Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

A fost aprobat Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale

Ordinul nr. 131/2022 prvede aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor natural.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Dotarea laboratoarelor de informatică conform standardelor

Au fost aprobate standardele echipamentelor tehnologice pentru dotarea laboratoarelor de informatică şi a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ preuniversitar, în vederea asigurării calităţii activităţilor educaţionale digitale.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie Protecţia consumatorului

S-a aprobat un nou Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

Ideal ar fi ca, în viață, să nu ne reducem așteptările, pentru a le aduce la același nivel cu performanțele de moment, ci să ne sporim nivelul de performanță, pentru a-l aduce la nivelul așteptărilor și aspirațiilor. Cum evaluăm performanța, în general? Dacă, la nivel strict individual, ne putem evalua activitatea ținând seama de trecutul personal sau ne putem compara cu alte persoane, la nivel organizațional trebuie să existe un set de standarde, pentru a cunoaște cu acuratețe unde ne situăm și unde ar trebui să ajungem.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea HG privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte a reţelei ecologice europene

fauna
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Scopul proiectului de act normativ îl constituie extinderea suprafeţelor unui număr de 23 arii de protecţie specială avifaunistică, astfel încât să se asigure o mai bună implementare a prevederilor Directivei 2009/147/CE.

De asemenea, iniţiativa legislativă are în vedere completarea şi actualizarea formularelor standard Natura 2000 pentru toate SPA-urile desemnate, precum şi aprobarea limitelor siturilor noi şi îmbunătăţirea preciziei pentru cele existente, precum şi corelarea prevederilor actului normativ iniţial cu prevederile actuale ale legislaţiei naţionale şi comunitare.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului răspunde necesităţilor urgente şi de mare interes în domeniul conservării naturii, de actualizare a reţelei Natura 2000 în România, asumate de ţara noastră prin semnarea Tratatului de aderare la UE, stabilind şi măsurile pe termen scurt ce trebuie luate de autorităţile competente ale statului.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Implementarea şi procedura de aplicare a Standardului comun de raportare (CRS)

193175_articol_04795300_55186600Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat Ordinul privind implementarea şi procedura de aplicare a Standardului comun de raportare (CRS).

Ordinul stabileşte acțiunile/procedurile de aplicat pentru îndeplinirea obligațiilor reglementate de Codul de procedură fiscală (art. 62, alin. 2), cu scopul combaterii evitării plății impozitelor și evaziunii fiscale.

De asemenea, actul legislativ stabileşte implementarea CRS privind conturile financiare așa cum sunt elaborate de OECD.

În acelaşi timp, actul normativ introduce următoarele reguli pentru aplicarea unitară a CRS, a Codului de procedură fiscală și a Acordului semnat intre România și Statele Unite cu privire la implementarea FATCA:
– stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare;
– categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare;
– instituțiile financiare non raportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare;
– regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații;
– normele și procedurile administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală.

Categories
Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

contabilitate
Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

Prin proiectul de ordin se propune ca toate entităţile de interes public, indiferent de reglementările contabile aplicabile, să întocmească o declaraţie nefinanciară dacă la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar.

În înţelesul reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, reprezintă entităţi de interes public:

  1. societăţile/companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat şi regiile autonome, în cazul entităţilor care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în cazul entităţilor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Categories
Financiar bancar Ştiri

ASF a trimis spre avizare norma pentru IFRS pe piaţa de capital

bugetAutoritatea de Supraveghere Fi­nanciară (ASF) a trimis spre avizare Mi­nisterului Finanţelor Publice norma pentru aprobarea reglementărilor con­tabile conforme cu Standardele Inter­naţionale de Rapor­tare Financiară (IFRS), apli­cabile entită­ţilor auto­rizate de pe piaţa de capital, ale cărei pre­vederi intră în vigoare începând cu situaţiile fi­nan­ciare anuale aferente exerci­ţiului financiar 2015.

Astfel, la începutul anului curent, ASF a amânat pentru data de 1 ia­nuarie 2016 obligaţia de im­plementare a standardelor interna­ţionale de con­ta­bilitate (IFRS) pentru com­paniile din piaţa de capital şi cea a asi­gurărilor. Băncile au trecut la standardele IFRS încă din 2012, iar companiile listate pe bursă au avut obligaţia din anul 2013 de a raporta rezul­tatele financiare pe 2012 în stan­darde internaţionale.

De asemenea, între standardele româneşti de con­tabilitate şi cele interna­ţionale există mai multe dife­renţe, în special referitor la modalitatea de eva­luare a activelor. De exemplu, Fondul Pro­prietatea a ra­portat un profit de 371 milioane de lei la sfârşitul lunii mai, faţă de o pier­dere de 304 milioane de lei la finalul lunii apri­lie.

Categories
Funcţionari publici Ştiri

Procedurile Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către IFAC

 

law

Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 22/2015 privind aprobarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 299 din data de 30 aprilie 2015.

Potrivit actului normativ, Camera Auditorilor Financiari din România, în calitate de membru al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), are obligaţia de a promova şi, implicit, de a aduce la cunoştinţa membrilor săi Standardele internaţionale emise de IAASB (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare) şi IESBA (Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili).

Procesul de traducere a standardelor publicate de către IFAC va implica: un traducător principal, un comitet de traducere, un comitet de revizuire, personalul IFAC.

Traducătorul principal, membrii Comitetului de traducere şi cei ai Comitetului de revizuire sunt aprobaţi de către Consiliul Camerei, care va stabili, după caz, şi remuneraţiile persoanelor implicate.

Consiliul camerei va aproba iniţierea procedurii de traducere, inclusiv a traducătorului principal şi a Comitetului de revizuire, în baza notei conţinând propunerile departamentului de spacialitate al Camerei şi a prevederilor prezentei proceduri.