Categories
Achiziţii publice Articole

Cum au loc procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică?

achizitii publice
Interesul manifestat pentru achizițiile publice l-a determinat pe legiuitor să adopte un pachet de legi privind acest domeniu și ulterior să elaboreze normele de aplicare a acestora. Aceste norme stabilesc modalitățile prin care se poate atribui un contract de achiziție publică, etapele atribuirii și finalizarea acesteia.

În Monitorul Oficial 423 din 6 iunie 2016 au fost publicate normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea 98/2016 privind achizițiile publice. Prevederile sale intră în vigoare la data publicării.

În ce modalități are loc realizarea achiziției publice?

 În cadrul achiziției directe, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări dacă valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări dacă valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 441.730 lei.

Autoritatea contractantă are dreptul de a alege produsele, serviciile sau lucrările din cataloagele publicate de SEAP (sistem electronic de achiziții publice) și de a transmite notificări operatorilor economici care le oferă. Știrile juridice prevăd că notificarea trebuie să cuprindă datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrărilor solicitate, cerințele privind livrarea, prestarea sau executarea și condițiile în care se va efectua plata.

În 2 zile de la primirea notificării, operatorul economic are obligația de a transmite acceptarea sau neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă. Dacă nu se transmite un răspuns înseamnă că nu se acceptă condițiile impuse de autoritatea contractantă. Dacă acceptă condițiile, operatorul economic va transmite oferta fermă pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor.

Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă în 5 zile de la transmiterea ofertei ferme de către operatorul economic. Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiași proceduri de atribuire să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale, sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor ofertelor sau să depună ofertă individuală/comună și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau a celei în care este ofertant asociat.

Cum se derulează procedurile de atribuire?

 Autoritatea contractantă aplică procedura de licitație deschisă prin mijloace electronice completând în SEAP anunțul de participare. Pot depune ofertă doar operatorii economici înregistrați în SEAP.

Operatorul economic are obligația de a transmite oferta și DUAE (document unic pentru achizițiile publice europene) în format electronic și doar până la data și ora-limită de depunere a ofertelor din anunțul de participare. Documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă.

Autoritatea contractantă deschide ofertele la data, ora și adresa indicate în anunțul de participare. În cadrul ședinței de deschidere a ofertelor nu este permisă respingerea vreunei oferte, cu excepția celor pentru care nu a fost prezentată dovada constituirii garanției de participare.

Dacă ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează îndeplinirea integral a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.

La licitația restrânsă în prima etapă, comisia de evaluare stabilește candidații selectați conform criteriilor de selecție din anunțul de participare și elaborează un raport intermediar.

În etapa a doua are loc depunerea ofertelor de către candidații selectați și acesția sunt evaluați. Etapa doi începe printr-o invitație de participare transmisă prin SEAP în care sunt trecute referințe privind anunțul de participare publicat și data și ora-limită pentru transmiterea ofertelor. Rețineți că autoritatea contractantă nu are dreptul de  a invita în această etapă un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare și selecție. În acest sens, candidații selectați nu au dreptul să se asocieze în scopul depunerii de ofertă comună și autoritatea contractantă nu are dreptul să o accepte.

Procedura de negociere competitivă are loc în prima etapă prin transmiterea de către operatorul economic a unei solicitări de participare în urma anunțului de participare al autorității contractante. În etapa a doua autoritatea contractantă transmite candidaților selectați o invitație de participare în care apar referințe privind anunțul de participare publicat, data și ora-limită stabilite pentru depunerea ofertelor și demararea negocierilor, adresa la care se transmit ofertele și se derulează negocierile și limba în care vor avea loc negocierile. La fel ca la licitația restrânsă, candidații selectați nu au dreptul să se asocieze în scopul depunerii de ofertă inițială comună, iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă.

Negocierile din a doua etapă au loc până când fiecare participant declară că oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătățită. Dacă pe parcursul negocierilor nu se înregistrează îmbunătățiri substanțiale ale ofertei preliminare față de întâlnirile anterioare, atunci comisia are dreptul să stabilească o întâlnire finală cu fiecare participant în cadrul căreia fiecare participant are obligația de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice și financiare.

La finalul etapei doi, comisia de evaluare va elabora un raport și apoi va comunica ofertanților rezultatul procedurii.

Dialogul competitiv este inițiat tot printr-un anunț de participare în urma căruia operatorul economic va transmite solicitarea de participare. Ulterior este trimisă invitația către candidații selectați pentru a intra în etapa a doua. Etapa a doua constă în organizarea de întâlniri cu fiecare candidat selectat, perioadă în care are loc un dialog pentru a identifica soluțiile privind aspectele tehnice, financiare, problemele legate de cadrul juridic ale contractului de achiziție publică.

După finalizarea unei runde succesive de reducere a numărului de soluții, comisia de evaluare elaborează un raport intermediar și informează participanții la dialog cu privire la deciziile luate. Urmează o altă rundă de dialog doar cu participanții rămași în competiție după finalizarea rundei succesive organizate anterior. Rețineți că participanții rămași în competiție în urma finalizării rundei organizate anterior nu au dreptul ca în cadrul rundelor următoare sau atunci când depun oferta finală să modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice/financiare pe care le-au prezentat decât atunci când le îmbunătățesc.

Dacă în etapa a doua nu este selectat niciun candidat, se trece la etapa trei în care ofertanții depun ofertele pe baza soluțiilor identificate în cursul etapei anterioare.

Criteriul prețului

Dacă criteriul folosit este prețul cel mai scăzut, clasamentul ofertelor se va stabili prin ordinarea crescătoare a prețurilor. Dacă două sau mai multe oferte sunt pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita ofertanților o nouă propunere financiară și contractul va fi atribuit celui care a oferit prețul cel mai scăzut.