CCIR privind avizarea, supravegherea controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuribursa valori

Regulamentul Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României nr. 25/2014 privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din data de 21 noiembrie 2014.

Prezentul regulamentul cuprinde norme cu privire la condiţiile şi procedura de avizare, supraveghere, control şi sancţionare a burselor de mărfuri, organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri.

Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) este autoritatea abilitată să aplice dispoziţiile regulamentului, realizând această activitate printr-o Comisie bursieră.
Comisia bursieră este o structură de specialitate ce are rolul de a aviza, de a supraveghea, de a controla şi de a sancţiona activitatea burselor de mărfuri, sens în care va lucra şi va lua decizii în numele şi pe socoteala Colegiului.

Înainte de înfiinţare, fondatorii societăţilor organizatoare ale unei burse de mărfuri vor solicita avizul prealabil de legalitate şi de oportunitate al Colegiului, depunând în acest sens documentele menţionate în regulament.
Comisia decide cu privire la solicitarea avizării înfiinţării unei anumite burse de mărfuri în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizării.

În vederea adoptării unei decizii privind acordarea avizului, conform legii, Comisia va verifica îndeplinirea de către solicitant a tuturor condiţiilor prevăzute de Legea nr. 357/2005 şi va emite o decizie motivată, în fapt şi în drept, pe care o va notifica solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.

În exercitarea atribuţiilor de supraveghere şi control, Comisia soluţionează contestaţiile primite de la membrii acţionari, membrii afiliaţi şi clienţii bursei de mărfuri cu privire la sancţiunile de suspendare, excludere sau retragere de la tranzacţionare adoptate de consiliul de administraţie al bursei de mărfuri.

În situaţia constatării de abateri de la reglementările în vigoare, pot sesiza Comisia următoarele categorii de participanţi:
a) membrii acţionari;
b) membrii afiliaţi;
c) clienţii bursei de mărfuri;
d) clienţii societăţilor de brokeraj;
e) brokerii;
f) orice persoane juridice/fizice care au încheiat în prealabil un contract de prestări de servicii cu bursa de mărfuri;
g) bursele de mărfuri.

În cazul încălcării grave a legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor operaţionale ale bursei de mărfuri, Comisia va putea aplica una dintre următoarele sancţiuni:
– retragerea avizului acordat cu privire la un regulament operaţional;
– suspendarea dreptului de tranzacţionare al unui membru acţionar sau al unui membru afiliat, pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 6 luni;
– excluderea de la tranzacţionare a unui membru afiliat;
– retragerea dreptului de acces al unui client al bursei de mărfuri.

Comisia va putea retrage avizul prealabil şi de oportunitate acordat unei burse de mărfuri în următoarele situaţii:
– nu mai este îndeplinită una dintre condiţiile care au stat la baza avizării;
– societatea se află în curs de reorganizare judiciară sau în faliment;
– în orice altă situaţie, la cererea societăţii.
Toate deciziile Comisiei vor fi supuse ratificării Colegiului în prima şedinţă a acestuia ce va avea loc după data emiterii acesteia.