Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social

Asigurarea calității serviciilor sociale. Noutăți legislative în domeniu!

hlpRonald Reagan, cel de-al patruzecilea președinte al SUA și totodată cel care s-a remarcat printr-o importantă contribuție la încetarea Războiului Rece, dar și printr-o însemnată reducere a taxelor pe teritoriul aparținând „Unchiului Sam”, susținea că în ciuda faptului că nu oricine poate fi ajutat, oricine poate să ajute pe cineva.

Realitatea e că resursele disponibile pentru asistența socială pot varia în funcție de contextul economic și de eficiența utilizării fondurilor, dar întotdeauna statul și serviciile sociale trebuie să încerce să-i ajute, într-un fel sau altul, pe toți acei oameni care… nu se pot ajuta singuri.

Serviciile sociale constituie o esențială componentă a sistemului naţional de asistenţă socială. Care este scopul acestor servicii? Sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea riscului excluziunii sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale.

În „Monitorul Oficial” 640/2016 a fost publicată HG 584/2016 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin HG 118/2014, și a HG 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

 

Ce aduc ultimele știri juridice?

Ministerul Muncii și instituțiile aflate în subordinea acestuia – mai exact Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD), Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANESFB) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială au, în cadrul procesului de acreditare, responsabilitatea elaborării standardelor, criteriilor, indicatorilor pe care îi prevede legea, dar și responsabilitatea organizării, coordonării și implementării activităților de evaluare, monitorizare, control al calității în materie de servicii sociale.

Potrivit recentelor noutăți legislative, în vederea realizării activităților de evaluare și certificare a calității, dar și a celor de reglementare referitoare la condițiile de acreditare cuprinse în legislație, atât la Ministerul Muncii, cât și la unele dintre instituțiile subordonate – mai precis la ANPDCA, ANPD și ANESFB, va fi organizat un compartiment de specialitate: compartimentul de acreditare.

Dosarul de acreditare al furnizorului poate fi depus la registratura ministerului (muncii). De asemenea, poate fi transmis pe cale poștală, cu confirmare de primire ori trimis în format electronic, needitabil. Atunci când dosarul e depus la registratură sau atunci când este trimis prin poștă, acesta va fi prezentat într-un plic închis, pe care vor fi trecute numele și adresa pentru expeditor și destinatar, precum și mențiunea „solicitare de acreditare furnizor”.

Dacă din dosarul de acreditare al furnizorului vor absenta peste trei acte justificative, furnizorul va fi înștiințat prin mijloace electronice. I se va cere să completeze documentația. Pentru realizarea completării are la dispoziție, potrivit noilor știri juridice, zece zile lucrătoare de la momentul transmiterii notificării. Dosarul nu va fi completat la timp? Evaluarea va fi sistată. Furnizorului serviciilor i se va aduce la cunoștință că trebuie să depună o altă cerere de acreditare.

Acreditarea serviciilor sociale constă în evaluarea acestora în baza standardelor minime de calitate şi atestarea respectării lor prin licenţă de funcţionare. Cererea de licenţiere a serviciului cuprinde, în principal, date şi informaţii despre serviciul social, furnizorul serviciului, beneficiarii săi, principalele activităţi desfăşurate, spaţiul în care funcţionează serviciul, sursele de finanţare, documentele justificative solicitate.

Documentele justificative cerute sunt: documentul privind decizia de înființare a serviciului, documentul ce atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosință asupra spațiului în care funcționează sediul social (contract de comodat, de închiriere etc.), regulamentul de organizare și funcționare al serviciului, autorizația sanitară de funcționare, autorizația sanitar-veterinară (pentru serviciile ce asigură activități de preparare și distribuire a hranei), autorizația de securitate la incendiu.

La aceste documente se adaugă și angajamentul furnizorului de a înștiința Ministerul Muncii sau instituțiile din subordinea sa (ANPDCA, ANPD, ANESFB) cu privire la orice schimbări ce privesc serviciul social acreditat ce au survenit după ce licența de funcționare a fost acordată.

Dacă din informațiile existente în fișa de evaluare și documentele justificative va rezulta că nu-s îndeplinite standardele minime, evaluatorul va alcătui un referat. Acesta va fi avansat, în scopul aprobării, către conducerea ministerului sau a instituțiilor subordonate (ANPDCA, ANPD, ANESFB), fiind acompaniat de o decizie privind respingerea solicitării de acreditare a serviciului.

În cel mult 15 zile (calendaristice) de la data la care decizia de respingere a cererii de acreditare a serviciului a fost emisă, compartimentul de acreditare va transmite pe cale electronică o copie a acesteia, în format needitabil.

Prin evaluarea în teren se va urmări îndeplinirea standardelor minime, în acord cu datele înscrise în fișa de autoevaluare. Evaluarea în teren va fi efectuată de către o echipă alcătuită din doi inspectori sociali.

 

Reacreditarea

Cât privește reacreditarea serviciilor sociale, acesta va fi efectuată în temeiul informațiilor cuprinse în documentele justificative din dosarul de acreditare existent, în raportul de evaluare în teren, în solicitarea de reacreditare a serviciului social și în notificarea de reacreditare.

Documentele justificative din dosarul de acreditare, raportul de evaluare în teren și cererea de reacreditare a serviciului reprezintă dosarul de reacreditare al serviciului social.

Conform unor știri juridice de ultimă oră, notificarea de reacreditare va fi solicitată agenției teritoriale de către furnizorul serviciului social cu maximum 30 de zile calendaristice mai înainte de data depunerii sau transmiterii dosarului de reacreditare la ministerul muncii sau, după situație, la instituțiile din subordinea acestuia – ANPDCA, ANPD, ANESFB.

 

Despre suspendarea și pierderea acreditării

Deciziile de suspendare a acreditării serviciului social sau decizia de retragere a acreditării acestuia, acompaniată de raportul de constatare, se transmit, în vederea aprobării, conducerii ministerului muncii sau instituțiilor subordonate acestuia.

Ulterior emiterii deciziei de retragere a acreditării serviciului social sau a licenței sale de funcționare, compartimentul de acreditare al instituțiilor din subordinea ministerului are să transmită electronic o copie (în format needitabil) a acesteia către compartimentul de acreditare existent în minister, scopul fiind efectuarea radierii respectivului serviciu social din eRegistru.

 

Servicii sociale de calitate

Calitatea în domeniul serviciilor sociale trebuie să fie, conform legii, o preocupare necontenită pentru furnizori, personalul serviciilor sociale şi autorităţile publice. Controlul asigurării calităţii în domeniul serviciilor sociale cuprinde activităţi şi tehnici operaţionale, planificate şi desfășurate sistematic, în vederea verificării respectării standardelor, criteriilor, indicatorilor pe care s-a întemeiat acreditarea furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a recunoaşterii nivelelor de calitate.

În acest context pot fi evocate spusele lui Henry Ford, care susținea că a presta o activitate de calitate înseamnă a munci la superlativ chiar și atunci când știi sigur că nu te supraveghează și controlează nimeni. Bine zicea, nu-i așa?