Ordin 3412/2013 – furnizori de educaţie timpurie antepreşcolară


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE                                                                                                                                                                                                                                 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 3.412 din 19 martie 2013                                                                                                                                                                                                                                                         Nr. 557 din 19 aprilie 2013
ORDIN
privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 27 alin. (5) din Lega educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013,
ministrul educaţiei naţionale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei naţionale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 


ANEXĂ

METODOLOGIE
de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

  • CAPITOLUL I Dispoziţii generale
  • CAPITOLUL II Procedurile de autorizare de funcţionare provizorie, de acreditare şi de evaluare externă periodică
  • CAPITOLUL III Dispoziţii finale

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Activitatea de evaluare externă, pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, a acreditării, respectiv în vederea evaluării externe periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară, este realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Art. 2. – Activitatea de evaluare externă se desfăşoară cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare.

Art. 3. – Activitatea de evaluare externă a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară se realizează în baza unor criterii, indicatori şi standarde de evaluare unice la nivel naţional, valabile atât pentru învăţământul preuniversitar de stat, cât şi pentru învăţământul preuniversitar particular şi confesional.

Art. 4. – În înţelesul prezentei metodologii:

a) unităţile în care se oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară, denumite în continuare unităţi, sunt creşele sau, după caz, grădiniţa sau centrul de zi, în situaţia în care se înfiinţează grupe de educaţie antepreşcolară în aceste unităţi. În cazul în care se înfiinţează grupe de educaţie antepreşcolară în grădiniţă sau în centrul de zi, acestea sunt considerate ca secţii ale unităţii respective;
b) creşa este un serviciu de interes local, public sau privat, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârstă antepreşcolară.

CAPITOLUL II
Procedurile de autorizare de funcţionare provizorie, de acreditare şi de evaluare externă periodică

Art. 5. – (1) ARACIP întocmeşte registre speciale, denumite Registrul naţional al furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară autorizaţi să funcţioneze provizoriu, precum şi Registrul naţional al furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi.
(2) Înscrierea furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară în aceste registre se realizează după emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale de autorizare, respectiv de acreditare.

Art. 6. – (1) Autorizarea de funcţionare provizorie certifică respectarea de către furnizorii de educaţie timpurie a standardelor minime de funcţionare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, şi conferă acestora dreptul de organizare şi funcţionare provizorie şi de a înscrie copii.
(2) Autorizarea de funcţionare provizorie este obligatorie în cazul furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară nou-înfiinţaţi, ca entităţi distincte, de tip creşă, precum şi pentru grupele de copii nou-înfiinţate în cadrul grădiniţelor sau centrelor de zi autorizate.
(3) Autorizarea de funcţionare provizorie va fi solicitată de către conducerea furnizorului de educaţie timpurie antepreşcolară, respectiv creşă nou-înfiinţată, grădiniţă şi/sau centru de zi autorizat/autorizată, după înfiinţarea, conform legii, în maximum 30 de zile.
(4) În cazul în care educaţia timpurie antepreşcolară se înfiinţează de către o unitate de învăţământ preuniversitar acreditată de tip grădiniţă sau centru de zi, înscrisă în Registrul naţional al furnizorilor acreditaţi de educaţie preşcolară ţinut de ARACIP, atunci grupele se consideră de drept autorizate să funcţioneze provizoriu şi se vor supune doar procesului de evaluare în vederea acreditării.
(5) Furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi fac parte din sistemul naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile conferite de lege.

Art. 7. – (1) Furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară autorizaţi să funcţioneze provizoriu au obligaţia de a solicita acreditarea în termen de maximum 2 ani de la data înfiinţării.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), acreditarea grupelor de educaţie timpurie antepreşcolară, menţionate la art. 6 alin. (4), va fi solicitată de către conducerea grădiniţei sau a centrului de zi, cu avizul inspectoratului şcolar, după înfiinţarea acestora, până cel mai târziu la sfârşitul primului an de funcţionare.
(3) După acreditare, toţi furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară se supun procedurii de evaluare periodică, în condiţiile prevăzute de art. 33 şi 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

  • SECŢIUNEA 1 Evaluarea externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării
  • SECŢIUNEA a 2 – a Evaluarea externă periodică a instituţiilor care oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară

SECŢIUNEA 1
Evaluarea externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării

Art. 8. – (1) În vederea autorizării de funcţionare provizorie a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară nou-înfiinţaţi, persoanele juridice interesate în furnizarea de educaţie timpurie antepreşcolară trebuie să depună la ARACIP o documentaţie în următoarea componenţă:

a) cerere de declanşare a procedurii de evaluare externă, în original;
b) raport de evaluare internă, structurat în formatul stabilit de ARACIP, în concordanţă cu domeniile prevăzute în standardele naţionale de evaluare: capacitate instituţională, eficacitate educaţională, managementul calităţii, în format electronic;
c) autorizaţia sanitară de funcţionare, în copie, conform cu originalul;
d) autorizaţia din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, în copie, conform cu originalul;
e) avizul de securitate la incendiu şi/sau autorizaţia privind securitatea la incendiu, în copie, conform cu originalul;
f) avizul conform prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, în copie, conform cu originalul;
g) ordinul de plată a tarifului de evaluare, în copie, conform cu originalul.

