Ordin privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale


modificare Cod Fiscal-esalonare
În Monitorul Oficial nr. 270 din 11 aprilie a fost dat publicării Ordinul nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificărilor fiscale.

Potrivit actului normativ publicat, verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a oricăror altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.

În scopul efectuării acestor activităţi organul fiscal va proceda, în principal, la:

solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii de la autorităţi şi instituţii publice;

– analiza tuturor informaţiilor, documentelor şi a altor mijloace de probă referitoare la situaţia fiscală a persoanei fizice verificate;

– confruntarea informaţiilor obţinute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din declaraţiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificată sau, după caz, de plătitorii de venit ori terţe persoane;

– solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii, clarificări, explicaţii, documente şi alte asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată şi/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;
– discutarea constatărilor organului fiscal cu persoana fizică verificată şi/sau cu împuterniciţii acesteia;

– stabilirea, dacă este cazul, a diferenţei de bază de impozitare, prin utilizarea metodelor indirecte prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi a obligaţiilor fiscale corespunzătoare acesteia;

– dispunerea măsurilor asigurătorii, în condiţiile legii.

Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate, potrivit Codului de Procedură Fiscală.