Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noi condiții privind ocuparea funcțiilor de director și director general adjunct în cadrul registrului comerțului

registru comertului
Atunci când vrem să înființăm o firmă mergem la registrul comerțului și, urmând pașii prevăzuți de lege, ne transformăm visul de a avea propria afacere în realitate. Având în vedere importanța acestei instituții este bine ca cei care o conduc să fie aleși pe sprânceană, pentru că deciziile luate de aceștia în conducerea registrului comerțului se vor răsfrânge asupra tuturor.

Legiuitorul a elaborat un regulament pentru ca, cei care aspiră la aceste funcții de conducere, să fie informați de la început pentru a se putea pregăti pentru respectivul examen. În Monitorul Oficial 337 din 3 mai 2016 a fost publicat Ordinul Ministerului Justiției nr. 1339/2016 pentru aprobarea Regulamentului de ocupare a funcțiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a funcțiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care aspiră la funcția de director și director adjunct?

Pentru ambele funcții se cere ca participanții să aibă cetățenia română și domiciliul în România, să aibă capacitate deplină de exercițiu și să fie apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției și să nu aibă antecedente penale. Cei care aspiră la funcția de director general/adjunct la ONRC trebuie să fie licențiați în științe juridice și să aibă vechime în funcții de conducere minimum 2 ani.

Cei care doresc să ocupe funcția de director, director adjunct la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale trebuie să fie licențiați ai unei forme de învățământ de lungă durată și să aibă vechime în specialitatea în care sunt licențiați minimum 2 ani.

Ce acte trebuie să prezinte candidații?

Candidații care doresc să se înscrie la examen sau concurs, vor formula o cerere de înscriere în care vor menționa funcția pentru care candidează. La aceasta vor atașa o copie a actului de identitate, a certificatului de căsătorie sau a altor acte (dacă numele de pe actele de studii este diferit față de cel de pe actul de identitate), o copie a diplomei de licență, un curriculum vitae (în format european), o copie a carnetului de muncă/adeverință care să ateste vechimea în specialitatea respectivă sau în funcții de conducere.

Dosarul nu va fi complet fără adeverința medicală, cazierul judiciar, declarația pe propria răspundere că nu a colaborat cu fosta securitate sau că nu a făcut poliție politică și chitanța ce atestă plata taxei de înscriere.

Toate aceste acte se depun cu cel puțin 8 zile înainte de data susținerii interviului la departamentul de resurse umane din cadrul Ministerului Justiției.

În ce constă examenul sau concursul?  

Știrile juridice prevăd că acesta se va desfășura în două etape: proba de interviu și proba scrisă. Detalii cu privire la data și locul examenului, numărul și tipul de funcții vacante, tematica și bibliografia se vor afișa la sediul Ministerului Justiției, la sediul ONRC, pe pagina web a acestor instituții cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru susținerea interviului.

Proba interviu constă în 10 întrebări fiecare notată de la 1 la 5, iar punctajul final reprezintă media aritmetică a punctelor acordate de fiecare membru al comisiei. Va fi admis candidatul care a obținut minimum 30 puncte. În termen de 24 de ore cei nemulțumiți pot formula contestație pe care o vor depune la departamentul de resurse umane din cadrul Ministerului Justiției. Acestea vor fi soluționate și afișate în 2 zile lucrătoare de la expirarea celor 24 de ore.

Proba scrisă constă în 50 de întrebări tip grilă din legislația aplicabilă în materia registrului comerțului și management. Legiuitorul a stabilit că fiecare întrebare va fi notată cu 2 puncte. Va fi admis cel care va obține minimum 70 de puncte. Cei nemulțumiți pot face contestație în aceleași condiții ca și la proba interviu. Rețineți că în caz de punctaje egale, departajarea se va face ținând cont de punctajul obținut la proba interviu.

Comisia pentru proba de interviu și cea scrisă este formată din 3 membri. La proba interviului va participa și un psiholog care nu va avea atribuții de notare. Din comisie nu pot face parte acele persoane care sunt soți, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidații înscriși la examen sau concurs.

Ce are de făcut candidatul admis?

În afara de bucuria reușitei, candidatul admis are obligația de a-și prelua funcția în maximum 15 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale. Dacă nu poate respecta acest termen, candidatul admis va înainta o cerere motivată, în scris, către ministrul justiției, în care va prezenta motivele întârzierii și termenul la care poate să își preia funcția, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale.

Știrile juridice prevăd că, în cazul neprezentării la termenul stabilit, funcția este declarată vacantă, urmând să se comunice următoarei persoane clasate în ordinea punctajului posibilitatea de a ocupa acea funcție. Următorul clasat trebuie să aibă cel puțin 70 de puncte.

Ai reușit? Continuă! Nu ai reușit? Continuă!

Pentru cei care nu vor reuși de prima dată să treacă examenul, este important să persevereze și să nu renunțe. De cele mai multe ori, puterea de a continua devine mai puternică după un eșec. Important este să nu te dai bătut!