(2) În vederea acreditării, furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară autorizaţi trebuie să depună la ARACIP documentaţia în componenţa prevăzută la art. 8 alin. (1) în formatul stabilit de ARACIP şi făcut public, inclusiv avizul conform reînnoit, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012.

Art. 9. – (1) Raportul de evaluare internă este înregistrat şi repartizat spre expertiză personalului ARACIP, rezultatul expertizei fiind comunicat furnizorului respectiv în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării raportului.
(2) Vizita de evaluare în vederea autorizării de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării se desfăşoară în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării la ARACIP a cererii de declanşare a procedurii de evaluare externă.

Art. 10. – (1) În vederea desfăşurării vizitei de evaluare pentru autorizarea de funcţionare provizorie, Biroul executiv desemnează o persoană, colaborator extern al ARACIP, expert în evaluare şi acreditare, înscris în registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare.
(2) Pentru vizita de evaluare în vederea acreditării, Biroul executiv desemnează o comisie de evaluare formată din 2 – 3 persoane, colaboratori externi ai ARACIP, experţi în evaluare şi acreditare, înscrişi în registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare.

Art. 11. – (1) Durata vizitei de evaluare în vederea autorizării este de o zi.
(2) Durata vizitei de evaluare în vederea acreditării este de două zile.
(3) În cazuri excepţionale, durata vizitei de evaluare poate fi prelungită peste termenul stabilit iniţial, cu aprobarea Biroului executiv al ARACIP.

Art. 12. – În cadrul vizitelor de evaluare, membrii comisiilor de experţi verifică îndeplinirea standardelor de evaluare, precum şi conformitatea informaţiilor din raportul de evaluare internă depus la ARACIP cu situaţia reală.

Art. 13. – (1) Colaboratorii externi ai ARACIP desemnaţi pentru desfăşurarea vizitei de evaluare întocmesc propriul raport de evaluare externă, pe care îl înaintează personal la ARACIP, în maximum 3 zile de la data finalizării evaluării.
(2) Personalul desemnat al ARACIP primeşte, înregistrează şi verifică rapoartele de evaluare externă întocmite.
(3) În cazul în care, în urma verificării rapoartelor de evaluare externă întocmite de către comisiile de experţi, se constată neconcordanţe între datele din rapoarte şi documentaţia cuprinsă în raportul de evaluare internă depus la ARACIP, conducătorul Departamentului de acreditare poate dispune completarea sau refacerea raportului de evaluare externă, inclusiv prin completarea documentaţiei. Pentru realizarea noului raport de evaluare externă este desemnat şi expertul din cadrul ARACIP care a realizat expertiza raportului de evaluare internă depus de furnizorul de educaţie timpurie antepreşcolară respectiv.
(4) În urma verificării prevăzute la alin. (3), experţii angajaţi ai ARACIP validează raportul de evaluare externă întocmit şi îl înaintează Biroului executiv al ARACIP în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia.
(5) În urma validării raportului, Biroul executiv al ARACIP, întrunit în şedinţă ordinară, analizează şi avizează rapoartele de evaluare primite şi le înaintează Consiliului ARACIP spre aprobare.
(6) Consiliul ARACIP, întrunit în şedinţă ordinară, analizează şi aprobă rapoartele de evaluare întocmite.
(7) După aprobarea rapoartelor, Consiliul ARACIP propune acordarea/neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării.
(8) Acordarea/neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie/acreditării se realizează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea Consiliului ARACIP.
(9) Rapoartele de evaluare externă, întocmite de către membrii comisiilor de experţi, se fac publice pe site-ul ARACIP, în maximum 30 de zile de la aprobarea în Consiliul ARACIP.

Art. 14. – (1) În cazul în care furnizorul de educaţie timpurie antepreşcolară nu a primit autorizaţia de funcţionare provizorie, respectiv acreditarea, acesta are dreptul de a depune un nou raport de evaluare internă, în termen de maximum un an, după remedierea tuturor deficienţelor care au stat la baza neacordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării, cu respectarea procedurii prevăzute de prezenta metodologie.
(2) În cazul menţionat la alin. (1), raportul de evaluare internă depus de furnizorul respectiv va cuprinde doar informaţiile referitoare la remedierea tuturor deficienţelor care au stat la baza neacordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării.

