Categories
Articole Avocaţi Profesii juridice

Toți avocații se vor pensiona la 65 de ani! Cu ce alte noutăți vine legea?

justitie
Legislația cu privire la vârsta de pensionare și stagiul complet de cotizare a suferit modificări în timp. Cea mai importantă prevedere este creșterea vârstei de pensionare la 65 ani pentru bărbați și 63 pentru femei, cu un stagiu complet de cotizare de 35 ani.

Deși ar trebui să se aplice tuturor cetățenilor, există o anumită categorie care face excepție de la regula de mai sus: avocații. Având în vedere ca aceștia funcționează după o lege proprie, legiuitorul a găsit de cuviință să adopte anumite principii specifice și cu privire la vârsta de pensionare, modul de acordare a pensiei și tipurile de pensie de care pot beneficia avocații.

Astfel, în Monitorul Oficial 342 din 5 mai 2016 a fost publicată legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților ale cărei prevederi se vor aplica începând cu 3 august 2016.

În ce condiții pot primi avocații pensie?

Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților are buget propriu. Sunt membri ai Casei de Asigurări a Avocaților toți avocații români și străini care figurează ca având drept de exercitare a profesiei, avocații pensionari și urmașii acestora. Regula este că aceștia au obligația să achite contribuții de asigurări sociale și au dreptul să beneficieze de asigurări sociale.

Avocații care sunt înscriși în barou, dar care nu figurează ca având drept de exercitare a profesiei (de exemplu sunt suspendați sau incompatibili etc.)  au dreptul la prestații de asigurări sociale corespunzător perioadei în care și-au exercitat profesia.

Perioada în care un avocat este parlamentar se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare, în condițiile achitării contribuției legale la fondurile administrate de C.A.A. pe durata mandatului. Rețineți că indemnizația de parlamentar cumulată cu eventualele venituri din activitatea de avocat desfășurată în perioada mandatului de parlamentar, se consideră venituri din profesie, luându-se în calcul la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

Astfel, avocatul înscris în barou cu drept de exercitare a profesiei are obligația de a contribui lunar la constituirea fondurilor sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, de la data primirii în profesie. Avocații care continuă să lucreze și după ce îndeplinesc condițiile de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul C.A.A., au obligația de a contribui în mod obligatoriu la sistemul de asigurări.

Contribuțiile lunare se achită până la 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. Dacă plata se face prin ordin de plată, ea se consideră făcută la data debitării contului bancar al plătitorului. Dacă data de 25 a lunii este o zi nelucrătoare, plata se va socoti a fi făcută în termen dacă  este făcută în ziua lucrătoare imediat următoare datei de 25.

 La ce categorii de pensii au dreptul avocații?

 Știrile juridice arată că aceștia pot primi: pensia pentru limită de vârstă, pentru retragere definitivă din profesie, pensia anticipată, cea de invaliditate și de urmaș.

Pensia pentru limită de vârstă se va acorda avocaților care întrunesc, cumulativ, la data pensionării condițiile legale privind vârsta de pensionare și stagiul minim de cotizare. Noutățile legislative au egalizat vârsta standard de pensionare pentru femei și bărbați la 65 de ani cu un stagiu minim de cotizare de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani.

Rețineți că stagiile de cotizare recunoscute ca perioade de contribuție în alte sisteme de asigurări sociale se au în vedere la stabilirea pensiei doar în unul dintre sisteme. Se vor asimila stagiului de cotizare și perioadele necontributive în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar juridic (cu condiția absolvirii acestora cu diplomă), a satisfăcut stagiul militar. Dacă asigurații au absolvit mai multe instituții de învățământ universitar, beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

Cei care au realizat stagiul complet de cotizare și au crescut cel puțin un copil până la 10 ani vor beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare: cu 6 luni pentru un copil, cu un an pentru doi, cu 18 luni pentru trei și cu 2 ani pentru patru sau mai mulți copii. Rețineți că reducerea vârstei standard de pensionare pe considerentul de mai sus nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere prevăzută de lege.

Pensia pentru retragerea definitivă din profesie se acordă avocaților după încetarea activității și radierea din profesie. Pensia pentru limită de vârstă nu se va mai putea recalcula prin luare în considerare a perioadei în care a fost exercitată profesia după pensionare decât prin transformarea acesteia în pensie pentru retragere definitivă din profesie. Acest tip de pensie nu se poate transforma în nicio altă categorie de pensie. După obținerea ei, beneficiarul nu mai poate reveni în profesie.

Pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, asiguraților care au depășit cu cel puțin 5 ani stagiul complet de cotizare realizat doar în profesia de avocat. Aceasta se va acorda cel mult până la 70 de ani când, din oficiu, avocatul este radiat din tabloul avocaților și aceasta se transformă în pensie pentru retragerea definitivă din profesie.

Pensia de invaliditate se acordă avocaților care și-au pierdut total capacitatea de muncă din cauza bolilor obișnuite, accidentelor de muncă sau a celor care nu au legătură cu munca.

Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar și îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. Pot primi pensie de urmaș copii până la 16 ani sau dacă își continuă studiile până la 26 ani sau pe durata invalidității dacă aceasta a apărut într-una din situațiile de mai sus. Cuantumul acesteia pentru un urmaș este de 50%, pentru doi de 75% și pentru trei sau mulți de 100% din valoarea pensiei ce i s-ar fi cuvenit celui decedat.

Alte drepturi

  În baza principiului contributivității și a dovedirii calității de avocat cu drept de exercitare a profesiei, avocații au dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate, ajutor pentru creșterea copilului și ajutor de deces. Au aceste drepturi cei care au un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni anterior producerii riscului, dacă nu realizează venituri din profesie și au achitate la zi obligațiile de plată către fondurile sistemului de pensii și alte asigurări sociale.

În loc de final…

Având în vedere egalizarea vârstei de pensionare pentru avocații femei și bărbați, nu pot să nu mă gândesc că „Vârsta de pensionare/A crescut, da-n compensare,/Scade pe al nostru plai/Vârsta medie de trai.”  (Vasile Larco)