Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Cum se va desfășura examenul de licență și de disertație?

licentiat
Desăvârșirea anilor de studiu are loc prin susținerea examenului de licență și a celui de disertație. Toți candidații și-ar dori să treacă cu brio aceste examene, să aibă puterea de a muta munții din loc, însă, vor reuși doar cei care s-au antrenat de-a lungul anilor de școală. „Nu există secrete ale succesului. Succesul este rezultatul pregătirii, muncii grele și a învățării din eșecuri.”  (Colin Powell)

Nu există vreo rețetă secretă a reușitei la examen, iar cei care vor miza mai mult pe noroc și mai puțin pe cunoștințe s-ar putea să eșueze. Având în vedere că pregătirea unui examen este foarte importantă, era esențial ca viitorii candidați să cunoască din timp modul în care se va desfășura examenul de licență și de disertație, unde se va susține și în ce vor consta probele, dar și care va fi nota care îi va trece în rândul admișilor.

Astfel, în Monitorul Oficial 69 din 1 februarie 2016 a fost publicat Ordinul MECS nr. 3098/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie. Aceste prevederi se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoției anului universitar 2015-2016.

Ce instituții pot organiza aceste examene?

Legiuitorul a stabilit că instituțiile de învățământ superior acreditate și cele aflate în perioada de monitorizare pot organiza aceste examene. În acest sens, absolvenții instituțiilor de învățământ superior autorizate provizoriu susțin examen de licență/diplomă doar în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate care au programe de studii similare acreditate.

De reținut că instituțiile de învățământ superior acreditate vor organiza examen de licență/diplomă la programe de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu pentru care au, în același domeniu de licență, programe de studii universitare acreditate.

Să presupunem că, la nivel național, într-un domeniu de licență există doar programe de studii/specializări autorizate să funcționeze provizoriu. În acest caz, absolvenții acestor programe vor susține examenul de licență la instituții de învățământ superior acreditate care au programe de studii similare, acreditate.

Cine poate susține examenul de licență/diplomă?

Știrile juridice arată că vor susține acest examen absolvenții de învățământ superior ai programelor de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu existente, lichidate sau intrate în lichidare.

Au dreptul să susțină acest examen și absolvenții învățământului superior particular care doresc să facă acest lucru la instituții de învățământ superior de stat acreditate cu condiția să promoveze examenul de selecție. Acesta se organizează și se desfășoară în cadrul unităților acreditate unde se va susține ulterior examenul de licență/diplomă. Acest examen de selecție promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licență/diplomă doar în cadrul instituției unde a fost susținut și promovat.

De reținut că examenul de licență/diplomă va fi susținut pentru studiile în învățământul superior de lungă durată, iar cel de absolvire pentru studiile de scurtă durată. Regula este că absolvenții se vor înscrie și vor susține acest examen la instituția pe care au absolvit-o. Legea le permite să susțină examenul la o altă instituție de învățământ superior acreditată, doar dacă au aprobarea senatelor universitare ale acestora.

Absolvenții de la unități acreditate provizoriu vor susține examenul în cadrul instituțiilor acreditate și vor fi înscriși la examen de către unitatea unde au urmat studiile.

Care sunt probele examenului de licență/diplomă?

Noutățile legislative au stabilit că se vor susține două probe: una de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate și alta va consta în prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diplomă care este publică.

Pentru absolvenții învățământului superior medico-farmaceutic uman, s-a stabilit că aceștia vor da o lucrarea scrisă din tematica și bibliografia anunțate și vor susține și o probă specifică.

Cu ce notă se va promova?

Cine își dorește doar să treacă fără să aibă o notă mare, trebuie să știe că nota 6,00 îi asigură reușita cu condiția să obțină cel puțin nota 5,00 la fiecare dintre cele două probe. Media la fiecare probă se calculează ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen și media examenului de licență/diplomă se va determina cu două zecimale fără rotunjire. Rețineți că la probele orale notele sunt de la 1 la 10 fără zecimale.

În ce constă examenul de disertație?

Studiile universitare de masterat se organizează la învățământul de zi, dar se pot organiza și la fără frecvență sau la distanță și se finalizează cu examenul de disertație. S-a stabilit că o instituție de învățământ superior acreditată poate organiza și desfășura examen de disertație doar pentru absolvenții proprii din promoția curentă și din cele anterioare de la studiile universitare de master și de la studiile postuniversitare de master.

Știrile juridice prevăd că acest examen constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație, iar pentru promovare este necesar să se obțină aceleași note ca cele stabilite la examenul de licență/diplomă.

Reguli valabile pentru examenele de finalizare a studiilor

Indiferent de tipul de examen care se susține, s-a decis că examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite de senatele instituției organizatoare, din care două sesiuni în anul universitar curent și una în luna februarie a anului universitar următor.

Candidații care nu sunt mulțumiți de notele obținute, au dreptul să depună contestații care se vor soluționa doar la nivelul instituției de învățământ superior care a organizat examenul de licență/diplomă și pe cel de disertație. Rețineți că deciziile comisiilor de analiză sunt definitive, iar rezultatele obținute la probele orale, de aptitudini artistice sau sportive nu pot face obiectul contestației.

Regula este că diplomele pentru absolvenți vor fi eliberate în 12 luni de la data promovării de către instituția organizatoare, însă, se pot elibera, la cerere, adeverințe de absolvire. Acestea conferă aceleași drepturi ca și diploma urmând să conțină date privind domeniul de studii universitare, programul de studii/specializarea, perioada de studii, media de finalizare a acestora, statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învățământ, limba de predare, numărul de credite.

Cei care nu au promovat examenul, vor primi, la cerere, un certificat de studii universitare eliberat de instituția de învățământ superior absolvită și va cuprinde mediile de promovare a anilor de studii.

Rețeta succesului, mit sau realitate?

Cei care au reușit la examene, au înțeles că „rețeta succesului este să studiezi atunci când alții dorm, să muncești atunci când alții lenevesc, să te pregătești pe când alții se joacă, să visezi în vreme ce alții doar își doresc.”  (William A. Hard)