Categories
Articole Protecţie socială

În ce condiții acordă ASF autorizația de administrare a fondurilor de pensii facultative?

pensie (2)
Mulți români au pariat că fondurile de pensii facultative le vor asigura un venit bun la pensie. Astfel, au cotizat lunar, cu speranța că nu vor păți ca în epigrama lui Ion Romanescu „am muncit cinstit toți anii,/Fără să mă mai gândesc/Că nu mi-or ajunge banii/Nici să mor…nici să trăiesc.”

Regula instituită de ASF este că inițial acordă societăților autorizația de constituire, în baza căreia acestea se înregistrează la registrul comerțului și, ulterior, încep procedura pentru a obține de la ASF autorizația de administrare care le dă dreptul de a funcționa.

Legiuitorul a stabilit condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fondatorii, actele necesare pentru obținerea acestei autorizații și perioada de timp de la depunerea actelor până la eliberarea acestora. Acestea au fost stabilite în Norma ASF 23/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative care a fost publicată în Monitorul Oficial 327 din 28 aprilie 2016. Prevederile sale intră în vigoare la data publicării.

Ce acte se depun pentru obținerea autorizației de administrare?

Societățile care intenționează să se autorizeze ca administrator de fonduri de pensii facultative vor depune la ASF o cerere la care vor atașa: certificatul de înregistrare de la registrul comerțului, actul constitutiv, copie după dovada vărsării integrale sau a reîntregirii/majorării sub formă bănească a capitalului social, regulamentul de organizare și funcționare a societății, proiectul contractului de depozitare, al contractului de custodie.

În plus, dosarul va conține proiectul contractului de societate, contractul de audit al administratorului încheiat cu un auditor financiar extern, persoană juridică înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România, declarație privind politica de investiții, planul de afaceri pe 3 ani, proiectul prospectului schemei de pensii facultative, notificarea cu privire la persoanele care asigură auditul intern și dovada plății taxei de autorizare de administrare și de autorizare a fiecărui membru propus pentru structura de conducere și pentru a deține o funcție-cheie.

Ce condiții trebuie să îndeplinească membrii din structura de conducere?

 Știrile juridice arată că membrii propuși pentru structura de conducere sunt autorizați individual de ASF pentru exercitarea funcției. Rețineți că, pe toată durata activității sale, administratorul are obligația de a asigura cel puțin un înlocuitor al directorului general care este desemnat de către organul statutar competent și este autorizat individual de către ASF.

 Noutățile legislative precizează că membrii structurii de conducere a administratorului nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu alți administratori de fonduri de pensii facultative și cu persoanele afiliate acestora, cu depozitarul și cu persoanele afiliate acestuia, cu societăți de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract și cu persoanele afiliate acestora, cu organizații sindicale și patronale.

De asemenea, membrii conducerii executive nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu persoanele afiliate administratorului sau cu alte entități din grupul din care fac parte, cu excepția mandatelor de reprezentare în consiliul de administrație/supraveghere.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele care dețin funcții-cheie?

Acestea sunt autorizate individual de către ASF înainte de a începe să își exercite funcția.  Aceste persoane vor lucra în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă. Rețineți că persoanele care dețin funcții-cheie nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu alți administratori de fonduri de pensii facultative și cu persoanele afiliate acestora, cu depozitarul fondului de pensii facultative și cu persoanele afiliate acestuia si cu societățile de servicii de investiții financiare cu care administratorul a încheiat contract și cu persoanele afiliate acestora.

Cum are loc autorizarea de administrare?

Regula este că ASF ia o decizie în 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii însoțite de acte. Decizia de autorizare de administrare se comunică solicitantului în 5 zile calendaristice de la adoptare.

Dacă societatea își modifică actul constitutiv, are obligația ca, în 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de mențiuni de la registrul comerțului, să depună o copie a acestuia la ASF. În 30 de zile calendaristice de la emiterea deciziei de autorizare de administrare, administratorul notifică ASF numărul de salariați, direcția/compartimentul/serviciul la care lucrează, cu specificarea timpului de lucru, cu normă întreagă sau cu fracțiune de muncă.

Dacă se modifică declarația privind politica de investiții, atunci în 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificării de către ASF, administratorul publică pe pagina proprie de internet un anunț prin care aduce la cunoștință despre acest aspect. Anunțul va apărea timp de cel puțin 30 de zile calendaristice. În plus, administratorul publică acest anunț și într-un cotidian de circulație națională timp de două zile consecutive. Rețineți că publicarea anunțului pe pagina proprie de internet a administratorului și în ziar au loc în aceeași zi.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale, cererea este respinsă și decizia se comunică societății în 5 zile calendaristice de la adoptare. Aceasta poate fi contestată în 30 de zile de la data comunicării.

Ce fapte constituie contravenții?

În scopul respectării prevederilor legii, s-a stabilit că vor fi considerate contravenții neîndeplinirea de către membrii structurii de conducere a condițiilor avute în vedere la autorizare pe toată durata exercitării funcției în care au fost autorizate acele persoane, precum și exercitarea activității de membru în structura de conducere, a activității de către persoanele care dețin funcții-cheie autorizate, după încetarea autorizării.

Va fi considerată contravenție și neîndeplinirea de către persoanele care dețin funcții-cheie autorizate a condițiilor avute în vedere la autorizare pe toată perioada exercitării funcției în care au fost autorizate.

 Pensiile private, o opțiune?

 Aparent pare a fi o opțiune destul de bună pentru anii de pensie, însă, se pare că tot pe pensia de la stat vă veți baza. Doar cei care au o contribuție consistentă la fondul de pensii private pot spera că la bătrânețe vor avea ceva bani în plus. Și, totuși, românii în optimismul lor, își încearcă norocul în continuare!