Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii

Statul suplimentează fondurile pentru programul “Prima casă”

prima-casa
În 2009 se lansa programul “Prima casă”, program, care, încă de la început a avut un mare succes printre români, în prezent peste 182.000 de români apelând la acest tip de credit. Având în vedere condițiile de acordare și faptul că sunt garantate de stat, a făcut ca cererile pentru înscrierea în acest program să crească, astfel încât fondurile puse la dispoziție de stat s-au epuizat rapid.

Pentru a evita ca cei care au achitat deja avansurile să le piardă, s-a decis suplimentarea fondurilor prin Hotărârea nr. 703/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 764 din 30 septembrie 2016.

Plafon suplimentar

Știrile juridice prevăd că pentru 2016 se alocă un plafon suplimentar al garanțiilor de 500 milioane lei care va fi folosit pentru acoperirea cu prioritate a cererilor de acordare a unei finanțări garantate în cadrul programului aflate în diverse stadii de aprobare și preaprobare în raport cu solicitările noi.

Noutățile legislative prevăd că până la 31 decembrie 2016 diferența rămasă neutilizată din plafonul de 25 milioane lei destinat exclusiv pentru garantarea finanțării prin program a achiziției sau construirii unei locuințe de către cetățenii români care locuiesc în străinătate și care au permis de muncă și ședere eliberat de autoritățile din statul respectiv, va putea fi utilizată în plafonul general de garantare a creditelor.

S-a abrogat prevederea conform căreia în cazul în care valoarea totală a cererilor formulate de finanțatori depășește plafonul anual alocat, FNGCIMM este autorizat cu acordul MFP să efectueze alocări pro rata în cadrul acestuia.

În plus, s-a decis că plafoanele anuale ale garanțiilor care pot fi emise în cadrul programului se alocă la solicitarea finanțatorilor participanți de către FNGCIMM cu acordul MFP în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în cazul alocării de plafoane suplimentare.

Beneficiarii care dețin cote-părți dintr-un imobil

În cadrul programului se pot achiziționa locuințe finalizate sau construi unele noi, inclusiv cele construite și date în exploatare de ANL, cele nefinalizate aflate în diverse faze de construcție, destinate achiziționării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele ANL și locuințe noi destinate achiziționării după finalizare inclusiv cele construite prin programele derulate prin ANL.

Știrile juridice prevăd că beneficiarii care dețin cote-părți din locuințele de mai sus, pot achiziționa diferența de cote-părți în vederea întregirii dreptului de proprietate. Noutățile legislative stabilesc că pentru garanțiile acordate în condițiile de mai sus, ipotecile legale de rangul I se instituie asupra întregului imobil în baza contractului de garantare și a declarației de acceptare a înscrierii ipotecilor asupra întregului imobil date în formă autentică de beneficiar, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra cotelor-părți din imobil.

Repunerea în drepturile și obligațiile contractului de credit

Dacă beneficiarul nu achită ratele, MFP va achita finanțatorului sumele garantate, va informa FNGCIMM care va întocmi un înscris în care va individualiza creanța bugetară rezultată prin plată și scadența acesteia (a 31-a zi de la data plății garanției).

Dacă beneficiarul solicită finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile din contractul de credit și garantare în termenul de mai sus, înainte ca FNGCIMM să transmită ANAF actele pentru a demara executarea silită, finanțatorii vor analiza capacitatea beneficiarului de a achita creditul rămas de rambursat și dobânzile aferente și în 3 zile de la primirea solicitării beneficiarului decid dacă admit sau resping cererea acestuia.

Dacă cererea de repunere a fost aprobată în 2 zile lucrătoare finanțatorul restituie MFP sumele încasate și cere FNGCIMM să repună beneficiarul în drepturile și obligațiile contractului de garantare.

Dacă beneficiarul solicită finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile din contractul de credit și garantare după ce FNGCIMM a trasmis ANAF actele pentru executarea silită, în 3 zile de la primirea cererii de repunere finanțatorul cere ANAF ca în 5 zile să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanției și eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului. Finanțatorul analizează și capacitatea beneficiarului de a achita creditul rămas de rambursat și dobânzile aferente și în 60 de zile de la primirea cererii emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Noutățile legislative prevăd că repunerea este condiționată de prezentarea de către beneficiar a dovezii plății cheltuielilor de executare silită.

În 10 zile lucrătoare de când MFP a primit contravaloarea garanției plătite, FNGCIMM emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MFP și finanțatorului.

Promisiunea unilaterală de creditare

În cazul achiziționării unei locuințe, beneficiarul depune la finanțator o cerere de finanțare împreună cu antecontractul de vânzare-cumpărare  a locuinței. Finanțatorul verifică și dacă constată că solicitantul îndeplinește condițiile programului, emite o promisiune unilaterală de creditare.

Înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii unilaterale de creditare, beneficiarul prezintă finanțatorului actul care atestă înscrierea definitivă a dreptului de proprietate asupra locuinței în cartea funciară. Dacă finanțatorul constată că beneficiarul îndeplinește criteriile programului, aprobă finanțarea sub condiția obținerii garanției FNGCIMM și transmite solicitarea de garantare cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii de garantare.

Finanțatorii care solicită FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare vor face dovada achitării unui comision unic de analiză de 0,15%/an din valoare promisiunii de garantare. Comisionul este suportat de beneficiar.