Au fost alocate sume din Fondul de rezervă bugetară!


Potrivit Hotărârii nr. 754/2024 prevede alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2024 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, cu credite de angajament în sumă de 3.039.000 mii lei şi cu credite bugetare în sumă de 39.000 mii lei, la capitolul 56.01 “Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 “Transferuri curente”, alineatul 51.01.11 “Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, pentru asigurarea continuităţii în acordarea materialelor şi prestărilor de servicii cu caracter medical şi pentru plata cheltuielilor de personal aferente personalului propriu al caselor de asigurări de sănătate şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.