pragul.

Reţinerea temporară a numerarului

Autorităţile competente pot să reţină temporar numerarul printr-o decizie administrativă, în conformitate cu condiţiile prevăzute în dreptul intern, în cazul în care:

 • obligația de declarare sau de informare nu este respectată;
 • există indicii că are legătură cu o activitate infracțională.

Reținerea trebuie să fie însoțită de o expunere de motive și este limitată la timpul necesar stabilirii dacă, în raport de împrejurările cauzei, se impune  reținerea în continuare. Perioada de reținere temporară, nu poate, ca regulă, să depășească 30 de zile.

Campanii de informare

Statele membre se asigură că persoanele care intră sau ies din Uniune sau persoanele care trimit numerar neînsoţit de pe teritoriul Uniunii sau care primesc numerar neînsoţit pe teritoriul Uniunii sunt informate cu privire la drepturile şi obligaţiile lor în temeiul prezentului regulament şi elaborează, în cooperare cu Comisia, materiale corespunzătoare destinate persoanelor respective.
Statele membre se asigură că există o finanţare suficientă pentru astfel de campanii de informare.

Protecția datelor și secretul profesional

Autorităţile competente asigură securitatea datelor pe care le-au obţinut. Toate informaţiile obţinute de către autorităţile competente intră sub incidenţa obligaţiei de secret profesional.

Autorităţile competente acţionează în calitate de operatori ai datelor cu caracter personal pe care le obțin.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza prezentului regulament are loc numai în scopul prevenirii şi combaterii activităţilor infracţionale.

Stocarea datelor cu caracter personal are loc pentru o perioadă de cinci ani de la data obținerii acestora. La expirarea perioadei, datele cu caracter personal se șterg.

Sancţiuni

Fiecare stat membru prevede sancţiuni care se aplică în cazul nerespectării obligaţiei de declarare a numerarului însoţit sau a obligaţiei de informare cu privire la numerarul neînsoţit. Sancţiunile respective trebuie să fie eficace, proporţionale şi disuasive.

Evaluare rezultate

Până la 3 decembrie 2021 şi, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului, pe baza informaţiilor primite periodic de la statele membre, un raport privind aplicarea regulamentului.
Raportul evaluează:

 • dacă ar trebui să fie incluse şi alte active în domeniul de aplicare al prezentului regulament;
 • eficacitatea procedurii de informare cu privire la numerarul neînsoţit;
 • necesitatea revizuirii pragului pentru numerarul neînsoţit;
 • eficacitatea fluxurilor de informaţii;
 • dacă sancţiunile prevăzute de statele membre sunt eficace, proporţionale şi disuasive şi dacă sunt în concordanţă cu jurisprudenţa consacrată a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi în ce măsură acestea au, la nivelul întregii Uniuni, un efect de descurajare echivalent în ceea ce priveşte încălcarea prezentului regulament.

Potrivit știrilor juridice, Regulamentul a intrat în vigoare pe 2 decembrie 2018 și urmează să se aplice începând cu 3 iunie 2021. Rezultatele sale pozitive se vor reflecta, sperăm, în rapoartele Comisiei.