farmerPentru agricultor natura este o amică imprevizibilă. Într-o toamnă plouă… cu belşug. La vară poate ploua cu grindină cât oul de porumbel. Sau poate să nu plouă o primăvară întreagă.

Pentru cei ale căror venituri provin doar din agricultură unii ani se pot dovedi dezastruoşi. Pentru ca dezastrul să fie deplin, ar mai lipsi nişte impozite grase.

E câştig? Se impozitează! Paguba? Se scade! Aşa e normal. În „Monitorul Oficial” 684/2015 a fost publicat Ordinul 2204/2015 al preşedintelui ANAF privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit în cazul activităţilor agricole şi pentru aprobarea unor formulare.

Conform ultimelor ştiri juridice, persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole – individual ori într-o formă de asociere, vor beneficia de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea suferită în anul fiscal curent, ca efect al unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale (îngheţul, grindina, poleiul, revărsările de ape, ploaia torenţială, seceta, precum şi a celor produse de către animalele sălbatice), dacă se îndeplinesc trei condiţii. Vom vedea, numaidecât, care sunt aceste cerinţe, ce trebuie satisfăcute cumulativ!

Prima condiţie este ca venitul net să se stabilească pe bază de norme de venit. O a doua cerinţă, pentru a putea beneficia de diminuarea normei de venit, este ca pierderea să fi afectat peste 30% din suprafeţele alocate producţiei agricole vegetale sau dintre animalele stăpânite, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale.

O a treia condiţie este ca persoana fizică ori asocierea fără personalitate juridică să depună o declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit (formularul 221), în care se înscriu suprafeţele alocate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, dar fără fi luată în calcul pierderea suferită ca urmare a unor fenomene meteo distructive ce pot fi asimilate dezastrelor naturale – îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploile excesive, seceta, precum şi a celor produse de către sălbăticiuni, fiind afectate peste 30% dintre suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau dintre animalele deţinute.

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole ori asociaţia fără personalitate juridică vor depune o cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole sau efectivelor de animale (formular existent între anexele noului act normativ) la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a petrecut evenimentul, cât mai curând după data producerii acestuia, în cazul nimicirii ori vătămării grave a culturilor agricole şi plantaţiilor ori a dispariţiei animalelor, păsărilor, familiilor de albine.

Dacă pagubele privesc animalele, păsările, albinele, la cerere va fi adăugat şi certificatul sanitar-veterinar eliberat de către doctorul veterinar, în care se arată că paguba e un efect al evenimentelor mai sus enumerate.

 

Documente de trebuinţă

Constatarea prejudiciilor şi măsurarea pierderilor vor fi efectuate la solicitarea persoanelor fizice sau a asocierilor fără personalitate juridică, de către o comisie locală desemnată prin ordin al prefectului judeţului sau al capitalei, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene sau a capitalei. După ce a măsurat amploarea pierderilor, comisia va emite un proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor.

În scopul solicitării diminuării venitului anual, agricultorul ori asocierea fără personalitate juridică va trebui să depună la organul fiscal competent cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, pe perioada de prescripţie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, corespunzător anului în care s-au petrecut pagubele.

Organul fiscal competent este fie organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit – pentru contribuabilii persoane fizice ce n-au domiciliul fiscal în ţara noastră, fie organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul contribuabilul sau adresa unde locuieşte efectiv, dacă aceasta e diferită de domiciliu, pentru persoanele cu domiciliul fiscal în România.

Agricultorii nu trebuie să omită să anexeze la cerere şi procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, din care rezultă pierderea suferită, pe categorii de produse vegetale sau de animale.

 

Cum procedează organul fiscal?

După primirea cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole stabilit pe bază de norme de venit, organul fiscal va verifica, pe baza documentelor depuse de către persoana fizică ori asocierea fără personalitate juridică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile.

Atunci când nu s-a depus încă declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, în scopul rezolvării cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, organul fiscal îl va  înştiinţa pe contribuabil că trebuie realizată şi această (esenţială) cerinţă.

După ce va examina documentele ce i s-au pus la dispoziţie, organul fiscal va alcătui un referat. Dacă reiese că-s întrunite toate cerinţele, organul fiscal acţionează în sensul diminuării venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.

Potrivit noilor ştiri din contabilitate, venitul anual se reduce utilizând norma de venit diminuată cu procentul de pierdere înregistrată, înscris în procesul-verbal de constatare a pagubelor pentru fiecare categorie de produse vegetale sau de animale afectată de evenimentele naturale distructive.

Apoi, organul fiscal va (re)calcula venitul net anual şi impozitul pentru venitul din activităţi agricole. Se emite şi decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit/CASS şi CAS (formularul 260).

Atunci când este necesară recalcularea impozitului pe veniturile agricole, organul fiscal va efectua modificarea deciziei anterioare, caz în care decizia de impunere va cuprinde sumele stabilite mai înainte, dar şi sumele care au rezultat ulterior diminuării venitului anual din activităţi agricole.

Este evident şi ce se va petrece dacă, examinând documentele ce i-au fost puse la dispoziţie, organul fiscal realizează că nu sunt îndeplinite cerinţele. Cererea de reducere va fi respinsă.

Atenţie! Neîndeplinirea celei de-a doua condiţii (pierderea să afecteze >30% din suprafeţele agricole sau dintre animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau de animale) atrage respingerea cererii numai dacă această condiţie nu este îndeplinită pentru nici măcar una dintre categoriile de produse vegetale ori de animale pentru care s-a solicitat reducerea venitului anual din activităţi agricole.

În lipsa unei reduceri fiscale dolofane, merge şi una mai slăbuţă. Bine era să nu fi existat nicio pierdere. Fenomenal ar fi fost… de n-ar fi existat nici impozit.

Vise… Realitatea e aşa cum o ştim!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.