Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii Profesii juridice Ştiri

Modificări ale Regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii!

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii a fost modificat de Hotărârea nr. 147/2023.

Ca noutate se prevede că pe durata procedurii disciplinare, soluţionarea cererii de acordare a pensiei de serviciu se suspendă până la soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

RIL admis. Obligarea angajatorului la despăgubiri pentru toată perioada suspendării contractului de muncă

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs in interesul legii privind o dispoziţie din Codul muncii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procedura de acordare a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

Decizia nr. 630/2022 prevede procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare.

Prezenta decizie se aplică furnizorilor de servicii de certificare care doresc să îşi desfăşoare activitatea ca furnizori acreditaţi şi stabileşte procedura privind acordarea, suspendarea şi retragerea deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări privind ocuparea de către personalul MApN a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate

Ordinul nr. 37/2021 a suspendat, până la data de 30 iunie 2021, aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

BNR. Suspendarea obligaţiilor de plată

Banca Naţională a României subliniază faptul că obligaţiile de plată ale debitorilor către instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare suspendate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.37/2020 (OUG nr.37/2020) nu sunt consemnate la Centrala Riscului de Credit (CRC) ca sume restante la plată, fiind înregistrate cu totul diferit faţă de situaţiile de neplată înregistrate de CRC.

Categories
Articole Drept penal

ICCJ a stabilit modul de calcul al termenul de supraveghere în cazul anulării amânării aplicării unei pedepse

Codul penal prevede că durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat şi este cuprinsă între 2 şi 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate.

Termenul de supraveghere este reglementat în art. 92 din Codul penal, iar potrivit ştirilor juridice a costitituit motiv de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile.

Categories
Ştiri

ICCJ. Suspendare executare act administrativ

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în situaţia suspendării executării actului administrativ, acordată de instanța de judecată în condițiile Legii nr. 554/2004, în ipoteza constatării legalităţii titlului de creanţă, pe perioada cât subzistă suspendarea, se datorează dobândă.

În speţă, Înalta Curte nu a acceptat raţionamentul recurentului potrivit căruia instituţia suspendării nici nu şi-ar putea atinge scopul, dacă se admite că pe perioada de suspendare, deşi se suspendă plata debitului, acesta poate să producă dobândă în sarcina persoanei în favoarea căreia a fost creată instituţia suspendării, respectiv a debitorilor, întrucât prin suspendarea executării titlului nu se anulează debitul principal, ci doar se suspendă temporar de la executare dobânda, reprezentând sancţiunea pecuniară pentru neplata în termen, sancţiune care nu este condiţionată sau influenţată de măsurile de executare, ci doar de momentul stingerii creanţei.

Categories
Drept penal Ştiri

ICCJ s-a pronunţat asupra modului de calculare a termenului de supraveghere

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 7 mai 2019, că admite sesizarea Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I penală, în dosarul nr.2225/330/2018, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: „În cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispoziţiilor art.92 din Codul penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care anterior s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante?” şi, pe cale de consecinţă:

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

ICCJ. Suspendarea facultativă a cauzei

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că este posibilă suspendarea facultativă prevăzută de art. 413 alin. 1 pct. 1 C. proc. civ. bazată pe existenţa unei cauze pe rolul unei instanţe internaţionale promovată de o altă instanță naţională (curte de apel) – deși motivul de suspendare facultativă nu este prevăzut expres de articolul de mai sus – pentru evitarea pronunţării unor soluţii în contradicţie cu normele europene. Astfel, în cazul în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene ar fi sesizată a doua oară, în aceeaşi chestiune, instanţa europeană ar fi suprasolicitată, fără a se obţine un rezultat suplimentar.