Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

Noutăţi privind modalitatea de plată şi pontaj pentru personalul detaşat sau delegat din unităţile sanitare publice

Modalitatea de plată şi pontaj pentru personalul detaşat sau delegat din unităţile sanitare publice precum şi pentru rezidenţii detaşaţi sau delegaţi în unităţile sanitare care înregistrează deficit major de personal pe durata stării de urgenţă a fost recent aprobată.

Categories
Medici/personal medical Salarizare Ştiri

Stimulentul acordat medicilor va fi plătit iniţial din fondul de salarii al unităţii sanitare şi va fi decontat ulterior din fonduri europene!

Ministerul Fondurilor Europene a comunicat că stimulentul acordat medicilor, personalului medico-sanitar şi paramedical, inclusiv personalului auxiliar implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19 va fi plătit iniţial din fondul de salarii al unităţii sanitare angajatoare şi va fi decontat ulterior din fonduri europene.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de lege privind unele măsuri în domeniul cheltuielilor publice

turismMinisterul Apărării Naţionale a supus spre consultare publică proiectul de lege privind unele măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Prin prezentul demers legislativ se urmăreşte revenirea la situaţia anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 293/2015, asigurându-se astfel plata drepturilor băneşti în cuantumurile iniţiale aşa cum au fost calculate potrivit art. 1 alin. (55) prevăzut la art. I pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015, respectiv prin raportare la solda funcţiei de bază.

De asemenea, prin prezentul act normativ se asigură majorarea soldei funcţiei de bază/salariului de bază pentru tot personalul din unităţile sanitare cu paturi din reţeaua proprie a Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi auxiliar sanitar din celelalte structuri medicale ale Ministerului Apărării Naţionale, altele decât cele cu paturi.

Totodată, prin adoptarea proiectului de lege, majorarea cu 25% pentru personalul din sistemul medical al Ministerului Apărării Naţionale se va regăsi doar în noul act normativ, reglementările din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, rămânând fără aplicabilitate sub acest aspect.

Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

Cât de sănătoasă este….sănătatea din România? Ne pleacă medicii, dar putem aduce alții din străinătate?

medic
Sănătatea sistemului sanitar din România este șubrezită și, din păcate, nu mai există personal de specialitate care să o poată vindeca. Pe zi ce trece ne adâncim într-un abis, constatăm că oamenii mor pe capete fie din cauza lipsei unor aparate performante sau a medicamentelor, fie din cauza ignoranței. Pare că și UE a tras un semnal de alarmă cu privire la sistemul sanitar român și, în special, cu privire la migrația masivă a medicilor români.

În afara faptului că ne mirăm că ne pleacă specialiștii și pare că nu înțelegem de ce, nu facem absolut nimic pentru a stopa aceste fenomen. Și, ca întotdeauna, cei care ne împing de la spate și ne impun să luăm anumite decizii sunt inițiatorii Directivelor UE. Doar sub presiunea unor eventuale amenzi pentru nearmonizarea legislației naționale cu cea europeană, legiuitorul român stabilește anumite prevederi legale în domeniul sănătății.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noi reguli privind înregistrarea nașterii

act nastere
În ultima vreme s-a constatat că există un număr tot mai mare de copii a căror identitate nu poate fi demonstrată, fapt ce îi privează pe aceștia de drepturi fundamentale. În România legea prevede că înregistrarea nașterii unui copil presupune urmarea unor pași și prezentarea unor acte fără de care nu se poate elibera certificatul de naștere.

Chiar dacă legea permite ca declararea nașterii unui nou-născut să fie făcută și de alte persoane decât părinții (de exemplu, medicul, persoanele care au fost de față la naștere, personalul din unitatea sanitară unde s-a născut copilul etc.) fără prezentarea actului de identitate al mamei, acest lucru nu se poate realiza. Sunt multe situații în care mama nu are act de identitate sau nu este înregistrată deloc în registrele de stare civilă nedeținând un act de identitate.

Categories
Articole Sănătate

Rezidențiatul bate la ușă! Cum se va desfășura examenul anul acesta?

medic rezident(1)

Ca în fiecare an, rezidențiatul dă posibilitatea celor care promovează acest concurs să încheie contract de muncă cu un spital și să își desăvârșească practica în specialitatea aleasă sub îndrumarea unui medic. Ca de fiecare dată, speranțele sunt mari și este bine ca cei care vor susține acest concurs în 2015 să cunoască data la care are loc, modul de desfășurare și notare a lucrărilor.

Astfel, în Monitorul Oficial 751 din 8 octombrie 2015 a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1195/5414/2015 privind aprobarea metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015.

