Categories
Dreptul muncii Legislaţie utilă

Ordin MMFPSPV 1681/2013 – tarife Inspecţia Muncii

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORDIN
privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

Având în vedere:

– prevederile art. 7 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată;
– prevederile art. 4 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002;
– prevederile art. 55 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,
– Nota inspectorului general de stat nr. 169 din 22 iulie 2013,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normativul cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.323/2009 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 3 iunie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românie, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 30 iulie 2013.
Nr. 1.681.

 


ANEXĂ

NORMATIV
cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

Art. 1. – (1) Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, efectuează prestări de servicii în domeniul relaţiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii.
(2) Contravaloarea prestărilor de servicii efectuate în condiţiile prevăzute de prezentul normativ se suportă de către beneficiarii acestora şi se virează în contul de trezorerie sau la casieria inspectoratului teritorial de muncă care efectuează prestarea serviciului.

Art. 2.
– (1) Prestările de servicii prevăzute în prezentul normativ se efectuează numai după confirmarea achitării tarifului.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în condiţiile în care prin lege se precizează că prestările de servicii trebuie efectuate de îndată ce au fost solicitate de beneficiarii legali, achitarea tarifului poate fi ulterioară realizării acestora.

Art. 3. – În funcţie de categoria de servicii prestate, tarifele care se percep de la persoanele fizice, juridice, persoanele fizice autorizate şi de la alte entităţi constituite în condiţiile legii sunt următoarele:

a) Eliberarea de certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine aceste informaţii, conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţilepublice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002
    Tarif: 50 lei/document
b) Eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori
Tarif: 15 lei/persoană
c) Furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii constituită conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare
Tarif:
– date angajator: 10 lei/pagină;
– lista tuturor salariaţilor: 10 lei/pagină;
– detalii salariat: 10 lei/salariat sau fost salariat.

Art. 4. – Prin excepţie de la prevederile art. 2, nu se percep tarife pentru prestarea de servicii către:

a) instituţiile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Informaţiile furnizate se utilizează numai în scopul menţionat în mod expres în solicitarea adresată de către aceste instituţii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
b) instanţele de judecată, organele de cercetare penală, organele de urmărire penală, organele fiscale, precum şi oricare alte instituţii pentru care actele normative prevăd scutirea de taxe, tarife şi comisioane;
c) instituţiile cu care Inspecţia Muncii a încheiat protocoale de colaborare privind efectuarea de prestări de servicii cu titlu gratuit, necesare realizării atribuţiilor acestora, potrivit legii.