Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Reguli noi cu privire la liberul acces la informațiile de interes public

3d person next to info text.

Deși se spune că  „un pesimist este numai un optimist bine informat”  (Mario Benedetti), oamenii sunt avizi de cunoaștere și doresc să fie informați cu privire la aspecte de interes public care îi interesează. Astfel, legea recunoaște dreptul oricărei persoane de a solicita și de a obține de la autorități informații de interes public.

Modul în care legiuitorul a reglementat posibilitatea oricărui cetățean de a avea acces la astfel de informații, este reglementat prin HG 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin HG 123/2002. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 516 din 8 iulie 2016, dată la care prevederile sale au intrat în vigoare.

Cum se vor organiza instituțiile publice pentru a asigura liberul acces la informațiile de interes public?

 În cadrul comunelor, atribuțiile pe linia relației cu presa și a informării directe a persoanelor va fi îndeplinită de o persoană special desemnată în acest scop de primar. Până acum consiliul local numea o astfel de persoană.

 Știrile juridice arată că fiecare instituție publică va organiza în cadrul compartimentelor de informare și relații cu publicul puncte de informare-documentare. Noutatea legislativă se referă la faptul că aceste autorități publice pot organiza o bibliotecă virtuală ce va cuprinde o colecție de informații de interes public, actualizate și completate periodic cu informațiile furnizate solicitanților, iar informațiile comunicate din oficiu se vor afișa obligatoriu pe pagina proprie de internet.

O nouă obligație pentru instituțiile publice este aceea de a-și accesibiliza paginile proprii de internet pentru a asigura accesul la informațiile publice pentru persoanele cu handicap.

Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public

Informațiile de interes public care se comunică din oficiu vor fi prezentate într-o formă accesibilă, concisă și vor fi afișate în format editabil. Autoritatea publică va publica și va actualiza anual un buletin informativ cu astfel de informații pe care îl va publica pe propria pagină de internet.

Știrile juridice prevăd că anual autoritățile publice au obligația de a aduce la cunoștință publică un raport de activitate cel târziu la sfârșitul lunii aprilie din anul următor. Acesta va fi publicat în Monitorul Oficial și pe pagina de internet a instituției.

Noi reguli pentru solicitarea și furnizarea informațiilor de interes public

Instituțiile publice vor pune la dispoziția solicitanților, gratuit, formulare-tip pentru redactarea cererii. Rețineți că folosirea formularelor-tip este facultativă și dacă cererea este redactată în altă formă, acest aspect nu poate constitui refuz al accesului la informațiile publice.

Știrile juridice arată că solicitarea de informații de interes public se poate transmite prin mijloace electronice, iar informațiile solicitate vor fi comunicate în formatul precizat de solicitant, fie în format electronic, fie pe hârtie.

Noutățile legislative precizează că, dacă informațiile de interes public solicitate sunt disponibile în format editabil, la cererea solicitantului, vor fi furnizate și în acest format. Rețineți că lipsa semnăturii olografe de pe solicitarea de furnizare a informațiilor de interes public transmise în format electronic nu poate fi un motiv pentru nefurnizarea informațiilor solicitate.

Care este termenul pentru comunicarea informației de interes public solicitate?

Legea prevede că termenul este de 10 zile pentru comunicarea informației dacă aceasta a fost identificată în acest termen, de 10 zile pentru anunțarea solicitantului că termenul de 10 zile nu a fost suficient pentru a găsi informația solicitată. Știrile juridice arată că răspunsul trebuie trimis în cel mult 30 zile în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării.

Legea prevede că, dacă instituția refuză să comunice informația solicitată, are obligația de a-l anunța pe solicitant în 5 zile de la data înregistrării solicitării. Anterior modificării, aceste termene erau calculate în zile lucrătoare, fapt ce prelungea mult timpul de răspuns.

Rețineți că aceste termene curg de la data înregistrării cererii fără să intre în calcul ziua depunerii și ultima zi a termenului. Dacă ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

 Modul de plată al serviciilor de copiere

Regula este că, dacă solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de instituția publică, costul serviciilor de copiere va fi suportat de solicitant. Știrile juridice au stabilit că prețul acestui serviciu de copiere va fi aprobat de instituția publică și nu va putea depăși 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină.

Până la această modificare, se putea achita doar la casieria instituției publice care furniza informația. Începând cu 8 iulie 2016, plata se poate face în numerar, prin mandat poștal, prin decontare bancară, prin intermediul cardurilor bancare și al altor sisteme de plată. Instituțiile publice vor face public contul în care se va efectua plata.

Reclamația administrativă

Dacă o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, poate face reclamație administrativă la conducătorul respectivei instituții în 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul acelei instituții. Răspunsul motivat la reclamație va fi comunicat persoanei în 15 zile de la înregistrare.

Dacă o persoană se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la tribunal secția de contencios administrativ în 30 de zile de când trebuia să primească răspunsul solicitat. Acțiunea este scutită de plata taxei de timbru.