Categories
Medici/personal medical Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări asupra Legii privind reforma în domeniul sănătăţii

doctor-medic-270x180

Printr-o iniţiativă legislativă de modificare a Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, senatorii au decis ca medicii manageri de spitale ar putea să-şi exercite profesia şi în alte unităţi sanitare de stat sau private.

Totodată, propunerea legislativă prevede şi abrogarea prevederii legale potrivit căreia funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu “exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică”.

Potrivit iniţiatorilor, la adoptarea Legii nr. 194/2013, publicată în Monitorul Oficial, care a modificat Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, “menţinerea aceluiaşi regim de incompatibilităţi pentru medicii-manageri a fost o greşeală cu efecte nedorite în sistemul de sănătate”. Semnatarii propunerii precizează că medicii care îndeplinesc activitatea de manager de spital şi care sunt într-un număr foarte scăzut nu fac parte din categoria funcţionarilor publici obişnuiţi, nici a demnitarilor sau a autorităţilor publice alese la nivelul local, judeţean sau central.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Sănătate Ştiri

Proiect privind ocuparea posturilor de către asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie – 15 mai 2014

asistenti

Potrivit proiectului Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie – 15 mai 2014 potrivit prevederilor Legii nr.53/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate, pot desfăşura activitate în sistemul public de sănătate.

Reluarea activităţii în aceeaşi unitate sanitară se face în baza unei cereri adresată şi aprobată de ordonatorul de credite, cu avizul şefului/coordonatorului structurii unde urmează să îşi desfăşoare activitatea. În cuprinsul cererii se va menţiona că persoana respectivă a fost pensionată în perioada 24 aprilie – 15 mai 2014 potrivit prevederilor din Legii nr.53/2014.

În situaţia în care posturile ocupate anterior pensionării de asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie – 15 mai 2014, au fost ocupate, unitatea angajatoare are obligaţia suplimentării numărului de posturi, cu încadrarea în normativul de personal, la acelaşi loc de muncă.

Dacă normativul de personal nu permite suplimentarea numărului de posturi la acelaşi loc de muncă, unitatea angajatoare are obligaţia de a pune la dispoziţia asistenţilor medicali lista posturilor vacante de asistenţi medicali, pe locuri de muncă, corespunzător profilului deţinut de fiecare solicitant. În situaţia prevăzută la alin.(2) dacă există mai multe solicitări pentru acelaşi post vacant, departajarea se va face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la examenul de grad principal.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Metodologia de realizare a obligaţiilor ce revin autorităţilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în situaţia copiilor părăsiţi în unităţi sanitare

copil_abandonati
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în situaţia copiilor părăsiţi în unităţi sanitare.

Proiectul de act normativ detaliază paşii pe care reprezentanţii unităţilor sanitare, ai serviciilor publice de asistenţă socială, a celor de stare civilă, poliţiei şi ai direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului trebuie să îi parcurgă pentru îndeplinirea responsabilităţilor ce le revin în ceea ce priveşte copilul aflat în risc de părăsire sau părăsit în unitatea sanitară.

Ceea ce este important de menţionat în acest context este aceea că pentru activităţile prevăzute în sarcina fiecăreia dintre autorităţile mai sus menţionate sunt prevăzute şi termenele înăuntrul cărora acestea trebuie realizate, astfel încât durata lor să fie una de natură să nu favorizeze şederea prelungită şi nejustificată a copiilor în maternităţi sau unităţi sanitare.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Măsuri pentru închirierea unor imobile sau părţi din acestea de către MS

spital1
Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Ministerul Sănătăţii a supus dezbareii publice proiectul de Hotărâre privind unele măsuri pentru închirierea unor imobile sau părţi din acestea de către Ministerul Sănătăţii şi unităţile aflate în subordinea acestuia.

Prin aprobarea actului normativ, unităţile sanitare cu paturi pot închiria spaţiile suplimentare furnizorilor de servicii medicale necesare populaţiei, altele decât cele furnizate de unitatea sanitară care deţine spaţiul de închiriat.

De asemenea, pot închiria spaţii pentru organizarea unor servicii alimentare, de furnizare a presei sau alte activităţi cu respectarea tuturor normelor legale, astfel ca unitatea sanitară să-şi desfăşoare activitatea în bune condiţii.

Prin închirierea spaţiilor se vor realiza venituri suplimentare pentru întreţinerea, repararea, modernizarea imobilelor în care unitatea sanitară îşi desfăşoară activitatea sau pentru achiziţia unor dipozitive medicale.

Venitul suplimentar va fi împărţit conform prevederilor legale, o cotă de 50% va reveni autorităţii publice/instituţiei publice care are calitatea de locator, restul de 50% din chirie urmând să fie virată la bugetul de stat.