Procedura de soluţionare a plângerilor privind serviciile digitale!


În Monitorul Oficial nr. 644/2024 a fost publicată Decizia nr. 335/2024 privind stabilirea procedurii de soluţionare a plângerilor privind serviciile digitale.

În exercitarea atribuţiilor de coordonator al serviciilor digitale în România, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,ANCOM, primeşte, analizează, soluţionează şi, după caz, redirecţionează către coordonatorii serviciilor digitale din alte state membre ale Uniunii Europene plângerile admisibile primite.

Plângerile pot fi adresate de orice persoană fizică sau juridică, destinatar al serviciilor intermediare, care are domiciliul sau reşedinţa, respectiv sediul, în România şi care doreşte să semnaleze o posibilă nerespectare de către un furnizor de servicii intermediare a obligaţiilor impuse acestuia prin prevederile Regulamentului privind serviciile digitale.

Plângerile adresate ANCOM trebuie formulate în scris, în format letric sau digital, cu respectarea prezentei proceduri.

ANCOM poate solicita confirmarea corectitudinii datelor transmise, spre exemplu clarificări privind identitatea petiţionarului sau a furnizorului de servicii intermediare vizat. Netransmiterea datelor sau a informaţiilor solicitate în termenul indicat de ANCOM conduce la clasarea plângerii cu această menţiune, fără a se formula un răspuns petiţionarului.

Potrivit noutăților, transmiterea plângerilor către ANCOM nu aduce atingere dreptului persoanelor vizate de a se adresa instanţei competente pentru apărarea drepturilor prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale care le-au fost încălcate.