Categories
Articole Fiscalitate

Modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

images-54Inspecția fiscală se poate exercita asupra persoanelor și entităților, indiferent de forma de organizare, care au obligația să stabilească, să rețină sau să plătească obligațiile fiscale prevăzute de lege. Odată cu intrarea în vigoare a noutăţilor legislative fiscale s-a prevăzut extinderea aplicabilităţii inspecţiei fiscale.

Potrivit, Legii nr. 207/2015 privind C. de procedură fiscală pentru efectuarea inspecției fiscale vor fi folosite trei metode de control, dintre care doar ultima este nouă, și anume:

  • verificarea prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor şi operaţiunilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale;
  • controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a contabilităţii şi a surselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de analiză, evaluare şi testare asistate de instrumente informatice specializate;
  • verificarea exhaustivă, care constă în activitatea de verificare a tuturor documentelor şi operaţiunilor, care stau la baza modului de calcul, de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale.

Mai mult, documentele folosite în cadrul inspecţiei fiscale au fost modificate, în Monitorul Oficial nr. 930/2016, a fost publicat Ordinul emis de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 2082/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală.

Avizul de inspecţie fiscală

În ceea ce priveşte avizul de inspecţie fiscală se precizează expres că în vederea desfăşurării în bune condiţii a inspecţiei fiscale urmează să puneţi la dispoziţia organului fiscal un spaţiu de lucru adecvat, precum şi logistica necesară pentru derularea inspecţiei fiscale. Iar în situaţia în care nu există sau nu poate fi pus la dispoziţie un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea inspecţiei fiscale, locul unde se va desfăşura inspecţia fiscală urmează a fi stabilit de comun acord cu organele de inspecţie fiscală.

De asemenea se prevede că  până la data programată pentru începerea inspecţiei fiscale puteţi să vă adresaţi compartimentului cu atribuţii de evidenţă din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, pentru remedierea eventualelor erori materiale din evidenţa fiscală.  În situaţia în care în timpul inspecţiei fiscale se depune sau se corectează declaraţia fiscală aferentă perioadelor şi obligaţiilor fiscale ce fac obiectul inspecţiei fiscale, aceasta nu va fi luată în considerare de organul fiscal, potrivit prevederilor art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care se procedează la extinderea inspecţiei fiscale la perioade sau obligaţii fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală iniţial, avizul de inspecţie fiscală se comunică înainte de începerea verificării obligaţiilor fiscale sau perioadelor pentru care sa extins inspecţia fiscală

Invitaţia prin care contribuabilul este invitat la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu

Potrivit prevederilor legislative, “invitaţia” reprezintă documentul prin care un contribuabil este solicitat să se prezinte la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu în vederea efectuării/stabilirii condiţiilor de efectuare a unei acţiuni în conformitate cu prevederile C. de procedura fiscală.

Ordinul stabileste un termen în care se consideră comunicată. Astfel invitaţia se transmite în două exemplare, exemplarul 1 va fi remis contribuabilului, prin poştă, cu confirmare de primire, sau înmânat personal reprezentantului societăţii, cu menţionarea pe exemplarul 2 a calităţii reprezentantului, a datelor de identificare, a datei şi semnăturii sau prin publicitate, considerându-se comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

Mai mult se prevede că în caz de neprezentare se întocmeşte o somaţie. Aceasta se va elibera în cazurile când contribuabilul nu a dat curs invitaţiei organului de inspecţie fiscalăi şi există indicii rezonabile conform cărora contribuabilul refuză nejustificat să prezinte documentele legale şi bunurile din patrimoniu necesare pentru stabilirea situaţiei fiscale de fapt, în scopul împiedicării verificărilor fiscale.

Contribuabilul este obligat să dea o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală. În declaraţie se menţionează şi faptul că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de contribuabil.

Potrivit noilor prevederi legislative privind fiscalitatea a intervenit necesitatea de a fi actualizate toate fosmularele şi declaraţiile precum şi cele utilizate în activitatea de inspecţie fiscală prevăzute mai sus.