Categories
Articole Drept civil

Prima dare în plată este scutită de impozitul pentru transferul dreptului de proprietate. Care este procedura?

Prin OUG 32/2016 pentru completarea legii 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale care a fost publicată în Monitorul Oficial 488 din 30 iunie 2016 și s-a stabilit că, în cazul în care se sting obligațiile asumate prin credite prin transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal conform prevederilor legii dării în plată, nu se va datora impozitul aferent transferului de proprietate. Rețineți că această regulă este valabilă doar pentru o singură operațiune de dare în plată.

Era util să fie elaborată și procedura ce trebuie urmată de cei vizați pentru a obține această scutire de impozit. În Monitorul Oficial 681 din 22 august 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2399/2017 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea și soluționarea cererii pentru aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare și restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Prevederile sale se aplică de la publicare.

Care sunt pașii ce trebuie urmați?

Cei vizați de această procedură sunt debitorii, codebitorii, coplătitorii, garanții personali sau ipotecari ai debitorilor. Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului în cazul primei operațiuni de dare în plată trebuie să depună la organul fiscal o cerere în 90 de zile de la comunicarea hotărârii judecătorești.

Rețineți că organul fiscal competent este fie cel în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa de domiciliu sau adresa unde locuiește efectiv, dacă aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România, fie cel central competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

 Știrile juridice arată că la cerere se va atașa certificatul eliberat de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN – Infonot) care atestă că hotărârea judecătorească definitivă prin care a avut loc darea în plată s-a înregistrat în Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată și nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată până la înregistrarea respectivei hotărâri judecătorești. Concret, cei interesați vor atașa la cerere, hotărârea judecătorească definitivă ce atestă darea în plată și certificatul sus-menționat.

Organul fiscal are la dispoziție 45 de zile pentru a soluționa cererea și la final întocmește un referat.  Dacă persoana fizică îndeplinește condițiile pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului respectiv, organul fiscal îi comunică acest lucru. Dacă nu beneficiază de această scutire de la plată, organul fiscal va calcula impozitul și va emite decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Ce se întâmplă cu cei care au efectuat darea în plată până la 30 iunie 2016?

Pentru a beneficia de anularea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a accesoriilor aferente acestora neachitate până la 30 iunie 2016, cei vizați depun la organul fiscal o cerere la care vor atașa certificatul emis de CNARNN.

Știrile juridice prevăd că această cerere se depune la organul fiscal competent în maximum 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive. Pentru ca organul fiscal să nu înceapă sau să suspende executarea silită a impozitului pe venitul din transferul de proprietate imobiliară, contribuabilul trebuie să notifice organul fiscal că a cerut instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit.

Dacă decizia de impunere nu a fost emisă sau nu a fost comunicată până la data depunerii cererii, decizia de impunere nu se mai emite sau nu se mai comunică. Dacă decizia a fost emisă și comunicată, impozitul și accesoriile aferente acestora, neachitate până la 30 iunie 2016, se anulează, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale care se comunică contribuabilului.

Organul fiscal verifică dacă sumele din decizia de impunere comunicată contribuabilului au fost stinse total sau parțial între 30 iunie 2016 și data pronunțării hotărârii judecătorești definitive. Dacă nu au fost stinse în această perioadă, se va întocmi un referat de aprobare a anulării obligațiilor fiscale și va emite decizia de anulare a acestora. Dacă au fost stinse în perioada sus-menționată, organul fiscal va reanaliza evidența fiscală și va emite referatul de aprobare a anulării obligațiilor fiscale.

Contribuabilul are dreptul la restituirea impozitului respectiv, sens în care depune o cerere la organul fiscal în termen de 5 ani de la 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire. Cererea este soluționată în 45 de zile de la înregistrare.

În concluzie?

Cei care reușesc să ducă la bun sfârșit procedura dării în plată vor fi scutiți de plata impozitului doar pentru prima operațiune de acest fel.