Categories
Articole Notari Profesii juridice

Examenul pentru obținerea calității de notar stagiar. Cum se organizează și cum decurge?

Unii oameni au impresia că după ce vor isprăvi studiile și vor sui ghiozdanul și manualele în pod, nu vor mai trebui să mai participe la niciun examen. Nu va trece prea mult până să afle că n-a fost decât o simplă impresie!

Viața (mai ales cea profesională) ne supune la o sumedenie de examene. Și – surpriză – descoperim, cu timpul, că examinările din anii de școală au fost, în majoritatea lor, floare la ureche, față de testele și probele la care ne supune viața.

Anii de școală, de liceu sau de facultate reprezintă doar o fază pregătitoare pentru marile testări și provocări care ne așteaptă. Dacă ghiozdanul și penarul sunt urcate în pod și așezate în lada cu amintiri, carțile trebuie păstrate la îndemână pe toată durata vieții active, practic până la pensionare. Oricine aspiră să devină, de pildă, notar stagiar, știe că trebuie să fie prieten la cataramă cu cartea, deoarece examinarea care-l așteaptă nu-i floare la ureche.

 

Știri juridice

În „Monitorul oficial” 861/2017 a fost publicat Ordinul 2792/C/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar.

De obicei, concursul sau examenul pentru obținerea calităţii de notar stagiar este organizat an de an, într-o zi lucrătoare, de către Institutul Notarial Român, la solicitarea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

Bibliografia şi tematica avizate de către ministrul justiţiei se publică pe paginile proprii de internet ale Institutului Notarial Român, Camerelor Notarilor Publici şi Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, cu minimum 90 de zile înainte de data la care va avea loc examenul/concursul.

Actualizarea tematicii și bibliografiei de examen ori concurs se va face an de an de către Consiliul Uniunii, dacă e nevoie. Dacă într-un an nu va fi necesară modificarea tematicii sau bibliografiei, Consiliul Uniunii va adopta o hotărâre în această direcție, hotărâre ce va fi comunicată Ministerului Justiţiei, spre avizare.

 

Care sunt condițiile de înscriere, la examinare?

Pentru a deveni notar stagiar o persoană trebuie: să aibă cetățenie română (sau cetățenia unui stat UE, stat SEE sau a Elveției) sau să aibă domiciliul/reședința în România, să aibă deplină capacitate de exercițiu, să fie licențiată în drept, să nu aibă antecedente penale (urmare a comiterii unei infracțiuni de serviciu, în legătură cu serviciul sau a comiterii cu intenție a unei alte fapte penale), să se bucure de o reputație impecabilă, să cunoască limba română, să fie aptă medical și psihologic, să achite taxele de examen sau concurs, să se angajeze că va încheia cu Institutul Notarial Român contractul de pregătire (de va fi declarată admisă) și, în fine, să fie declarată admisă la examen/concurs.

 

Organizarea concursului

Data la care va avea loc examenul/concursul pentru obținerea calității de notar stagiar va fi stabilită de către președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici. Data desfășurării examenului va fi comunicată directorului Institutului Notarial Român.

Directorul Institutului Notarial va comunica data examenului ori concursului, precum și lista cu posturile pentru care se organizează acestea, către fiecare Cameră a notarilor. Aceste informații vor fi date publicității cu cel puţin 45 de zile înainte de data susţinerii examenului/concursului, pe pagina de internet a Uniunii Notarilor, a Institutului şi a fiecărei Camere.

Tot directorul Institutului va stabili ora și locul desfășurării concursului sau examenului, cu minimum 15 zile înainte, aceste informații fiind comunicate și Camerelor. Camerele vor afișa informațiile imediat, la sediile lor, și le vor publica pe propriile pagini de internet. Dosarul de înscriere al persoanei ce dorește să dobândească calitatea de notar stagiar va fi depus la Camera în a cărei circumscripţie se află postul pentru care candidează.

Cererea de înscriere la examen ori concurs va fi depusă la o singură Cameră. Dosarele candidaților, acompaniate de către o adresă în care se vor menţiona numărul dosarelor, numele candidaţilor înscrişi, data şi numărul de înregistrare a cererilor de înscriere, vor fi înaintate Institutului, cu minimum 20 de zile înainte de data la care va avea loc concursul sau examenul. Dosarele candidaților vor fi transmise, de către Institut, la Comisia responsabilă de verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere.

Potrivit recentelor știri juridice, situaţia centralizată a candidaţilor admişi sau respinşi la înscriere va fi publicată pe pagina de internet a Institutului şi va fi transmisă Camerelor la care s-au înscris candidaţii.

 

Examinarea

Subiectele vor fi elaborate, de către comisia de examinare, sub forma unor teste-grilă cu una sau cu două variante corecte de răspuns, fiind acoperită toată tematica. Comisia de examinare va alcătui două seturi de subiecte – teste grilă cu câte 100 de întrebări – cu 48 de ore înainte de-a începe concursul ori examinarea. În fiecare dintre cele două seturi vor fi cuprinse 50 de întrebări din dreptul civil și procedura civilă, plus tot atâtea întrebări din procedura și legislația notarială.

Președintele examenului sau concursului va fi responsabil pentru asigurarea păstrării confidențialității subiectelor. La ora de începere a examinării sau concursului, președintele comisiei va prezenta candidaților plicurile cu seturile de subiecte, două la număr. Un candidat va extrage unul dintre plicuri. Plicul va fi desigilat înaintea candidaților, numărul setului extras va fi comunicat acestora.

Candidaților le va fi permis accesul în sala de concurs ori de examinare doar pe baza unui act de identitate, nu mai târziu decât momentul în care are loc extragerea setului de subiecte. Cei care nu se vor afla în sală la extragerea plicului cu subiecte nu vor mai putea susține concursul/examinarea.

Pentru fiecare răspuns corect oferit la o întrebare, candidatul va obține 0,10 puncte. Suma punctelor acordate prin barem va fi 10. Baremul de notare, plus setul de subiecte extras, vor fi afișate, după concurs, la sala de examinare și vor fi publicate pe pagina de internet a Institutului.

Preşedintele examenului sau concursului va repartiza lucrările către corectori, fiecare lucrare fiind corectată de către doi membri ai Comisiei de examinare, conform baremului de notare. Unul dintre cei doi corectori trebuie să fie notar public. Nota minimă de promovare este 7,00.

Orice candidat declarat admis are obligaţia ca, în cel mult 20 de zile de la publicarea hotărârii Consiliului Uniunii prin care a fost validat examenul sau concursul, să încheie contractul de pregătire profesională cu Institutul. Candidatul admis va dobândi calitatea de notar stagiar la încheierea contractului de pregătire profesională.

 

Examenele vieții

În afară de examinările propriu-zise, a căror organizare și desfășurare sunt reglementate strict, după litera legii, așa cum se întâmplă cu examenul pentru obținerea calității de notar stagiar, viața ne pune, adesea, în situații cheie, în care împrejurările ne testează vigilența, nivelul de experiență, voința, capacitatea de-a face alegeri potrivite.

O examinare susținută într-un cadru formal conține întotdeauna întrebări formulate cu claritate. Însă, pentru promovarea unui examen informal, dintre cele la care suntem supuși pe neașteptate, în viața de zi cu zi, găsirea răspunsulor corecte e condiționată, deseori, de către formularea adecvată a întrebărilor (sarcină ce-i revine tot celui examinat). Și, nu de puține ori, o întrebare corect formulată poate însemna o problemă pe jumătate rezolvată!