Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobată structura instituţiilor de învăţământ superior de stat

A fost aprobată structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022 – 2023.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Metodologia – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă

A fost aprobată Metodologia – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.

Ordinul nr. 3.102/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 171/2022, prevede că instituţiile de învăţământ superior elaborează şi aplică regulamentul propriu de organizare a admiterii la programele de studii oferite în concordanţă cu misiunea proprie, strategia instituţională, precum şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, aprobat!

Ordinul nr. 5852/2021 prevede aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programele de studii universitare pentru anul universitar 2021 – 2022

În Monitorul Oficial nr. 823/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 883/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 – 6 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobat numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 – 2022 în cadrul programelor de master

Au fost aprobate domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 – 2022, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ministrul Educaţiei şi Cercetării a semnat ordinul privind înfiinţarea programelor universitare de master didactic

Ministrul Educaţiei şi Cercetării a semnat ordinul privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Au fost eliminate taxele de recunoaştere a studiilor universitare pentru cetăţenii Spaţiului Economic European

Ministrul Educaţiei şi Cercetării a emis Ordinul nr. 3.193/2020 privind eliminarea şi actualizarea unor taxe pentru serviciile prestate de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED).

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Absolvenţii facultăţilor intrate în lichidare pot susţine examenul de licenţă şi la alte facultăţi!

Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016 a fost modificată de Ordinul nr. 5664/2019.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost stabilită Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat

Ordinul nr. 5403/2018 stabileşte Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare.

Ordinul menționează că în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se vor elabora, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat, respectiv fișele vizitei, adoptate prin hotărâri ale Consiliului ARACIS.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Hotărârea care reglementează programele de studii universitare de master a suferit modificări

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 782 din data de 12 septembrie 2018, a fost publicată Hotărârea nr. 691/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019.