Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete

Împrumuturile oferite unităților administrative, spre asigurarea serviciilor publice. Care e mecanismul de acordare?

Toată lumea știe care-i cea mai ușoară metodă de a-ți asigura acoperirea unei cheltuieli, atunci când ai ceva probleme cu „autofinanțarea”. Recurgi la un împrumut, intri în tagma datornicilor.

Banii le plac tuturor. Mai puțin simpatic e statutul de datornic. În cazul împrumuturilor, cele două elemente – banii și condiția de datornic, vin, întotdeauna, la pachet. Ca datornic, ești, vrei sau nu, supus unor limitări, pe care cei liberi de datorii nu le experimentează.

Din variate motive, unele unități administrativ-teritoriale au ajuns în situația de-a avea mare nevoie de suport financiar, sub forma unor împrumuturi. Pentru administrațiile locale, apariția OUG 11/2018 a adus noi posibilități de finanțare, prin accesarea unor împrumuturi. Împrumuturi care pot constitui o gură de oxigen, pentru acele unități administrativ-teritoriale care nu stau deloc pe roze, din punct de vedere financiar.

 

Noutăți legislative

Ordinul 4597/1698/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din OUG 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice a fost publicat în „Monitorul Oficial” 370/2018. Acum, să trecem în revistă știrile juridice!

Până la data de 29.11.2018, unitățile administrativ-teritoriale pot să solicite de la Ministerul Finanțelor contractarea unor împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500000 mii lei (așa cum prevede OUG 11/2018).

Aceste împrumuturi vor fi acordate unităților administrativ-teritoriale pentru asigurarea finanțării proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice.

Fiecare ordonator principal de credite va declara pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că întrebuințarea sumelor solicitate se realizează doar în scopul pentru care se contractează împrumutul.

 

Documentația necesară

În vederea contractării împrumuturilor, unitățile administrativ-teritoriale vor depune la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau la administrațiile județene ale finanțelor publice documentele ce urmează (în două exemplare): cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, calculul gradului de îndatorare a bugetului local, situația privind serviciul datoriei publice locale existente, declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite.

Din declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite vor rezulta finanțările rambursabile contractate sau garantate de unitatea administrativ-teritorială (în derulare); mai trebuie să rezulte că, la data depunerii documentației pentru autorizarea contractării unui împrumut, unitatea administrativ-teritorială n-are obligații de plată restante ce decurg din împrumuturile contractate de la Trezoreria Statului.

Tot din declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite trebuie să rezulte, potrivit recentelor știri din contabilitate, că unitatea administrativ-teritorială nu prezenta un deficit al secțiunii de funcționare la sfârșitul anului 2017 și că unitatea administrativ-teritorială nu înregistra excedent la data de 31.12.2017.

Trebuie spus că lista documentelor ce trebuie depuse, de către unitățile administrativ-teritoriale, în vederea contractării împrumuturilor, nu se încheie aici.

Astfel, dintre aceste documente mai trebuie să facă parte și hotărârea autorității deliberative a administrației publice locale prin care e aprobată contractarea împrumutului, hotărârea autorității deliberative de aprobare a documentației tehnico-economice, declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind întrebuințarea banilor solicitați în scopul pentru care se contractează împrumutul, situația plăților restante ale bugetului local la finele anului 2017, precum și o adresă prin care unitatea teritorială a Trezoreriei Statului confirmă deschiderea conturilor aferente subdiviziunilor bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne, unde vor fi virate sumele cu titlu de împrumut.

Cererile pentru autorizarea contractării împrumuturilor, acompaniate de către documentația aferentă, vor fi înregistrate de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau administrațiile județene ale finanțelor publice, în ordinea în care-au fost depuse.

Atenție! Atât responsabilitatea cu privire la întocmirea documentelor, precum și la încadrarea în scopul pentru care s-a contractat împrumutul vor reveni 100% autorităților administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale.

 

Precizări necesare

Fiecare cerere și documentația însoțitoare vor fi analizate în cadrul comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, în ordinea înregistrării acestora la registratura generală a Ministerului Finanțelor. Valoarea fiecărui împrumut va fi stabilită astfel încât împrumutul cu pricina să se încadreze în limita prevăzută de către OUG 11/2018, precum și-n plafoanele de contractare și de trageri aprobate.

Într-un termen de cel mult șapte zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică Ministerul Finanțelor Publice va întocmi convenția de împrumut.

Aceasta din urmă va fi transmisă către unitățile administrativ-teritoriale, în format electronic, spre a fi semnată. De asemenea, convenția de împrumut va trebui să ajungă, în același format, și la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau administrațiile județene ale finanțelor publice.

În termen de cel mult patru zile lucrătoare de la primirea convenției de împrumut, unitățile administrativ-teritoriale au îndatorirea de a imprima documentul în două exemplare, de a-l semna și ștampila. Ulterior îl vor scana și-l vor retransmite, în format electronic, la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.gov.ro.

Tot în termenul de patru zile lucrătoare, unitățile administrativ-teritoriale vor depune cele două exemplare originale ale convenției de împrumut, ștampilate și semnate, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau la administrațiile județene ale finanțelor publice.

A doua zi după ce a obținut cele două exemplare originale ale convenției de împrumut de la o unitate administrativ-teritorială, direcția generală regională a finanțelor publice sau administrația județeană a finanțelor publice le va retransmite poștal, cu adresă de înaintare, către Direcția generală de trezorerie și datorie publică de la MFP.

Unul dintre exemplarele originale ale convenției de împrumut – iscălit de către ambele părți – va fi transmis, cu adresă de înaintare, către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau administrațiile județene ale finanțelor publice. Acesta va fi retransmis, în ziua primirii, către unitățile administrativ-teritoriale beneficiare.

 

Nimic nu-i mai lesne decât să intri în datorii

Atunci când te împrumuți ca persoană fizică, de cele mai multe ori poți cheltui banii după pofta inimii. Ți se cere doar să fii un bun platnic. Pe de altă parte, o autoritate a administrației publice locale beneficiară de împrumut devine dublu datoare. E datoare să înapoieze la termen sumele împrumutate. Și mai e datoare și față de cetățeni, de oamenii în numele și pe seama cărora s-a împrumutat, de fapt.

Dacă-n conturile unității administrative au intrat mai mulți bani, acest lucru ar trebui să fie vizibil cu ușurință și prin sporirea calității serviciilor publice oferite cetățenilor. Potrivit unui proverb românesc, „dac-ai știut să iei, va trebui să știi să și dai”. Teoretic. În practică, luatul se poate dovedi minunat de simplu, în vreme ce datul poate fi o lucrare de mare complexitate!