Categories
Articole Economie

Care sunt pașii pentru a obține statutul de operator economic autorizat?

operator economic
Fiind parte a UE se impune ca liberul schimb pe teritoriul Uniunii să fie guvernat de reguli comune, deoarece aceasta este o zonă unică de comerț în care toate bunurile circulă liber. În acest scop încă din 2013 a fost elaborat de către Parlamentul European un Cod vamal al Uniunii.

Pentru a stabili modalitățile prin care un operator economic care desfășoară în cadrul activității sale profesionale activități legate de vamă, se poate autoriza, legiuitorul a elaborat Ordinul ANAF 1486/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 337 din 3 mai 2016, prevederile urmând să se aplice de la publicare.

Ce trebuie să facă operatorul economic în vederea autorizării?

Cei interesați solicită ANAF – Direcția Generală a Vămilor eliberarea unei autorizații care va fi acordată în urma unui proces de auditare a solicitantului. Primul pas îl reprezintă formularea unei cereri în acest sens la care vor atașa mai multe documente.

Știrile juridice arată că, la cerere, se va atașa chestionarul de autoevaluare care poate fi găsit pe site-ul www.customs.ro, copie după certificatul de înregistrare al operatorului economic și după actul constitutiv al acestuia. La dosar se va atașa și cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic în raporturile juridice cu autoritățile vamale, cazierul judiciar al angajatului operatorului economic, responsabil cu reprezentarea față de autoritatea vamală și cazierul fiscal, certificatul de atestare fiscală eliberate de autoritatea fiscală competentă.

 În mod obligatoriu, solicitantul va atașa și o declarație pe propria răspundere prin care se obligă să notifice ANAF – Direcția Generală a Vămilor despre orice modificare survenită în activitatea pe care o va desfășura legată de operațiunile pe care trebuie să le reglementeze autorizația. În plus, prin această declarație se obligă să informeze ANAF – Direcția Generală a Vămilor cu privire la evenimentele semnificative care ar putea afecta autorizarea sa, inclusiv cazurile în care apare o modificare a condițiilor de acces la informații. Ultimul act care va completa dosarul este o declarație pe proprie răspundere depusă de reprezentantul legal al operatorului economic din care să rezulte că proprietarii/acționarii principali sunt/nu sunt cunoscuți de autoritățile vamale pentru abateri anterioare.

În ce constă verificarea operatorului economic?

În cadrul acestei verificări se vor audita activitățile reglementate prin legislația vamală desfășurate de operatorii economici aflați în raza lor de competență teritorială. În urma verificărilor se ia o decizie cu privire la cererea operatorului economic. Acesta este informat cu privire la acceptarea cererii sale. Rețineți că cerere se consideră acceptată și dacă solicitantului nu i se comunică acceptarea sau respingerea acesteia în 30 de zile de la înregistrare.

Practic, structura de la nivel central din ANAF – Direcția Generală a Vămilor efectuează o analiză preliminară de risc și întocmește fișa riscurilor în care se vor insera riscurile identificate și cele potențiale.

Întreg dosarul însoțit de fișa riscurilor se transmite în 5 zile de la data acceptării cererii către structura abilitată din cadrul Direcției regionale vamale în a  cărei rază se află domiciliul fiscal al operatorului economic care verifică anumite criterii pentru a se putea da aviz favorabil în vederea eliberării autorizării. Trebuie să nu existe vreo încălcare gravă sau încălcări repetate ale legislației vamale și a dispozițiilor fiscale și solicitantul să nu aibă cazier cu privire la infracțiuni grave legate de activitatea sa economică.

Solicitantul trebuie să probeze că are un nivel ridicat de control al operațiunilor sale și al fluxului mărfurilor, prin intermediul unui sistem de gestionare a registrelor comerciale. Un criteriu important în evaluare îl constituie solvabilitatea financiară care există atunci când solicitantul are o situație financiară bună care îi permite să își îndeplinească angajamentele.

În 15 zile de la data primirii dosarului echipa de audit va analiza actele depuse de solicitant și fișa riscurilor întocmită de structura de la nivel central din ANAF – Direcția Generală a Vămilor. După aceste verificări aduce la cunoștința operatorului economic data la care va începe verificările. Rețineți că dacă există sedii secundare în afara zonei de competență, echipa de audit transmite o copie a dosarului către direcția regională vamală competentă în termen de 5 zile în scopul efectuării verificărilor la sediul secundar.

Inițial se întocmește un proiect al raportului de audit care va fi prezentat operatorului economic care poate aduce anumite observații la acesta. Regula este că în 60 de zile de la data primirii dosarului, echipa de audit are obligația de a întocmi raportul de audit. Acest termen poate fi prelungit cu maximum 30 de zile doar în baza unor solicitări justificate. Raportul de audit final va conține, în mod obligatoriu, propunerea cu privire la acordarea sau refuzul acordării statutului de operator economic autorizat.

Acest raport însoțit de lista de verificare completată cu rezultatele auditului și cu actele justificative se transmite de către solicitant în 5 zile de când ia la cunoștință de acestea către ANAF – Direcția Generală a Vămilor.

Când se acordă statutul?

Autorizația va fi eliberată de ANAF – Direcția Generală a Vămilor în 15 zile de la data primirii raportului de audit care conține propunerea de acordare a statutului de operator economic autorizat.

Dacă ANAF – Direcția Generală a Vămilor intenționează să ia o decizie nefavorabilă, solicitantul își poate exprima punctul de vedere. Nu se va acorda autorizația dacă opinia transmisă de solicitant nu este în măsură să modifice constatările care stau la baza luării unei decizii nefavorabile.

Știrile juridice arată că autorizația se întocmește în două exemplare și este semnată de directorul general al Direcției Generale a Vămilor. Un exemplar este transmis solicitantului, iar altul se păstrează la autoritatea vamală. În 7 zile de la emiterea autorizației, autoritatea vamală română va informa autoritățile vamale din alte state membre prin intermediul sistemului electronic destinat schimbului și stocării de informații.

Nu zi hop, până nu sari pârleazul!

Cei care dețin o astfel de autorizare nu trebuie să se culce pe o ureche că au scăpat de verificări, pentru că regula este că echipa de auditare va verifica, cel puțin o dată la 3 ani, dacă operatorul economic respectă condițiile impuse de lege. Se vor evalua periodic condițiile și criteriile aplicabile acestuia pe baza analizei de risc pentru identificarea riscurilor nou-apărute. Dacă operatorul economic autorizat este constituit de mai puțin de 3 ani, autoritățile vamale îl vor monitoriza atent în primul an de la luarea deciziei.

Toți cei care vor obține această autorizație trebuie să păstreze condițiile impuse de lege pe toată durata funcționării, altfel autorizația le va fi revocată și toată munca lor se va duce pe  apa sâmbetei!