Tag: angajator

 • Securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă!

  Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. Potrivit Codului muncii, dacă un angajator apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu.

 • Răspunderea penală în accepțiunea Codului muncii!

  Codul muncii prevede reglementări privind răspunderea penală. Astfel, se prevede că este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în…

 • Conflictele de muncă. Cum le rezolvăm?

  Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă. Conform Codului muncii la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care se stabileşte că orice conflict…

 • CEDO. Cauza Temeşan împotriva României

  Cauza se referă la pretinsa lipsă de imparţialitate a judecătorilor care au soluţionat definitiv un litigiu de muncă dintre reclamant şi angajatorul acestuia. Potrivit știrilor juridice, în 1994, reclamantul a fost numit în funcţia de director al unei bănci comerciale de stat, cunoscută sub numele de B. În 1999, banca respectivă a fost achiziţionată şi…

 • Munca de noapte: obligații și drepturi!

  Codul muncii prevede că munca prestată între orele 22,00 – 6,00 este considerată muncă de noapte. Potrivit legislației, salariatul de noapte reprezintă salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru sau salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar…

 • Echipamentul individual de protecţie. Obligații pentru angajator!

  Angajatorul are obligaţia să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă. Prin echipament individual de protecţie se înţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri…

 • Obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru salariaţi

  Codul muncii prevede că angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii. Participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, se va efectua după cum urmează: cel puţin o dată la 2 ani, dacă angajatorii au cel puţin 21 de salariaţi; cel puţin o dată la 3…

 • Răspunderea patrimonială a angajatului!

  Conform Codului muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de…

 • Concilierea conflictelor de muncă!

  Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă. Conform Codului muncii la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care se stabileşte că orice conflict…

 • Obligațiile angajatorului privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor!

  Potrivit legislației angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii și să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri.