Legea nr. 37/2013 – modificare sistem unitar de pensii publice


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR
SENATUL

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera s) se abrogă.

2. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

“Art. 73. – Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiu de cotizare.”

3. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

“Art. 76. – (1) Persoanelor prevăzute la art. 73, încadrate în gradul I sau II de invaliditate, li se acordă stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) în condiţiile în care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta conform tabelului nr. 3.

Tabelul nr. 3

Vârsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă

Stagiul de cotizare realizat
(ani)

până la 20 ani

1

de la 20 – 23 ani

2

23 – 25 ani

3

25 – 29 ani

6

29 – 33 ani

9

33 – 37 ani

11

37 – 41 ani

14

41 – 45 ani

17

45 – 49 ani

20

49 – 53 ani

23

53 – 57 ani

25

57 – 60 ani

26

Peste 60 de ani

27

(2) În situaţia gradului III de invaliditate, stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74.
(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiile de cotizare cerute de art. 58 şi 59 şi stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.”

4. La articolul 104 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;”

5. La articolul 196, litera j) va avea următorul cuprins:

“j) art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009;”

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 8 martie 2013.
Nr. 37.

,