Categories
Administraţie publică centrală Articole Învăţământ şi educaţie

Utilizarea auxiliarelor didactice în școlile din România. Ce prevede noua metodologie?

După cum bine spunea Seneca în urmă cu două milenii, omul nu învață pentru școală, ci spre a fi pregătit pentru viață. La școală, cerințele cărora trebuie să le facă față copiii noștri sunt din ce în ce mai numeroase și firesc ar fi, în aceste condiții, ca efortul depus de către cei mici să fie cu folos, pentru existența lor viitoare.

Într-un stat preocupat de viitorul națiunii, rostul școlii este de a-i pregăti cât mai bine pe copii și tineri pentru a face față provocărilor oferite de către vremurile în care trăiesc. Chestiunea auxiliarelor didactice și a modalităților în care ele au fost introduse, de-a lungul vremii, în unitățile de învățământ și impuse elevilor din România, este ilustrativă pentru modul în care a decurs confruntarea dintre tabăra celor care au urmărit asigurarea unei educații de calitate pentru copiii României și acea clică a indivizilor cu putere de influenta sau decizie în sectorul public pentru care n-au contat decât propriile interese pecuniare.

 

Noutăți legislative

În „Monitorul Oficial” 769/2017 a fost publicat Ordinul 5062/2017 al ministrului educației naționale pentru aprobarea metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, emis de către ministrul educației naționale.

Auxiliarele didactice sunt definite, prin noul act normativ, drept materiale suport elaborate în sprijinul profesorilor şi al elevilor, „în vederea implementării adecvate şi eficiente a curriculumului naţional”. Printre auxiliarele didactice se pot număra: culegerile de texte, culegerile de exerciţii și probleme, culegerile de teste, pachetele de fişe de activitate independentă, caietele de muncă ori de activitate independentă, prezentate în format clasic sau electronic.

La examinarea știrilor juridice se constată că noua metodologie conține prevederi legate de diferenţierea între auxiliarele pentru care e nevoie de solicitarea aprobării prin ordin al ministrului, de acelea pentru care e de trebuință solicitarea avizării de către secretarul de stat, constituirea comisiilor de aprobare sau avizare, procedura de aprobare și cea de avizare, precum și criteriile de conformitate ce trebuie respectate de către auxiliarele didactice, pentru a fi aprobate ori, după caz, avizate.

Auxiliarele didactice întrebuințate în unităţile de învăţământ preuniversitar vor fi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, în acord cu Legea educaţiei naţionale. Auxiliarele didactice realizate în cadrul proiectelor cu finanţare europeană sau cu finanţare internaţională sunt supuse unei proceduri de avizare prin decizie a secretarului de stat cu atribuţii în domeniu.

Cel ce solicită aprobarea ori avizul pentru auxiliarele didactice propuse poate fi autor, editor, producător, comerciant, furnizor autorizat. Calitatea de solicitant o pot avea și instituţiile recunoscute, ce au ca obiect de activitate învăţământul, educaţia sau formarea şi colaborează cu cadre didactice şi specialişti din materia pentru care a fost conceput auxiliarul în cauză.

Auxiliarele didactice ce vor fi supuse aprobării sau avizării trebuie să urmărească în mod explicit formarea competenţelor generale sau a celor specifice ale elevilor, dar şi să corespundă cerinţelor curriculumului naţional şi programelor pentru olimpiadele şcolare, aprobate prin ordin ministerial.

Atunci când sunt depuse pentru aprobare ori avizare, auxiliarele didactice trebuie să precizeze nivelul (de exemplu, clasa căreia i se adresează), precum şi să se adreseze în mod explicit unor tipuri de activităţi didactice (de pildă activităţi pentru elevi cu cerinţe educaţionale speciale ori activităţi pentru elevi capabili de performanţă).

 

Comisia de aprobare sau de avizare

Cu titlu de știri juridice, trebuie specificat că orice comisie de aprobare sau avizare a auxiliarelor didactice trebuie să se constituie pe niveluri de învăţământ, pe discipline, pe domenii de pregătire ori activităţi educative.

Din aceste comisii vor face parte inspectori şi specialişti ai Ministerului Educaţiei, ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectori şcolari din cadrul inspectoratelor şcolare, precum şi cadre didactice care aparțin comisiilor naţionale de specialitate sau alte cadre didactice cu experienţă în domeniu.

Comisia de aprobare sau avizare cuprinde un preşedinte – reprezentant al ministerului, un vicepreşedinte, trei membri – cadre didactice componente ale comisiilor naţionale de specialitate, cadre didactice sau inspectori de specialitate, precum și un secretar – reprezentant al Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare.

Atunci când este vorba despre auxiliare didactice scrise în limba de predare a minorităţilor naţionale, cei trei membri ai Comisiei de aprobare sau avizare trebuie să cunoască limba cu pricina.

Din ultimele noutăți legislative rezultă că, în materie de atribuții, Comisia de aprobare sau avizare elaborează procedura de lucru, realizează verificarea criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor supuse aprobării sau avizării și alcătuieşte documentaţia în vederea aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale sau a obţinerii avizului secretarului de stat pentru învăţământul preuniversitar.

Durata desfăşurării etapei de verificare a criteriilor de conformitate în situația solicitărilor supuse aprobării ori avizării va fi de treizeci de zile lucrătoare de la încheierea perioadei prevăzute în calendarul anual al Centrului Naţional de Evaluare pentru depunerea solicitărilor, mai puțin în cazul primei sesiuni de aprobare ori avizare, când va fi de 60 de zile lucrătoare.

 

Elevii, pe primul plan

Prin intermediul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, ministerul va elabora o procedură operaţională prin care vor fi stabilite, an de an, modalitatea de aprobare sau avizare a auxiliarelor didactice, documentele alcătuite în urma evaluării, precum şi calendarul activităţilor.  Trebuie precizat că pentru orice auxiliar la care se solicită aprobare sau aviz, Centrul Naţional de Evaluare va percepe un tarif, al cărui cuantum va fi statornicit prin ordin al ministrului educaţiei.

Modalitatea de întrebuințare în procesul instructiv-educativ din școlile românești a auxiliarelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei sau avizate prin decizia secretarului de stat pentru învăţământul preuniversitar e reglementată prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

În privința auxiliarelor didactice este valabil același principiu ce ar trebui să se aplice și la conceperea manualelor școlare: cartea se adaptează trebuințelor elevilor. Zadarnic se predă materia „ca la carte”, dacă respectiva carte a fost concepută pentru uzul generației ce trecea pragul școlii – cu optimism, speranțe și maximă încredere într-un viitor luminos, în… toamna anului 1907.

Cartea didactică nu trebuie să fie o înșiruire de informații fără utilitate concretă, ci un instrument științific de ancorare în prezent și de antrenament pentru viitor, fără a fi omisă nici prezentarea unor capcane sau erori ale trecutului.

Totul pentru elevi!