Tag: cale de atac

 • RIL admis. Suspendarea de drept a căilor de atac declarate de debitorul societate de asigurare

  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează următoarea problemă de drept: “Sunt suspendate de drept, în condiţiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, căile de atac declarate de debitorul…

 • RIL admis. Cererea accesorie având ca obiect cheltuieli de judecată este scutită de taxa de timbru în căile de atac

  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost învestită cu recursul în interesul legii în materie civilă ce vizează problema de drept referitoare la “taxa judiciară de timbru în cazul căii de atac ce are drept obiect cheltuielile de judecată”.

 • Legiuitorul poate limita numărul căilor de atac însă nu poate înlătura singura cale de atac. Decizie CCR

  Codul de procedură penală prevede că după înregistrarea plângerii la instanţa competentă, aceasta se trimite judecătorului de cameră preliminară. În cazul în care judecătorul de cameră preliminară admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală…

 • Suspendarea provizorie a executării silite, motiv de sesizare CCR!

  În materia executării silite se prevede că dacă există urgenţă şi dacă s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea depusă potrivit prezentului alineat rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare provizorie…

 • ICCJ. Natura termenului de recurs în cazul perimării

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, conform art. 421 alin. 2 C. proc. civ., că termenul de recurs în cazul perimării este de 5 zile de la pronunțarea hotărârii care constată perimarea, acest termen fiind un termen legal imperativ, a cărui nerespectare atrage decăderea din dreptul de a exercita calea de atac. În speță, nu au…

 • Calea de atac împotriva sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene!

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, spre deosebire de situația excepției de neconstituționalitate, legislația națională nu cuprinde un text actual, special, care să reglementeze posibilitatea atacării distincte a respingerii solicitării de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene. În acest punct de analiză, se reține inaplicabilitatea dispozițiilor art. 29 alin. (5)…

 • CCR.Perimarea încalcă accesul liber la justiţie sau dreptul la apărare?

  Orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de retractare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părţii, timp de 6 luni. Conform art. 421 alin 2) C. procedură civilă hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la…

 • Recuzarea judecătorului aflat într-o situaţie de incompatibilitate motiv de sesizare CCR

  Judecătorul aflat într-o situaţie de incompatibilitate poate fi recuzat de oricare dintre părţi înainte de începerea oricărei dezbateri. C. de procedură civilă prevede, în art. 53, că încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată numai de părţi, odată cu hotărârea prin care s-a soluţionat cauza. Când această din urmă hotărâre este definitivă, încheierea…

 • Dispoziţiile constituţionale nu presupun accesul la toate căile de atac

  Contestaţia în anulare se poate formula împotriva hotărârilor penale definitive. Art. 426 C. procedură penală prevede expres şi limitativ cazurile în care se poate formula contestaţia în anulare. Potrivit ultimelor noutăţi legislative acest articol de lege a fost subiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. În motivarea excepţiilor de neconstituţionalitate s-a susţinut că normele procesual penale criticate…

 • Imposibilitatea invocării unei căi de atac, motiv de sesizare CCR

  Legislaţia românească conţine şi prevederi care reglementează procedura aprobării tacite. Procedura aprobării tacite se aplică tuturor autorizaţiilor emise de autorităţile administraţiei publice, cu excepţia celor emise în domeniul activităţilor nucleare, a celor care privesc regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor, regimul drogurilor şi precursorilor, precum şi a autorizaţiilor din domeniul siguranţei naţionale. Actul normativ…