SECŢIUNEA a 2 – a
Evaluarea externă periodică a instituţiilor care oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară

Art. 15. – (1) Furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi au obligaţia de a solicita ARACIP desfăşurarea procedurilor de evaluare externă periodică la 3 ani de la obţinerea acreditării.
(2) Evaluarea externă periodică la 3 ani de la obţinerea acreditării este obligatorie şi echivalează cu reacreditarea furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară, atestând îndeplinirea standardelor minime de funcţionare de către furnizorii respectivi şi reînscrierea acestora în Registrul corespunzător.
(3) Evaluarea externă periodică la 3 ani de la obţinerea acreditării se realizează la cererea furnizorului de educaţie timpurie antepreşcolară acreditat, constituie o obligaţie din partea acestuia şi presupune achitarea tarifului de acreditare stabilit prin hotărâre a Guvernului.
(4) Documentele necesare în vederea realizării vizitei de evaluare externă se fac publice de către ARACIP.
(5) În cazul în care furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară nu solicită evaluarea externă periodică, aceasta se va desfăşura din iniţiativa ARACIP, în vederea verificării îndeplinirii de către aceştia a standardelor minime de funcţionare.

Art. 16. – (1) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei se realizează din 5 în 5 ani, după obţinerea acreditării/ reacreditării şi atestă nivelul de calitate existent în instituţia respectivă.
(2) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei din 5 în 5 ani se finalizează cu atestarea nivelului de calitate realizat la indicatorii de calitate prevăzuţi de standardele în vigoare şi cu eliberarea de către ARACIP a unui atestat în acest sens.
(3) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei din 5 în 5 ani se realizează la cererea furnizorului de educaţie timpurie antepreşcolară acreditat sau la cererea altor instituţii/organizaţii publice ori private interesate.
(4) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei din 5 în 5 ani presupune achitarea tarifului de evaluare periodică stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. – (1) Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei din 5 în 5 ani se finalizează cu acordarea următoarelor calificative, pentru fiecare indicator de performanţă evaluat din standardele de referinţă:

a) “nesatisfăcător”, în situaţia neîndeplinirii cel puţin a unui descriptor din standardele de acreditare şi evaluare periodică;
b) “satisfăcător”, în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică;
c) “bine”, în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică şi cel puţin a unui descriptor din standardele de referinţă;
d) “foarte bine”, în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică şi a tuturor descriptorilor din standardele de referinţă;
e) “excelent”, în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică, a tuturor descriptorilor din standardele de referinţă, precum şi a unor descriptori proprii, definiţi de unitatea de învăţământ.

(2) Atestarea nivelului de calitate pentru un furnizor de educaţie timpurie antepreşcolară are o valabilitate de 5 ani.

Art. 18. – (1) La împlinirea termenului de solicitare a primei evaluări externe periodice, furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi pot opta între a solicita reacreditarea sau atestarea nivelului de calitate.
(2) În cazul în care, în urma desfăşurării evaluării externe periodice a calităţii educaţiei, furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi obţin cel puţin calificativul “satisfăcător”, conform atestării nivelului de calitate, atunci acestea nu mai au obligaţia de a solicita reacreditarea şi rămân înscrise în Registrul naţional al furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi.
(3) În cazul în care, în urma desfăşurării evaluării externe periodice a calităţii educaţiei, furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi obţin calificativul “nesatisfăcător”, aceştia au obligaţia de a solicita reacreditarea în maximum un an calendaristic de la cererea de evaluare externă periodică înaintată ARACIP, în caz contrar furnizorul respectiv fiind exclus din Registrul naţional al furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi, nemaiavând dreptul de a face înscrieri, iar copiii fiind transferaţi la alte instituţii similare.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

Art. 19. – La activităţile de evaluare a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară în vederea autorizării, acreditării şi evaluării externe periodice pot participa, cu statut de observator, reprezentanţi ai inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, reprezentanţi ai părinţilor, ai altor instituţii reprezentative din comunitatea locală, ai autorităţilor publice judeţene şi locale interesate.

Art. 20. – (1) Furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară care funcţionează legal în anul şcolar 2012 – 2013, conform legislaţiei în vigoare, se consideră acreditaţi şi se supun doar procedurilor de evaluare externă periodică, în urma cărora vor fi înscrişi în Registrul naţional al furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi.
(2) În vederea înscrierii furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară prevăzuţi la alin. (1) în Registrul naţional al furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară acreditaţi, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor înainta ARACIP, la solicitarea acesteia, datele şi informaţiile necesare în termen de maximum 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.
(3) Furnizorii de educaţie timpurie antepreşcolară prevăzuţi la alin. (1) vor înainta la ARACIP avizul conform prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012 în termen de maximum 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.