Categories
Articole Taxe/Impozite

Ai de recuperat taxa de poluare și timbrul de mediu? 31 august 2018 este ultima zi când o poți solicita!

În Monitorul Oficial 644 din 7 august 2017 a fost adoptată OUG 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, iar în 60 de zile urmau să apară normele de aplicare.

Ca de obicei, s-au lăsat așteptate, însă, au văzut lumina tiparului în Monitorul Oficial 1040 din 29 decembrie 2017 când au fost publicate Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule din 12.12.2017.

Ce taxe se vor restitui?

Știrile juridice prevăd că se vor restitui sumele reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, timbrul de mediu pentru autovehicule și dobânzile aferente acestor sume calculate de la data perceperii lor și până la restituire.

Ce acte trebuie să depună cei interesați?

Cel care a achitat una dintre aceste taxe va formula la organul fiscal o cerere care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului. Cererea de restituire se poate depune la registratura organului fiscal central competent sau se poate transmite prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. În situația achitării sumelor de restituit de către societățile de leasing, cererea de restituire se depune de către proprietarii care au achiziționat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.

La cerere va atașa documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont care să ateste efectuarea plății acesteia, în original sau în copie și cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare, în copie, din care să reiasă calitatea contribuabilului de fost sau actual proprietar al autovehiculului pentru care se solicită restituirea sumelor.

Ce se întâmplă dacă nu mai au documentul doveditor al plății taxei?

Contribuabilul ca depune o cerere la organul fiscal care în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire va introduce în baza de date centralizată datele din cererea de restituire și actele atașate, va verifica dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire și dacă documentul care atestă plata sumelor solicitate la restituire este înregistrat în baza de date centralizată în care sunt înregistrate plățile.

Dacă nu s-a putut identifica în baza de date documentul care atestă plata, compartimentul de specialitate editează din sistem informatic o listă cu contribuabilii pentru care nu a fost identificată plata urmând să se facă verificări la Trezoreria Statului.

Care este data limită până la care se poate face cererea de restituire?

Dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naște la 7 august 2017, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

Când și cum se restituie sumele de bani?

Organul fiscal verifică dacă suma a fost restituită/compensată și stabilește suma care va fi restituită urmând să o compenseze cu eventuale obligații fiscale restante și/sau restituite. Cererile de restituire sunt soluționate în 45 de zile de la înregistrarea cererii.

Noutățile legislative prevăd că restituirea pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule are loc în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, iar pentru timbrul de mediu pentru autovehicule în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

Calculul dobânzilor

Știrile juridice prevăd că dobânda cuvenită contribuabilului se calculează asupra sumei de restituit care se înmulțește cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei/timbrului și data restituirii efective și cu nivelul dobânzii, respectiv 0.02%/zi. Rețineți că , data restituirii este data virării în contul indicat de contribuabil în cererea de restituire, inclusiv în situația în care acest cont a fost eronat indicat și restituirea efectivă nu s-a produs, suma fiind returnată de către instituția de credit.

Restituirea sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești

Sunt incluse în aceste cazuri sumele și cheltuielile de judecată sau de executare silită pentru care nu au fost emise la 7 august 2017 decizii de soluționare a cererii de restituire sau sumele din hotărâri judecătorești devin executorii după 31 august 2018.

Pentru primirea banilor, la cerere se va atașa hotărârea judecătorească definitivă în copie. Aceste sume stabilite de instanța de judecată se restituie astfel:  taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018, iar timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

Dacă instanța a decis și plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se calculează este cea stabilită în hotărâre sau dacă se acordă dobânda legală, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau data stabilită de instanțele de judecată prin hotărârea judecătorească definitivă, după caz.

Ce se întâmplă dacă autovehiculul nu a fost înmatriculat?

Dacă nu a fost efectuată înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate pentru o mașină înmatriculată, atunci suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, se restituie la cererea contribuabilului. Se va depune la organul fiscal o cerere de restituire însoțită de documentul de plată în original care atestă plata taxei neutilizate (pe care este scris taxă neutilizată și este semnat și ștampilat de cei de la Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule).

Dacă documentul de plată nu este conform, cererea de restituire va fi respinsă.

În concluzie?

Este adevărat că cei vizați vor primi cu ceva întârziere, ce-i drept, sumele de bani, însă, mă tem că va fi o bucurie de scurtă durată pentru că ” Ei, în goana lor nebună/După „bani fără miros”,/În curând o să  ne pună,/Taxe și la …mers pe jos!” (George Budoi)