Categories
Articole Dreptul proprietăţii

Dreptul asociaţiei de proprietari de a acţiona în justiţie orice proprietar încalcă dreptul de acces liber la justiţie?

Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, nr. 230/2007, prevede că asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Acest drept al asociaţiei de proprietari este prevăzut în art. 50 alin. 1) din legea mai sus amintită şi a atras mai multe critici, printre care şi o excepţie de neconstituţionalitate, potrivit ştirilor juridice.

Cum s-a motivat excepţia de neconstituţionalitate?

S-a arătat că dispoziţiile de lege de mai sus aduc atingere textelor constituţionale, deoarece asociaţia de proprietari poate chema în judecată o persoană fizică pentru a-i imputa cheltuieli pe care acesta nu are cum să le datoreze câtă vreme nu este parte a asociaţiei.

Concret, se susţine că textul de lege criticat aduce atingere dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justiţiei. De asemenea, sunt încălcate prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Ce a decis Curtea Constituţională?

Curtea a reţinut că, în cazul unui imobil cu mai multe locuinţe, proprietarii deţin, pe lângă dreptul de proprietate individuală asupra apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, şi un drept de proprietate comună pe cote – părţi stabilă şi forţată asupra celorlalte spaţii dintr-un condominiu. Pornind de la această stare de coproprietate forţată asupra părţilor comune ale imobilului, precum şi de la necesitatea reprezentării intereselor proprietarilor în raporturile cu terţii furnizori de servicii, legiuitorul a reglementat posibilitatea înfiinţării asociaţiilor de proprietari, structuri asociative cu personalitate juridică ce au ca scop administrarea, folosirea, întreţinerea şi exploatarea imobilului în interesul tuturor proprietarilor.

Mai mult, oricare dintre proprietari poate ataca în justiţie hotărârile asociaţiei de proprietari, dacă apreciază că acestea sunt de natură să producă daune intereselor sale, şi să ceară instanţei suspendarea executării acestora până la soluţionarea litigiului, ceea ce dă eficienţă dreptului de acces la justiţie.

În concluzie, prin Decizia nr. 37/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 424/2017, a fost respinsă excepţia de neconstituţionalitate.