Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Legea drepturilor de autor a fost modificată! Ce e nou?

Aşa cum anunţem în ştiri anterioare, legea drepturilor de autor a suferit modificări recente după un lung proces legislativ.

În Monitorul Oficial nr. 268/2018 a fost publicată Legea nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Legea transpune în legislaţia naţională Directiva 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor.

Ce modificări şi completări aduce această lege?

Completările aduse au în vedere organizarea şi desfăşurarea activităţii organismelor de gestiune colective impunând o serie de reguli care să asigure transparenţa activităţii acestora.

Se prevăd în mod clar care sunt drepturile titularilor care nu sunt membri ai unui organism de gestiune colectivă. Aceştia au următoarele drepturi:
a) de a comunica, inclusiv prin mijloace electronice, cu organismul de gestiune colectivă, în scopul exercitării drepturilor din a căror exploatare este îndreptăţit să primească remuneraţii;
b) de a fi informaţi cu privire la operele, tipurile de opere sau alte obiecte protejate, drepturile pe care acesta le gestionează în mod direct sau prin acorduri de reprezentare şi teritoriile acoperite;
c) de a primi răspuns în scris, motivat şi în cel mai scurt timp posibil, la plângerile formulate, referitoare la autorizaţia de gestionare a drepturilor şi revocarea sau retragerea acestora, colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor, reţinerile aplicate inclusiv în cazul drepturilor online asupra operelor muzicale, conform procedurilor instituite la nivelul organismului de gestiune colectivă.

Autorii sau titularii de drepturi au posibilitatea de a încredinţa, prin contract, gestiunea drepturilor lor unor entităţi de gestiune independente.

Entităţile de gestiune independente au următoarele obligaţii:
a) să colecteze sumele datorate de utilizatori şi să le plătească autorilor sau titularilor de drepturi, potrivit prevederilor contractuale;
b) să furnizeze informaţii autorilor sau titularilor cu privire la gestionarea drepturilor acestora;
c) să furnizeze informaţii organismelor de gestiune colectivă şi altor entităţi de gestiune colectivă, la solicitarea acestora, cu privire la repertoriul gestionat;
d) să acorde licenţe pentru utilizarea drepturilor online asupra operelor muzicale, în limita repertoriului gestionat;
e) să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o dare de seamă anuală în formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;
f) să întocmească un raport anual privind numărul, modalitatea şi termenul de soluţionare a plângerilor, pe care îl publică pe pagina proprie de internet;
g) să asigure autorilor sau titularilor de drepturi şi autorităţilor cu atribuţii de control şi supraveghere accesul la informaţiile privind orice aspect al activităţii de colectare a sumelor datorate de utilizatori şi de plată a acestora către autori sau titularii de drepturi;
h) să acorde asistenţă de specialitate autorilor sau titularilor de drepturi şi să îi reprezinte în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului de activitate, la cererea acestora.

Potrivit ştirilor juridice, reamintim că această lege a fost supusă reexaminării susţinându-se că definiţia entităţilor de gestiune independente contravine prevederilor articolului 3 litera b din Directiva 2014/26/UE, întrucât permite entităţilor de gestiune independente să aibă scop lucrativ. Norma europeană defineşte entitatea de gestiune independentă ca fiind orice organism care este autorizat prin lege sau prin cesiune, licenţă sau alt tip de înţelegere contractuală să gestioneze drepturile de autor sau drepturile conexe în numele mai multor titulari de drepturi, în beneficiul colectiv al acelor titulari, având drept scop unic sau principal sau unul dintre principalele scopuri această activitate şi care nu este deţinut sau controlat, direct sau indirect, total sau parţial, de titularii de drepturi şi nu are scop lucrativ.  Dar iată că legea a fost adoptată şi va intra în vigoare de la data de 30 martie.