Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Învăţământ şi educaţie

Selectarea personalului didactic pentru posturile din sistemul școlilor europene. Cum se realizează?

Poate că nu întotdeauna este foarte evident, dar viața este o sumă de concursuri, de examinări. Pentru că toate încercările existenței pot fi considerate examene în urma cărora fie ne păstrăm statutul deja dobândit, fie retrogradăm, fie (în cazul cel mai fericit) promovăm, trecem la nivelul următor. Acolo ne așteaptă alte probe, alte încercări. Așa e viața. O școală. O sumă de concursuri, examinări, încercări mai mult sau mai puțin dificile.

Nu putem vorbi despre școli și examinări, fără a-i introduce în discuție și pe profesori. Profesori care sunt, în decursul carierei lor didactice, atât examinatori, cât și examinați. Munca la catedră te poate supune unor examinări deloc indulgente. Mai ales atunci când îți dorești ceva mai mult, în ceea ce privește cariera proprie.

 

Noutăți legislative

În „Monitorul Oficial” 339/2018 a fost publicat Ordinul 3475/2018 privind aprobarea metodologiei de selecție a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului școlilor europene. Așa cum arată actul normativ, toate persoanele selectate în conformitate cu noua metodologie vor obține calitatea de profesor detașat.

Școlile europene sunt definite ca structuri europene publice, fiind instituții de învățământ pe care le cofinanțează UE. Aceste unități fac parte dintr-un sistem ce constituie o formă de cooperare între statele membre, în materie de educație preuniversitară.

Care-i rolul acestor școli? Asigurarea educației în limba maternă a copiilor ce aparțin angajaților din instituțiile comunitare, cu respectarea dreptului lor de menținere a identității culturale, într-un mediu educațional caracterizat de către „multiculturalitate”.

Cine deține rolul de selecție a personalului care activează în sistemul școlilor europene? Selecția este efectuată de către ministerele educației ale țărilor UE, pe baza unui centralizator de posturi.

 

Procesul de selecție

Spre a dobândi calitatea de profesor detașat, o persoană trebuie să îndeplinească toate condițiile necesare predării în școlile europene. Persoana în cauză trebuie să susțină și să promoveze concursul de selecție organizat în țara de proveniență. Ulterior, va fi detașată, pe termen determinat, de cel mult nouă ani, pe un anume post, la o școală europeană.

În țara noastră, personalul care va activa în școlile europene e selectat prin concurs, organizat de către Ministerul Educației, prin intermediul unei comisii de selecție.

 

Despre conținutul dosarului de înscriere

Persoanele interesate, care îndeplinesc condițiile, se vor înscrie în concurs în perioada ce reiese din calendar, depunând la ministerul educației un dosar de înscriere. Din dosarul cu pricina va trebui să facă parte un opis al documentelor (iscălit de către candidat), fișa de înscriere, CV-ul.

Acestor documente li se vor adăuga o serie de copii conforme cu originalul – după actul de identitate, certificatul de căsătorie (ce atestă schimbarea numelui, unde e cazul), actele de studii, certificatul cu recunoaștere internațională ce dovedește cunoașterea unei limbi străine.

Nu trebuie să absenteze, din dosar, nici certificatul ce atestă competențele digitale, adeverința ce atestă vechimea în activitatea la catedră (de cel puțin 3 ani), recomandarea unității de învățământ în care activează candidatul, certificatul de cazier judiciar și certificatul medical cu mențiunea „apt de muncă”.

Din dosar vor face parte, dacă există, și documentele ce dovedesc activitatea didactică desfășurată în medii multiculturale, precum și actele ce atestă ultimul grad didactic obținut, titlul științific, nivelul de competență didactică, calitatea de cercetător, de doctorand în științele educației sau în specialitatea postului pe care candidează, calitatea de masterand etc. Depunerea dosarelor se va face la registratura ministerului.

 

Cum va decurge selecția?

Potrivit recentelor știri juridice, procedura  de selecție va avea patru etape: verificarea dosarului, evaluarea activității profesionale, interviul, examinarea scrisă. Rezultatele pe care candidații le vor obține la evaluarea activității profesionale vor fi afișate de către secretariatul comisiei la sediul Ministerului Educației. Pentru a fi declarat „admis”, un candidat trebuie să obțină cel puțin 8 puncte, în această fază (evaluarea activității profesionale).

La interviu va fi evaluat nivelul de cunoaștere a sistemului școlilor europene. Programarea candidaților pentru interviu va fi afișată cu o zi înainte de susținerea acestuia.

Proba scrisă va fi susținută la sediul ministerului, constând în redactarea unei lucrări prin care va fi supusă testării competența didactică și cunoașterea domeniului de specialitate, necesare pentru ocuparea posturilor pentru care e organizată selecția.

După ce își vor isprăvi lucrările, candidații le vor preda supraveghetorilor, laolaltă cu ciornele, apoi vor semna în borderoul de predare, unde va fi menționat numărul paginilor redactate.

Fiecare lucrare scrisă va fi evaluată în mod independent de către doi evaluatori. Fiecare dintre aceștia va acorda lucrării scrise un punctaj, cuprins între un punct și 60 de puncte. Diferența de punctaj între cele două evaluări nu trebuie să depășească 5 puncte, pentru validarea evaluărilor.

Rezultatele pe care le-au obținut candidații vor fi afișate de către comisie la sediul ministerului educației. Pot fi supuse contestației rezultatele obținute la proba scrisă. Contestațiile vor fi depuse la registratura ministerului.

Punctajul final pe care l-a obținut candidatul declarat promovat la toate etapele procedurii de selecție va fi socotit ca total al punctajelor obținute la evaluarea activității profesionale, interviu și proba scrisă în specialitate. Lista cu rezultatele finale din concurs va fi afișată la sediul ministerului educației.

Publicarea listei cu disciplinele sau posturile, precum și școlile europene pentru care se organizează selecția persoanelor detașate din țară, bibliografia, calendarul concursului, se va face cu cel puțin 4 săptămâni mai înainte de-a fi organizat concursul. Toate acestea vor fi date publicității pe siteul ministerului. După ce a început procedura de selecție, lista cu posturile scoase la concurs nu mai poate fi supusă modificării.

Și aici, la fel ca și în alte cazuri, selecția poate să pară dură iar efortul de a lua parte la examinare poate părea epuizant. Un lucru este cert, indiferent despre ce fel de examen ar fi vorba: ca să te numeri printre cei admiși, cea dintâi condiție este… participarea. Asta dacă nu-i, cumva, unul dintre examenele cu participare obligatorie, așa cum sunt multe dintre încercările la care ne supune viața, pe nepregătite!