Categories
Articole Fiscalitate

Ce presupune sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private?

pensie facultativa jpg

În mai 2008 se înregistrau primele contribuții care erau virate către pensiile private obligatorii cunoscute sub denumirea de Pilonul II. Anul trecut aceste fonduri și-au înjumătățit câștigurile față de 2014 din cauza inflației negative și a unor performanțe reduse a acțiunilor listate la Bursa de Valori București.

Dincolo de fluctuațiile înregistrate în cadrul Pilonului II, societățile care administrează acești bani trebuie să se supună unor reguli clare privind modul în care întocmesc raportările contabile. Astfel, în Monitorul Oficial 620 din 12 august 2016 a fost publicată Norma ASF 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, prevederile sale aplicându-se de la publicare.

Cui i se aplică prezentele prevederi?

Știrile juridice prevăd că intră sub incidența prezentei norme ASF societățile de pensii, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii private, societățile de asigurare sau de administrare a investițiilor pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, brokerii de pensii private, societăți comerciale înființate și autorizate, agenții de marketing persoane juridice, societățile comerciale autorizate ASF care au ca obiect unic de activitate marketingul prospectului schemelor de pensii facultative și Fondul de garantare  a drepturilor din sistemul de pensii private.

Când și cum se întocmesc raportările contabile semestriale?

 Acestea se întocmesc conform legii contabilității și trebuie să prezinte activele, datoriile, poziția financiară și rezultatul entităților supuse prevederilor prezentei norme ASF. Noutățile legislative prevăd că raportările contabile vor fi semnate de către administratorul acestora sau de cel care asigură conducerea societății, persoane care își vor trece numele în clar în cadrul acestor acte.

Entitățile vor completa formularele prevăzute de lege, iar pe rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările semestriale se va trece directorul economic, contabilul- șef sau persoanele fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii și care sunt membre ale Corpului Experților și Contabililor Autorizați din România.

Regula este că aceste raportări contabile semestriale se întocmesc conform ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea în concordanță cu balanțele de verificare ale conturilor analitice după înregistrarea operațiunilor evidențiate în documente justificative.

Rețineți că în cazul operațiunilor contabile pentru care nu se întocmesc documente justificative, înregistrările în contabilitate se fac pe bază de note de contabilitate. Corectarea înregistrărilor făcute în contabilitate se face pe baza notelor de contabilitate menționându-se documentul, data și numărul de ordine al operațiunii corectate. Știrile juridice arată că înregistrările în contabilitate se fac cronologic, respectându-se succesiunea documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în entitate și sistematic în conturi contabile sintetice și analitice.

Care este sistemul de raportare contabilă în cazul societăților de pensii?

Acestea întocmesc raportări contabile semestriale cu privire la activitatea lor. Dosarul raportărilor contabile cuprinde raportările contabile semestriale pe suport hârtie și semnate și în format electronic (situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere și date informative) și balanța de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea pe suport hârtie.

Raportările contabile semestriale se depun la ASF până la 16 august a fiecărui an și în format electronic și pe suport hârtie. Dosarul raportărilor contabile semestriale se depune la registratura ASF sau la oficiile poștale prin scrisori cu valoare declarată.

În 5 zile lucrătoare de la transmiterea către ASF a acestor raportări aferente datei de 30 iunie a fiecărui an, administratorii de fonduri de pensii private au obligația de a le publica pe pagina web proprie a societății de pensii. De asemenea, societățile de pensii au obligația de a le depune și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până la 16 august a fiecărui an.

Aceleași prevederi se aplică și pentru brokerii de pensii și pentru Fondul de garantare.

Care este sistemul de raportare contabilă în cazul fondurilor de pensii private?

 Se aplică aceleași reguli ca în cazul societăților de pensii cu deosebirea că raportările contabile semestriale cuprind situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere.

Care este sistemul de raportare contabilă în cazul societăților de administrare a investițiilor sau societăților de asigurări?

Raportările contabile semestriale întocmite de aceste entități sunt denumite raport financiar semestrial. Dosarul raportului financiar semestrial cuprinde raportări contabile semestriale însoțite de balanța de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea pe suport hârtie și în format electronic, adică va cuprinde situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și situația veniturilor și cheltuielilor. În plus, dosarul ca cuprinde și un exemplar al raportărilor contabile semestriale și balanța de verificare sintetică întocmite pe suport hârtie.

 Ce obligații au entitățile care nu au desfășurat nicio activitate?

 Entitățile reglementate și supravegheate de ASF care nu au desfășurat activitate de la începutul exercițiului financiar până la sfârșitul perioadei de raportare, nu au obligația de a întocmi raportări contabile semestriale. Aceste entități trebuie să depună la ASF până la 16 august a fiecărui an o declarație pe propria răspundere în acest sens.

Ce fapte constituie contravenții?

Știrile juridice prevăd că răspunderea pentru aplicarea corespunzătoare a reglementărilor contabile și pentru prelucrarea datelor financiar-contabile cu ajutorul programelor informatice revine administratorului.

Nerespectarea prevederilor legale duce la sancționarea celor care au încălcat prevederile legii. Sunt considerate contravenții următoarele fapte: neîntocmirea raportărilor contabile semestriale, netransmiterea, transmiterea cu întârziere sau transmiterea către ASF a unor date eronate, nepublicarea în termenul legal pe pagina proprie de web a raportărilor, deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor și efectuarea de operațiuni economico-financiare fără să fie înregistrate în contabilitate și nerespectarea obligațiilor impuse de prezenta normă ASF.

Aceste fapte unt sancționate cu avertisment scris sau cu amendă contravențională, iar limitele amenzii sunt între 0,1% și 5% din capitalul social al entităților.

De reținut!

Dispozițiile legale sus-menționate se vor aplica începând cu data publicării acestora în Monitorul Oficial, dar se vor aplica începând cu raportările contabile aferente primului semestru al exercițiului 2016.

La aplicarea pentru prima dată a prevederilor legale, soldurile conturilor contabile la 1 ianuarie 2016 pentru situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și soldurile conturilor contabile la 30 iunie 2015 pentru contul profit și pierdere se reclasifică pentru a fi asigurată comparabilitatea datelor. Această reclasificare va fi precizată într-o notă explicativă ulterioară.

Având în vedere că multe persoane nu știau la ce fond de pensii sunt și formulau petiții la ASF pentru a afla, ASF a lansat începând cu 17 august 2016 o aplicație electronică prin intermediul căreia participanții la fondurile de pensii private (Pilonul II) pot afla în 10 zile denumirea fondului la care sunt alocați.