Tag-Archive for » situaţii financiare «

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

ORDIN
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

  • ANEXE

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4, 28 şi 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Mai mult …

A fost publicată Hotărârea nr. 844/2018 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”.

Principalele prevederi ce le regăsim în cadrul hotărârii:

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, denumită în continuare Regia autonomă, funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților, exercitată prin secretarul general al Camerei Deputaților. Mai mult …

Cândva, un anume John Calvin Coolidge jr. (1872-1933), nimeni altul decât cel de-al treizecilea președinte al SUA, a spus un lucru memorabil. Și anume că „orice fel de creștere este dependentă de activitate”, precum și că „nu poate exista dezvoltare, corporală sau intelectuală, în lipsa efortului, efortul însemnând muncă”.

Dezvoltarea este binevenită întotdeauna, însă munca, activitatea, nu se poate desfășura, mereu, „la foc continuu”. Sunt situații, atât în viața profesională a unei persoane fizice, cât și în existența unor societăți, când este necesar ca activitatea să fie întreruptă pentru o vreme – adeseori spre a fi reluată ulterior în condiții mai bune, cu mai multă energie. Mai mult …

În vederea asigurării cadrului dezvoltării unui mediu de afaceri concurențial, transparent și corect, Ministerul Finanțelor Publice a încărcat pe portalul data.gov.ro situațiile financiare ale operatorilor economici și entităților publice, extrase din documentele depuse de aceștia, potrivit unui comunicat.

Ministrul Finanțelor Publice: ”Prin această măsură, asigurăm respectarea angajamentelor României de a aplica principiile transparenței și guvernării deschise. Astfel, Guvernul României își îndeplinește obiectivele asumate în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă”.

ifsr
Din ianuarie 2012 s-a decis alinierea României la standardele internaționale de raportare financiară. Regulile de întocmire, aprobarea, auditarea statutară și publicarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate ale băncilor, persoane juridice române, organizațiilor cooperatiste de credit, băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, sucursalelor din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române se aplică din 2012.

Legiuitorul a stabilit noi reglementări cu privire la aceste aspecte prin Ordinul BNR nr. 7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 832 din 20 octombrie 2016 și se aplică începând cu 1 ianuarie 2017. Mai mult …

lc
Agenția Națională de Administrare Fiscală a actualizat aplicația care permite generarea formularelor – S1002 – S1003 – S1005 – Situații financiare anuale la 31 decembrie 2015 și situații financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2015 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul MFP nr. 123/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 81 din 4 februarie 2016.

Potrivit actului normativ entităţile au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie și în format electronic, sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată.

Conform Ordinului MFP nr. 123/2016, situațiile financiare anuale se vor depune în 150 de zile, calculate de la 31 decembrie 2015, data la care s-a încheiat exercițiul financiar. Deoarece termenul de 150 de zile se împlinește pe 29 mai, fiind zi de duminică, termenul se mută în următoarea zi lucrătoare, respectiv 30 mai 2016.

ANAF a mai anunţat că în cazul neîntocmirii și nesemnării situațiilor financiare anuale, se vor aplica amenzi în valoare de 2.000 și 3.000 de lei.

ccAstăzi este termenul limită pentru depunerea raportărilor anuale pentru 2015 de către anumite persoane juridice.

Ordinul MFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP), stabilește regulile pentru depunerea situațiilor financiare corespunzătoare anului 2015, astfel că persoanele juridice aflate în lichidare trebuie să depună, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale MFP o raportare contabilă anuală.

Astfel persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilității, și anume societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice, însă numai dacă se află în lichidare, sunt obligate să depună raportarea contabilă anuală.

De asemenea persoanele juridice aflate în lichidare pot să depună raportările anuale direct la registratura untităților teritoriale ale MFP sau laoficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată.

Formularele „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, „Date informative” şi „Situaţia activelor imobilizate”, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.

calcul-offshore-webLegea nr. 121/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 382/2015.

Astfel, actul normativ prevede că persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venit, definite de Codul fiscal, şi ale căror venituri sunt determinate în sistem real au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, conform reglementărilor contabile emise în acest sens.

Până la moment, Legea contabilităţii stabilea că persoanele fizice care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă.

Totodată, conform actului normativ, contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.

Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, societatea-mamă poate prezenta un singur raport de audit asupra situaţiilor financiare anuale depuse, în cazul în care societatea-mamă are obligaţia de auditare.

În acelaşi timp, atunci când societatea-mamă are obligaţia să întocmească şi să depună şi situaţii financiare anuale consolidate, raportul administratorilor poate fi prezentat sub forma unui singur raport.

calcul-offshore-webSocietăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European au obligația de a depune situațiile financiare pe 2014 pana pe 2 iunie, la Ministerul Finantelor.

Reamintim că Ordinul M.F.P. nr. 65/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 69/2015, aprobă Regulile pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile pentru anul fiscal 2014. Astfel bilanţurile pe 2014 se depun în termen de 150 de zile de la data la care se încheie exerciţiul financiar (31 decembrie 2014).

Următoarele categorii de contribuabili trebuie să-şi depună situaţiile financiare pe anul trecut:
– entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009;
– entităţile care aplică Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul MFP nr. 2239/2011;
– cele cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1286/2012.

De asemenea persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor o raportare contabilă anuală.

lcPână azi, 2 iunie, situaţiile financiare simplificate pe anul 2014 trebuie depuse la Ministerul Finanţelor. Anul acesta este ultimul în care firmele mai pot depune bilanţuri simplificate în formatul actual. Începând din 2016, se va aplica un nou sistem simplificat de contabilitate, în funcţie de care vor fi întocmite aceste documente.

Tot până la această dată se depun şi situaţiile financiare simplificate, însă acestea pot fi întocmite doar de o anumită categorie de firme. Este vorba despre entităţile care aplică sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul MFP nr. 2239/2011, adică firmele care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit două criterii de mărime:

  • au avut o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv;
  • totalul activelor s-a situat sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro inclusiv.

Anul acesta este ultimul în care se mai depun bilanţuri simplificate potrivit formatului prevăzut de Ordinul MFP nr. 2239/2011. Aceasta pentru că Ordinul MFP nr. 2239/2011 a fost abrogat de la 1 ianuarie 2015 prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, care a introdus un nou sistem simplificat de contabilitate – sistemul european de raportare financiară simplificat.

Firmele care au dreptul să opteze pentru un sistem simplificat de contabilitate vor întocmi situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

  • bilanţ simplificat (cod 10),
  • cont de profit şi pierdere simplificat (cod 20).

Totodată, cele două acte vor fi însotite de formularul „Date informative” (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40).

Conform prevederilor în vigoare, situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite şi de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.