vrfdDupă 1989, firmele au apărut precum ciupercile după ploaie, însă criza economică i-a făcut pe mulţi să depună armele şi să decidă închiderea firmei. Mulţi au găsit soluţia de a deveni inactivi fiscal, crezând că aşa vor scăpa mai uşor de eventualele controale ale fiscului.

Legiuitorul a reglementat în Ordinul ANAF nr. 1847/2014 procedurile de aplicare a art. 78din Codul de procedură fiscală şi aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 18 iulie 2014 şi a intrat în vigoare chiar de la data publicării.

Cu ce ştiri juridice noi vine legiuitorul prin acest Ordin?

Ordinul aprobă următoarele:

1. procedura privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78din Codul de procedură fiscală,

2. procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi,

3. procedura de îndreptare a erorilor materiale,

4. procedura de scoatere din evidenţă a contribuabililor declaraţi inactivi/radiați.

 1. Procedura privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78din  Codul de procedură fiscală

Când pot fi declaraţi inactivi contribuabilii?

Pot  fi declarați inactivi contribuabilii care se află într-una dintre următoarele situații:

– pe parcursul unui semestru calendaristic nu-şi îndeplinesc nicio obligație declarativă prevăzută de lege (de exemplu, nu depun declarațiile fiscale obligatorii: declarația 100 privind obligațiile de plată către bugetul de stat, 101 privind impozitul pe profit, 300 decont pe TVA etc.);

– se sustrag de la efectuarea inspecției fiscale, prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

– organele fiscale au constatat că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat.

 Care este procedura prin care un contribuabil este declarat inactiv?

Declarațiile fiscale trebuie depuse în data de 25 iunie și 25 decembrie în fiecare an. În 15 zile de la aceste termene organul fiscal unde sunt înregistrați contribuabilii întocmește lista cu cei care n-au depus declarațiile și le trimite notificări în acest sens. După expirarea celor 15 zile, se emite decizia de declarare în inactivitate, care produce efecte față de terți din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați.

În situația în care organul de inspecție fiscală, ca urmare a deplasării la fața locului, constată că la adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului acesta nu există, întocmește un proces-verbal prin care consemnează acest lucru. Totodată, trimite la adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentantului legal al contribuabilului invitația prin care acesta este solicitat să vină la sediul organului fiscal pentru a-și clarifica situația fiscală.

Dacă se constată că un contribuabil nu desfășoară activitate la domiciliul fiscal declarat sau se sustrage de la efectuarea inspecției fiscale, inspectorii antifraudă vor solicita, în scris, prezența unui reprezentant legal al acestuia la sediul Direcției generale antifraudă fiscală. Dacă nu se prezintă nimeni la invitația adresată, atunci se întocmește un proces-verbal și avizul de propunere a declarării inactivității acelui contribuabil. Compartimentul de specialitate va întocmi decizia de declarare a inactivității.

Contribuabililor declarați inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

2. Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi

Pentru a fi reactivați, contribuabilii declarați inactivi potrivit procedurii de la punctul 1, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să-şi îndeplinească toate obligațiile declarative prevăzute de lege;

– să nu înregistreze obligații fiscale restante;

– organele fiscale să constate că aceștia funcționează la domiciliul fiscal declarat.

Contribuabilii pot fi reactivați la cererea acestora iar decizia de reactivare produce efecte față de terți din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați. Cu titlu de știri juridice, s-a stabilit că sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor reactivați sunt considerate active din data reactivării contribuabililor.

Dacă în urma verificărilor, organul fiscal constată că acei contribuabili pot fi activați, atunci emite o decizie în acest sens. În maxim 5 zile de la data comunicării deciziei de reactivare, compartimentul de specialitate face înscrierile necesare în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați.

Cu titlu de știri juridice, s-a stabilit că persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA datorită declarării inactivității fiscale, la reactivare sunt înregistrate din oficiu în scopuri de TVA de către organul fiscal competent. Înregistarea în scopuri de TVA este valabilă de la data reactivării.

 3. Procedura de îndreptare a erorilor materiale

Dacă un contribuabil constată că, din eroare, a fost înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, poate solicita îndreptarea erorii materiale, prin depunerea la organul fiscal în a cărui evidență este înregistrat, direct sau prin împuternicit, a unei cereri.

Contribuabilii pentru care s-a îndreptat eroarea materială privind declararea inactivității fiscale se elimină din Registrul contribuabililor inactivi/reactivați și își păstrează calitatea de contribuabili activi pe toată perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate și data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale.

Rețineți că pentru acești contribuabili se anulează și scoaterea din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Se menține data înregistrării în scopuri de TVA inițială, contribuabilul păstrându-și această calitate inclusiv pe perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate și data comunicării deciziei de anulare a acesteia.

Pentru contribuabilii pentru care s-a îndreptat eroarea materială privind reactivarea, se va opera acest fapt în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, adică se vor elimina mențiunile privind reactivarea și acești contribuabili își vor păstra calitatea de contribuabili activi de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate și data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale.

4. Procedura de scoatere din evidenţă a contribuabililor declaraţi  inactivi/radiați

Pentru contribuabilii care au fost declarați inactivi și care își încetează activitatea se actualizează corespunzător Registrul contribuabililor inactivi/reactivați de către organele fiscale într-a căror evidență sunt înregistrați aceștia.

Contribuabilii care își încetează activitatea se vor numi contribuabili radiați. În această categorie intră: comercianții radiați din registrul comerțului, ceilalți contribuabili, cu excepția comercianților, care la încetarea condițiilor care au generat înregistrarea fiscală au depus certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.

Cu titlu de știri juridice, s-a stabilit că acestor contribuabili declarați inactivi care au fost radiați li se păstrează istoricul în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost radiați.

Un contribuabil inactiv nu va fi scutit de controlul inspectorilor antifraudă

Pentru că românul este inventiv când vine vorba de a se supune unui control fiscal sau de a depune la fisc declarațiile impuse de lege, era utilă realizarea unei proceduri în acest sens. Crearea acestor proceduri a plecat de la legile lui Murphy: „dacă un plătitor poate înșela, probabil că o va face” și „nu există „afaceriști murdari”, ci numai afaceriști.”

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.