Categories
Ştiri Transporturi

Spaţiile de parcare vor fi prevăzute cu spaţii pentru controlul prin cântărire al vehiculelor rutiere

Atenţie! La proiectarea sectoarelor noi de drumuri naţionale şi autostrăzi se va avea în vedere realizarea spaţiilor de parcare, oprire şi staţionare.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Metodologia de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu a suferit modificări

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 156 din data de 27 februarie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Anexa nr. I la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006, intitulată Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, a suportat următoarele modificări esențiale:

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea MAI

lcMinisterul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011.

Potrivit referatului de aprobare, modificările și completările vizează, în principal:
– eliminarea/actualizarea din/în cuprinsul ordinului a reglementărilor care decurgeau din desfăşurarea de activităţi finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a celor de resort financiar, precum şi actualizarea denumirii unor unităţi de cazare cuprinse în anexa nr. 4 la OMAI nr. 243/2011;
– modificarea prevederilor referitoare la componenţa Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor, prin precizarea membrilor titulari şi supleanţi, înlăturându-se astfel necesitatea emiterii unor acte normative suplimentare de numire a membrilor acesteia;
– modificarea prevederilor referitoare la modalitatea de decontare a cheltuielilor de cazare pentru personalul MAI și familia acestuia, în sensul acordării posibilității de a beneficia de reducerea de 90% la tariful de cazare direct la unitatea din administrarea MAI; în prezent, tariful de cazare se achită, integral, la unitatea de cazare și se decontează, ulterior, la unitatea în care personalul MAI este încadrat.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

1

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din data de 16 octombrie 2014 a fost publicată Legea nr. 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.

Noua lege refomulează textul alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, după cum urmează:„Sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare generate de prezenta lege, sunt interzise înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea cu sarcini sub orice formă a bunurilor imobile – terenuri şi/sau construcţii notificate potrivit prevederilor prezentei legi.”

În cuprinsul Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor sunt introduse următoarele prevederi:“Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curţi-construcţii, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spaţii verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislaţiei în domeniu.”

Categories
Contracte Fiscalitate

Lucrările de modernizare a spaţiilor închiriate

În calitate de proprietar, locatorul este obligat să depună declaraţia fiscală din care să rezulte valoarea modernizărilor efectuate de locatar cât şi a plăţii impozitului pe clădiri corespunzator valori date, iar locatarul are obligaţia doar să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea noii declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor de modernizare.
În cazul în care în cursul unui an fiscal se efectuează mai multe lucrări de modificare, reconstruire, modernizare, consolidare sau extindere, a caror valoare individuală este sub 25%, dar cumulat depăşeşte 25%, locatarul are obligaţia de a comunica locatorului valoarea totală, în termen de 30 de zile de la data la care se atinge acest nivel.
Plata impozitului pe clădiri de către locator pe baza unei valori a clădirii care să includă şi valoarea modernizărilor efectuate şi comunicate de chiriaş este obligatorie, chiar dacă aceste modernizări nu se reflectă în contabilitatea proprietarului decât la expirarea contractului de închiriere.