Categories
Articole Sănătate Unităţi sanitare/spitale

Cum sunt monitorizate unitățile sanitare acreditate?

spital
Autorizația sanitară este obligatorie, fără aceasta nicio unitate sanitară neputând funcționa. Autorizația de funcționare este eliberată de Direcția de Sănătate Publică Locală și stabilește condițiile în care va funcționa fiecare spital.

În schimb, acreditarea este un act voluntar al unui spital care se face doar la cerere de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (A.N.M.C.S.) De reținut că din iulie 2016 Casa de Asigurări de Sănătate a decis să nu mai încheie contracte cu spitalele neacreditate. Acreditarea certifică conformitatea caracteristicilor de sănătate efectuate în spitalele respective. Practic, acel spital acreditat trebuie să acorde îngrijiri medicale conforme cu așteptările pacienților din punct de vedere al condițiilor și al rezultatelor.

După ce sunt acreditate, aceste unități sanitare trebuie să fie monitorizate pentru a se verifica dacă respectă condițiile impuse la acordarea acreditării. Detaliile cu privire la procesul de monitorizare fac obiectul Ordinului A.N.M.C.S. 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate publicat în Monitorul Oficial 848 din 25 octombrie 2016. Prevederile se aplică de la publicare.

Cine realizează monitorizarea unităților sanitare?

Știrile juridice prevăd că, în cadrul procesului de monitorizare, va fi desemnat un consilier responsabil zonal cu monitorizarea căruia i se repartizează un număr de unități sanitare din aria sa de responsabilitate. Rolul acestuia este acela de a ține legătura cu responsabilul cu managementul calității din cadrul unității sanitare repartizate.

Monitorizarea anuală

Consilierul analizează indicatorii prevăzuți de monitorizarea anuală și raportați de unitatea sanitară. Dacă și-a îndeplinit indicatorii solicitați, se întocmește raportul final de etapă de monitorizare.

Dacă apar anumite neconformități, se va întocmi planul de îndeplinire a cerințelor de monitorizare în care sunt prezentate neconformitățile constatare și li se acordă posibilitatea remedierii în 3 luni de la comunicarea problemelor identificate. Dacă nu se respectă acest termen sau se îndeplinește planul în proporție mai mică de 75% , se va iniția vizita de monitorizare.

Vizita de monitorizare are loc inopinat în orice moment al valabilității acreditării și constă în verificarea conformității indicatorilor pentru etapa respectivă, întocmirea unui raport cu neconformitățile identificate.

Noutățile legislative prevăd că dacă sunt îndeplinite mai puțin de 75% din măsurile din grila de validare, pe lângă neconformitățile neremediate, în raportul final se va face și propunerea de a se iniția reevaluarea unității sanitare.

Monitorizarea semestrială

Aceasta constă în raportarea indicatorilor de monitorizare semestrială în scopul analizării evoluției unității sanitare în procesul de îmbunătățire a calității serviciilor de sănătate. A.N.M.C.S. va stabili pe categorii de unități, media la nivel național a valorii fiecărui indicator.

Dacă unitatea sanitară nu furnizează la termenele stabilite aceste informații, se poate declanșa vizita de monitorizare.

Monitorizarea evenimentelor adverse

Presupune raportarea de către unitatea sanitară a evenimentelor adverse asociate asistenței medicale. Acestea sunt colectate de A.N.M.C.S. în scopul învățării din erori fără să urmărească acuzarea cuiva pentru acestea. Aceste evenimente trebuie raportate obligatoriu în maximum 24 de ore de la apariție și trebuie urmată în maximum 30 de zile de la raportare de un raport de analiză a cauzelor care au dus la apariția evenimentului și a măsurilor identificate pentru prevenirea reapariției lor. Neraportarea acestor date, duce la declanșarea vizitei de monitorizare.

Monitorizarea modificărilor de structură prin înființarea sau desființarea de unități/compartimente de sine stătătoare

Știrile juridice prevăd că raportarea acestor modificări are loc în maximum 30 de zile de la autorizarea funcționării noii structuri. Este obligatoriu să se elaboreze un set de indicatori și acte de monitorizare specifice structurii rezultate în urma modificării. Aceste informații sunt comunicate unității sanitare în maximum 30 de zile.

Unitatea sanitară are obligația de a raporta stadiul de îndeplinire a acestora în maximum 6 luni. După această dată se inițiază vizita de monitorizare ale cărei rezultate sunt comunicate autorităților interesate.

Ce măsuri pot fi luate în urma monitorizării?

Noutățile legislative prevăd că se poate certifica conformitatea unității sanitare până la următoarea monitorizare, dacă prin raportul final de etapă de monitorizare se constată îndeplinirea a minimum 75% din grila de validare a etapei de monitorizare sau se poate declanșa procesul de reevaluare a unității sanitare în cazul monitorizării anuale și semestriale dacă prin raportul final se constată îndeplinirea a mai puțin de 75% din grila de validare a etapei de monitorizare.

Dacă după ultima etapă de monitorizare anuală, se constată neconformități, realizarea a 75% din planul de îndeplinire a cerințelor de monitorizare, condiționează intrarea în următorul ciclu de acreditare. Dacă se ajunge la reevaluarea unității sanitare, atunci pentru păstrarea acreditării trebuie să fie îndeplinite cerințele minime pentru fiecare standard în parte.

Cu sau fără acreditare…

Condițiile din unitățile sanitare din România lasă de dorit și principalul perdant este pacientul român. Lipsa fondurilor și a cadrelor medicale care au preferat să ia drumul străinătății, fac ca tratarea corespunzătoare a românilor să fie pusă în pericol.