A fost modificată Metodologia privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic


În Monitorul Oficial nr. 424/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4261/2020 pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020.

Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au dreptul de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul şcolar, respectiv la registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării – pentru Palatul Naţional al Copiilor, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Contestaţiile se pot transmite şi prin e-mail la o adresă afişată concomitent cu lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către inspectoratul şcolar, respectiv de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării – pentru Palatul Naţional al Copiilor. Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, este formată din:
a) preşedinte – inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul Naţional al Copiilor – director pentru învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
b) secretar – un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reţea şcolară; pentru Palatul Naţional al Copiilor – un reprezentant al Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
c) membri – consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţile de învăţământ, alţii decât cei care au evaluat iniţial dosarele; pentru Palatul Naţional al Copiilor – inspectori din cadrul direcţiei de specialitate şi un consilier juridic al Direcţiei generale juridice, control, relaţii publice şi comunicare din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de evaluare a dosarelor.”