Categories
Articole Dreptul proprietăţii

Modificări aduse legii fondului funciar

Legea fondului funciar 18/1991 reglementează categoriile de terenuri care se află în proprietatea domeniului public și a celui privat, modul în care se poate schimba categoria de folosință a terenurilor arabile din extravilan, condițiile în care se pot amplasa construcții pe terenurile  arabile din extravilan, modul în care pot fi scoase din circuitul agricol definitiv sau temporar terenurile arabile din extravilan și sancțiunile prevăzute de lege pentru încălcarea prevederilor legii.

Noutățile legislative aduse Legii 18/1991 fac obiectul Legii 186/2017 pentru modificarea și completarea legii fondului funciar care a fost publicată în Monitorul Oficial 598 din 25 iulie 2017. Prevederile sale se aplică de la 28 iulie 2017.

Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor arabile situate în extravilan

Aceasta se poate aplica pentru terenurile arabile din zonele de deal ce constituie enclave din masivele de vii și livezi din podgoriile și bazinele pomicole consacrate care pot fi transformate în plantații viticole și pomicole, pentru terenurile arabile din zonele de șes necesare completării masivelor viticole destinate pentru struguri de masă și stafide care pot fi transformate în plantații viticole și pomicole. Tot în plantații viticole și pomicole pot fi transformate și terenurile arabile cu soluri nisipoase.

Știrile juridice arată că terenurile înregistrate la arabil din zonele de deal și munte aflate pe pante nemecanizabile afectate de eroziune de suprafață și adâncime, de alunecări active sau semistabilizate care nu mai pot fi ameliorate și menținute la această folosință pot fi transformate în pajiști permanente, iar terenurile arabile din albiile râurilor și a Dunării care nu pot fi folosite eficient pentru alte destinații agricole pot fi amenajate în bazine piscicole.

Pentru schimbarea categoriei de folosință a terenurilor arabile din extravilan, altele decât cele de mai sus, vii și livezi, pajiști permanente, trebuie să existe o aprobare din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru suprafețele de peste 1 ha. Pentru suprafețele de până la 1 ha, inclusiv, schimbarea are loc prin decizie de aprobare dată de direcția pentru agricultură județeană.

Excepția de la regula de mai sus se referă la persoanele fizice care dețin în proprietate terenuri agricole de până la 1 ha inclusiv. Aceștia pot schimba pe bază de declarație categoria de folosință, dar au obligația de a comunica schimbarea respectivă în 30 de zile la primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul în scopul înregistrării în registrul agricol.

După înregistrarea în registrul agricol, primăria va elibera beneficiarului o adeverință. În 30 de zile de la emiterea acesteia, beneficiarul va solicita la cartea funciară actualizarea categoriei de folosință a acelui teren.

Dacă imobilul nu este înscris la cartea funciară, se va elibera o adeverință în care se vor menționa datele de identificare ale terenului din actele de proprietate. Aceasta va fi atașată de către beneficiar la cererea de recepție și înscriere în cartea funciară.

Cei cărora li s-a aprobat schimbarea categoriei de folosință a terenului agricol, alții decât persoanele fizice, au obligația de a înregistra decizia de aprobare a schimbării la primăria de unde este situat terenul în 30 de zile de la comunicarea acesteia, în scopul înregistrării în registrul agricol. Ulterior, aceștia vor solicita, în 30 de zile de înregistrarea deciziei, actualizarea categoriei de folosință la cartea funciară.

Rețineți că schimbarea categoriei de folosință silvică (păduri, culturi arbuști, răchitării) deținute de persoane juridice se aprobă de către Ministerul Apelor și Pădurilor.

Amplasarea construcțiilor

Știrile juridice arată că amplasarea noilor construcții de orice fel ( adică cele care se pot realiza doar în baza și cu respectarea autorizației de construire) se face în intravilanul unităților administrativ-teritoriale.

Noutățile legislative prevăd că este interzisă amplasarea acestor construcții pe terenuri agricole din extravilan, pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare și pe cele unde sunt vii, livezi, parcuri naționale, rezervații, monumente.

Excepția de la regulă se referă la anumite construcții care pot fi amplasate pe terenuri ce au categoria de arabile, vii, livezi: construcții care nu pot fi amplasate în intravilan (balastiere, cariere, gropi de gunoi etc.), construcții de compostare, silozuri de furaje, sere, solare, ciupercării, adăposturi de animale etc.

Pe terenurile ocupate de parcuri naționale, rezervații, ansambluri arheologice se pot amplasa în baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol doar construcțiile care servesc activităților agricole, cu destinație militară, căi ferate, linii electrice, conducte transport gaze sau petrol etc.

Pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor din extravilan și a celor silvice se achită anumite tarife.

Legea prevede că scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan în scopul amplasării construcțiilor, se aprobă pe o perioadă de 2 ani. Beneficiarul achită jumătate din tariful datorat pentru scoaterea definitivă. Această perioadă se poate prelungi cu încă 2 ani pentru motive justificate. La expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, beneficiarii pot solicita aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol.

Rețineți că în termen de un an de la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, beneficiarii aprobării au obligația de a reda terenurile în circuitul agricol, la clasa de calitate și categoria de folosință avute anterior aprobării.

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole

Această operațiune are loc pentru amplasarea construcțiilor și are loc prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene pentru terenurile agricole de până la 1 ha inclusiv. Pentru terenurile de până la 100 ha, este necesară decizia directorului direcției pentru agricultură cu avizul structurii de specialitate din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Pentru suprafețele de peste 100 ha este obligatorie emiterea unei hotărâri a Guvernului.

Sancțiuni

Legiuitorul a prevăzut amenzi de la 5.000 la 10.000 lei pentru efectuarea de schimburi de terenuri și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor de la superioară la inferioară și folosirea definitivă sau temporară a terenurilor agricole și silvice în alte scopuri decât cele pentru producția agricolă și silvică. Pentru persoanele juridice amenda este de la 10.000 la 20.000 lei.

Amenda este de la 10.000 la 20.000 lei pentru amplasarea de construcții fără autorizație, pentru degradarea terenurilor și culturilor prin depozitarea de deșeuri de pietriș, moloz, nisip, resturi menajere etc. Pentru persoanele juridice amenda este de la 20.000 lei la 40.000 lei.