Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Camera Consultanţilor Fiscali are un nou Regulament de organizare şi funcţionare!

Legislația fiscală se poate dovedi, pentru orice necunoscător în domeniu, un tărâm plin de capcane, de pericole ascunse. Este un tărâm în care orice pas greșit te poate face să te prăvălești în prăpastia dezastrului financiar. Nu-ți poți permite să greșești, atunci când te afli pe tărâmul fiscalității, întrucât erorile au consecințe care adeseori se agravează cu trecerea timpului. Amenzile, recalculările, reconsiderările, penalitățile, sumele de restituit, pot genera, fără dar și poate, veritabile dezastre financiare în viața contribuabilului persoană fizică sau juridică. În mod cert, pe tărâmul cu nisipuri mișcătoare al fiscalității, orice neinițiat are nevoie de o călăuză: consultantul fiscal!


În conținutul activității de consultanță fiscală intră acordarea de asistență și servicii profesionale în domeniul fiscal, prestarea de servicii și asistență de specialitate pentru întocmirea declarațiilor fiscale, certificarea declarațiilor fiscale, asistența și serviciile în chestiuni de procedură fiscală, asistența și reprezentarea în fața organelor fiscale – aici fiind inclusă și acordarea de asistență de specialitate pe parcursul derulării inspecției fiscale.
În Monitorul Oficial 185/2017 a fost publicată Hotărârea 3/2017 (a C.C.F.) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali. Camera Consultanților Fiscali este autoritatea competentă care organizează, coordonează și autorizează activitatea de consultanță fiscală în România, asigură accesul la profesia de consultant fiscal și apără interesele legitime ale membrilor săi, potrivit nou-aprobatului Regulament.

 

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru accesul în profesie?

Potrivit noilor știri juridice, pentru a intra în breasla consultanților fiscali, o persoană fizică trebuie să îndeplinească, simultan, mai multe condiții. Astfel, aspirantul trebuie să: fie licențiat al unei facultăți cu profil economic, aibă o experiență profesională de minimum 5 ani – dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre activitățile de elaborare, avizare, aprobare sau aplicare a legislației fiscale/ administrare fiscală/ elaborarea reglementărilor contabile/ activitatea financiar-contabilă/ activitatea didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice/ activitatea de consultant fiscal asistent.

Candidatul trebuie să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de către legile fiscale, financiar-contabile, vamale, infracțiuni ce privesc disciplina financiară și alte infracțiuni în legătură cu sfera fiscală. În același timp, trebuie și să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei și, mai ales, să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.

Spre a-i fi atribuită calitatea de consultant fiscal asistent, candidatul persoană fizică trebuie să aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior, să aibă o experiență profesională de cel puțin 2 ani, să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu activitățile din materia fiscalității, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei și să promoveze examinarea pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent.

 

Consultanții fiscali asistenți

Ulterior promovării examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent și înscrierea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, cei care au dobândit această calitate pot să-și desfășoare activitatea doar sub îndrumarea unui consultant fiscal activ.

Consultantul fiscal asistent se poate înscrie la examinarea pentru atribuirea calității de consultant fiscal, după efectuarea unui stagiu de 3 ani, în termen de 2 ani de la finalizarea stagiului.

Atenție! Pe durata acestui stagiu, consultanții fiscali asistenți trebuie să urmeze, anual, un curs de formare profesională organizat de către CCF iar neîndeplinirea acestei obligații împiedică înscrierea la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.

Din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, membrii Camerei pot fi activi și inactivi. Membrii activi pot fi persoanele fizice care au calitatea de consultant fiscal ca urmare a promovării unui examen, persoanele fizice ce au calitatea de consultant fiscal asistent ca urmare a promovării unui examen, precum și persoanele juridice care sunt autorizate de Cameră, fiind înregistrate în Registru la secțiunea „persoane active”.

Din recentele noutăți legislative rezultă că toți cei care, ca persoane fizice, au promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, pentru a deveni membri ai Camerei, sunt obligați să se înregistreze în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, în termen de cel mult douăsprezece luni de la data comunicării rezultatului examenului.

După împlinirea acestui termen, însă nu mai târziu de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului, persoana ce a promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, dar care nu s-a înregistrat în Registrul consultanților fiscali, mai poate fi înscrisă în Registru doar după urmarea unui stagiu de pregătire în domeniul legislației fiscale (organizat de Cameră).

 

Societățile specializate în consultanță fiscală

Activitatea de consultanță fiscală poate fi desfășurată doar de către persoanele ce au promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și care s-au înregistrat în Registru la secțiunile „persoane active”.

Consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională într-unul dintre statele membre ale UE, SEE sau în Elveția își pot exercita profesia pe teritoriul românesc în mod independent sau în asociere, în calitate de consultanți fiscali salariați în România.

Consultanții fiscali se pot asocia în societăți ce au consultanța fiscală ca obiect de activitate. Societatea trebuie să aibă cel puțin un asociat sau acționar și un administrator, care să dețină calitatea de consultant fiscal.

În vederea obținerii autorizației de funcționare, persoanele juridice trebuie să fie înregistrate la Registrul comerțului, să figureze ca societăți active și să nu figureze ca persoane inactive fiscal, în evidențele Ministerului Finanțelor Publice.

De asemenea, consultanții fiscali asociați sau acționari și administratori trebuie să fie înregistrați ca membri activi, să nu figureze cu sancțiuni în Registrul consultanților fiscali și să nu aibă obligații restante față de Cameră.

 

Ce drepturi au membrii Camerei Consultanților Fiscali?

Orice membru al CCF are dreptul să exercite activitățile specifice profesiei, dreptul de a alege și de-a fi ales în organele de conducere ale Camerei, dreptul de vot asupra problemelor dezbătute în cadrul conferințelor, dreptul de a cere sprijin în litigiile privind etica și practica profesională iscate între consultanții fiscali și terțele părți, dreptul de a contesta sancțiunile primite, precum și dreptul de a fi informat ori consultat asupra activităților desfășurate de către Cameră.

Pe lângă activitatea de consultanță fiscală, consultanții fiscali și societățile de consultanță fiscală pot desfășura și activități de expertiză contabilă, audit financiar ori instruire și perfecționare în domeniul fiscal.

Incontestabil, domeniul fiscal este unul în care perfecționarea și instruirea trebuie să fie procese continue, lucru care implică, în primul rând, o bună cunoaștere a noutăților legislative!